«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Effects of Therapeutic Touch before Venipancture on Anxiety of School Age Children in Medical Centers of Busher City in Academic Year 1998-9
عنوان فارسی بررسی تأثیر لمس درمانی قبل از تزریق وریدی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه در مراکز درمانی شهر بوشهر ۷۸/۷۷
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: This was a quasi-experimental clinical trial study carried out in the emergency room of AIiasghar Hospital of Boushehr city in 1999. The aim of this study was to assess the effect of therapeutic touch before venipuncture on the anxiety level of school-age children. Materials and Methods: Twenty patients were selected for each of the case, placebo and control groups using acceidental and accessible sampling methods with the chareteristics of samples (e.g. age, sex, ... ) being matched in the three groups. Before the veipuncture in the case group therapeutic touch was used fer 10 minutes, in the placebo group speech and behavioral suggestion was used for 10 minutes, and in the control group no intervention was used except the presence of investigator over the same period of time. In all of the three groups the level of anxiety was measured by the vital sign chart (pulse, respiration, blood pressure and oral temperature), the behavioral symptom check list consisting of 9 objects ranged from 0 to 3, and the face anxiety exam scale of children filled by a colleague, before and after the intervention. Result & Discussion: Data analysis with chi square showed that demographic factors were similar in the three groups (p>0.05). Comparision of the level of anxiety before and after the therapeutic touch between the case and control groups by the ANOVA test indicated a significant difference (p<0.0001). Therefore, the first hypothesis of this research stating that "the level of anxiety in school age children will decrease after the therapeutic touch" is accepted. In addition, comparison of the anxiety level, before and after the touch, between the case and placebo by the ANOVA test indicated a significant difference (p<0.0001). Therefore, the second hypothesis of this research stating that "the level of anxiety of children will decrease after the theraputic touch" is also accepted. It is therefore recommended that the therapeutic touch, as an attentive technique, can be used to decrease the level of anxiety before the venipuncture in school age children.
چکیده فارسی مقاله هدف: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی Quasi-experimental از نوع کارآزمایی بالینی Clinical trial است؛ این پژوهش با هدف بررسی تأثیر لمس درمانی قبل از تزریق وریدی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه در سال 1378 در مرکز آموزشی درمانی علی‌اصغر(ع) شهر بوشهر انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه در سه گروه مورد، پلاسبو و شاهد اجرا شد و طی پژوهش 60 کودک سن مدرسه به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و در دسترس با توجه به مشخصات نمونه (سن، جنس و...) مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از تزریق وریدی، در گروه مورد به‌مدت 10 دقیقه لمس درمانی، در گروه پلاسبو به‌مدت 10 دقیقه تلقین گفتاری و رفتاری اجرا شد؛ برای گروه شاهد طی 10 دقیقه به‌جز حضور پژوهشگر هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت. داده‌ها با استفاده از فرم ثبت علایم حیاتی (نبض، تنفس، فشار خون سیستول و دیستول و درجه حرارت دهان)، چک لیست علایم رفتاری مشتمل بر 9 مقوله با شدت درجه 0 تا 3 و آزمون تصویری سنجش اضطارب به کمک همکار پژوهشگر، قبل و بعد از مداخله به‌دست آمدند. نتایج و بحث: آزمون آماری کای‌دو ارتباط معناداری بین سه گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک نشان نداد. آزمون آماری آنالیز واریانس اختلاف معناداری در میانگین تغییرات میزان اضطراب قبل و بعد از لمس درمانی بین گروه مورد و شاهد با 0001/0P< نشان داد؛ به‌عبارت دیگر لمس درمانی در گروه مورد توانسته است میزان اضطراب را نسبت به گروه شاهد کاهش دهد. بنابراین فرضیه اول پژوهش با عنوان «میزان اضطراب کودکان سن مدرسه در گروه مورد بعد از لمس درمانی نسبت به گروه شاهد کاهش می‌یابد» تأیید می‌شود. همچنین آزمون آماری آنالیز واریانس در مقایسه بین گروه مورد و پلاسبو، اختلاف معناداری در میانگین تغییرات میزان اضطراب را نسبت به گروه پلاسبو کاهش دهد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز باعنوان «میزان اضطراب کودکان سن مدرسه در گروه مورد بعدا ز لمس درمانی نسبت به گروه پلاسبو کاهش می‌یابد» تأیید می‌شود. به‌علاوه نتایج حاصل از اندازه‌گیری و مقایسه علایم حیاتی بعد از مداخله در سه گروه نشان‌دهنده کاهش تعداد نبض و تنفس در گروه مورد نسبت به روه پلاسبوست، همچنین میزان فشار خون سیستول و دیاستول در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد اما درجه حرارت دهان بین گروه مورد با گروه‌های پلاسبو و شاهد اختلافی نشان نداد. با توجه به نتایج فوق، پیشنهاد می‌شود که از لمس درمانی به‌عنوان یک روش مراقبتی در کاهش اضطراب قبل از تزریقات وریدی در کودکان استفاده شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Therapeutic Touch, Venipuncture, Anxiety, School age children
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لمس درمانی، تزریق وریدی، اضطراب، کودکان سن مدرسه
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷۴
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93395---93396---93397---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090