«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Effects of Epidermal Growth Factor on the Development of Vitrified Mouse Morulae
عنوان فارسی تأثیر فاکتور رشد اپیدرمی بر تکوین جنین‌های مورولای موش حاصل از انجماد شیشه‌ای
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Many investigators are interested in finding new cultural systems that can provide a better support for the development of preimplantation embryos. Past studies suggest that growth factors, such as: the epidermal growth factor (EGF) are important in the preimplantation embryo development at later stage and also the implantation process. Therefore, simple culture media may not be adequate for the maintenance of embryo needs. So, adding directly exogenous EGF can be useful. The purpose of this study was to determine the effects of the EGF on the post-thaw development of vitrified mouse morulae. Materials & Methods: Mouse morulae were collected from superovulated mice oviducts or uterus 78-80 hours post heG injection and divided into four groups: control I cultured (on T6 medium), control 2 (on T6 + EGF 10 ng/ml medium), experimental I (vitrified embryos on T6 medium) and experimental 2 (vitrified on T6 + EGF 10 ng/mI). The vitrification procedure was the same as the Kasai protocol. On the second day of the cultivation, some embryos from each group were stained using the Tarkowsky procedure. Results were analyzed with the X2 and one-way variance tests. Results: The results showed that there was a significant difference of hatching stage embryos between the control 2 and the experiment 2 (83.3% vs 64%) groups. The mean number ofblastomers of the control 2 group was higher than the others (97±21.66) and there was a significant difference with the other groups. Conclusion: The results of the present study demonstrated that the EGF can enhance the development of unvitrified embryo development but the development of vitrified embryos cannot be modulated by the addition of the EGF.
چکیده فارسی مقاله هدف: محققان در زیمینه انتقال جنین در تلاشند تا با به دست آوردن محیط کشت‌های جدیدتر و کاملتر و فراهم نمودن پیش‌نیازهای تغذیه‌ای جنین‌ها، قابلیت زنده ماندن آنها را در شرایط آزمایشگاهی افزایش دهند. تحقیقات اخیر مشخص کرده ‌است که بسیاری از فاکتورهای رشد و سایتوکاین‌ها دارای نقش اساسی و مهمی در تکامل اولیه و فرایند لانه گزینی می‌باشند. در این بین، فاکتور ردش اپیدرمال (EGF) یکی از شاخص‌ترین فاکتورهای رشد محسوب می‌شود که با خوصا میتوژن قوی سلول‌های اپی‌تلیالی و مزانشیمی در تکامل جنین‌های قبل از لانه‌گزینی مؤثر است. هدف پژوهش حاضر بهبود تکوین جنین‌های موش پس از انجماد شیشه‌ای با افزودن EGF به‌محیط کشت آنها بود. مواد و روش‌ها: موش‌های ماده بالغ‌ نژاد NMRI تحریک تخمک‌گذاری شدند؛ 78 تا 80 ساعت پس از تزریق hCG جنین‌های مورولا با فلاش کردن لولة رحمی و رحم به‌دست آمدند. برای مطالعه تأثیر EGF بر جنین‌های مورولای منجمد، جنین‌های جمع‌آوری شده در چهار گروه: شاهد 1 (جنین‌های مورولای غیرمنجمد در محیط کشت 6T)، شاهد 2 (جنین‌های مورولای غیرمنجمد در محیط کشت ng/ml10 EGF+6T)، آزمون 1 (جنین‌های مورولای منجمد در محیط کشت 6T)، آزمون 2 (جنین‌های مورولای منجمد در محیط کشت ng/ml10 EGF+6T)، قرار گرفتند. جنین‌های گروه‌های آزمون به روش انجماد شیشه‌ای با استفاده از روش کاسایی Kasai و با محلول انجمادی 40EFS منجمد شدند؛ مراحل تکامل جنین‌ها، طی 96 ساعت پس از کشت بررسی و ثبت شد. نتایج حاصل با استفاده از تست‌ آماری مجذور کای Chi-square مقایسه شد. نتایج: نتایج حاصل نشان داد اختلاف میزان تکامل جنین‌ها در گروه آزمون 2 (64%) نسبت به گروه آزمون 1 (5/70%) معنادار نبود، اما در گروه شاهد 2، افزودن EGF به محیط کشت باعث افزایش معنادار میزان جنین‌های در حال خروج یا خارج شده از زونا گردید. در قسمت بعد با استفاده از روش تارکووسکی Tarkowsky، تعداد 10 عدد جنین پس از 48 ساعت، از هر گروه در تکرارهای مختلف، خارج و با رنگ‌آمیزی گیمسا شمارش بالستومری صورت گرفت؛ سپس نتایج حاصل با استفاده از تست آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد. اختلاف میزان بلاستومرها در گروه شاهد 2 با تعداد 66/2197 نسبت به گروه شاهد 1 (20/205/72)، گروه آزمون 1 (55/21/79) و آزمون 2 (12/207/72) معنادار بود. بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع با توجه به نتایج پژوهش حاضر، غلظت ng/ml 10 EG نمی‌توانند باعث بهبود رشد تکامل جنین‌های مورولای موش حاصل از انجماد شیشه‌ای شود؛ اما در عوض در جنین‌های غیرمنجمد غلظت ng/ml10EGF می‌تواند علاوه بر افزایش سرعت تکاملی، باعث افزایش تعداد بلاستومرهای بلاستوسیست‌های آنها شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله EGF, Vitrification, Mouse embryo.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فاکتور رشد اپیدرمی، انجماد شیشه‌ای، جنین موش.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۰۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۱۰
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93406---93407---93408---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090