«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Demonstration of Varicella Zoster Virus Gene 52 Expression Using a DNA Vaccine
عنوان فارسی تعیین بیان ژن شماره ۵۲ ویروس واریسلا زوستر با استفاده از روش DNA واکسن
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: VZV genome contains all seven genes homologous to Herpes Simplex-l (HSV-I) genes for oriS- dependent in vitro DNA replication. These seven genes in the VZV have been cloned separately but have not been able to show a functionally activated ori-dependent replication system. To investigate whether other genes are required for the VZV replication, the expression of the cloned genes had to be confirmed. Materials and Methods: One of the genes not analyzed so far is the VZV gene 52. This gene, which is homologous to Vl8 gene in HSV-I and codes for one of the subunits of helicase-primase complex, was selected for further study. Due to the unavilability of a specifice antibody against the gene product, direct analysis of the gene 52 expression was not possible. Hence, the DNA vaccine technique was used to prepare antibodies in vivo. Results and Discussion: After the first and second administration of the DNA samples to Balb/c mice, the antibody titers were not significant. However, marked increase in the titer was observed following the third vaccine administration. By western blottig, the antibodies detected an 87kD protein, corresponding to the predicted molecular weight of the protein. To confirm that the protein detected in the immunoblotting was, in fact, protein 52 expressed by the plasmid vector, the produced polyclonal antibodies were tested against one of the four VZV cosmids carrying the complete viral genome and proved positive. Furthermore, the ability of this antibody to detect protein Ul8 indicated that the postulated structural homologies between the two proteins could explain the cross-reactivity of the antibody.
چکیده فارسی مقاله هدف: ژنوم ویروس واریسلا زوستر (VZV) مشابه هر هفت ژن لازم برای همانندسازی in vitro از منشاء Oris ویروس هرپس سیمپلکس (1-HSV) برخوردار است. این هفت ژن VZV در پلاسمیدهای جدا کلون شده‌اند، اما نتوانسته‌اند همانندسازی وابسته به منشاء را نشان دهند. برای مطالعه احتمال نیاز این ویروس به ژن‌های دیگر دخیل در همانندسازی، نخست باید از بیان ژن‌های کلون شده اطمینان حاصل شود. مواد و روش‌ها: در این بررسی یکی از ژن‌های بررسی نشده یعنی ژن 52 ویروس، که مشابه 18U در 1-HSV می‌باشد و یک زیر واحد از کمپلکس سه زیر واحدی هلیکاز- پریماز را کد می‌کند، انتخاب شد. برای بررسی بیان این ژن بعد از کلونینگ به‌دلیل نداشتن آنتی‌بادی اختصاصی از روش DNA واکسن استفاده شد تا در صورت بیان ژن کلون شده در in vivo، بر ضد آن آنتی‌بادی تولید شود و در in vitro بتواند بیان ژن را نشان دهد. نتایج و بحث: پس از تزریق اول و دوم DNA به موش‌های Balb/c احتمالاً به دلیل غیر ترشحی بودن پروتئین‌، میزان آنتی‌بادی تولید شده در سرم موش به اندازه کافی نبود. اما با تزریق سوم، میزان آنتی‌بادی به مقدار زیاد، افزایش یافت و توانست تولید پروتئین را با توجه به وزن پیشگویی شده به‌وسیله برنامه‌های کامپیوتری، KD78، در ایمنوبلاتینک نشان دهد. به‌منظور اطمینان از صحت و طبیعی بودن پروتئین 52 بیان شده به‌وسیلة پلاسمید، آنتی‌بادی پلی‌کلونال تولید شده، بر ضد یکی از چهار کاسمید VZV در بردارنده کل ژنوم ویروس تست شد. علاوه بر این، توانایی آنتی‌بادی برای تشخیص پروتئین 8-1U نیز ثابت شد که نشان‌دهنده شباهت ساختمانی و فضایی بین این دو پروتئین است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Herpes Simplex Virus, Varicella Zoster Virus, VZV gene 52, DNA vaccine .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ویروس هرپس سیمپلکس، ویروس واریسلا زوستر، ژن 52 ویروس واریسلا زوستر، DNA واکسن
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۹۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93398---93399---93400---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090