«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Seroepidemiologic Survey of Toxoplasmosis in Islamshahr District of Tehran, Iran
عنوان فارسی بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در شهرستان اسلامشهر
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: This study was conducted to determine the prevalence of toxoplasmosis in Islamshahr District of Tehran, Iran, in 1998. Materials and Methods: This descriptive study was carried out on 1552 blood samples randomly collected from individuals in different age groups who were admitted to 17 urban and rural health centers. For each individual a questionnaire was filled, then three finger prick samples were taken and serologically tested by indirect fluorescent antibody technique using 1:20, 1:100 and I:200 serum dilutions. Any positive serum in 1:20 dilution was rechecked for final titration. The serum dilution of 1:20 with a confidence level of95 percent was accepted as the index of the infection. Results: A total of 606 persons (39%) were diagnosed positive (with titers of 1:20 or higher) and 54 persons (3.5%) had a titer of 1:200 or higher. This study showed a statistically significant relationship between the toxoplasmosis seropositivity and sex, age, occupation, exposure to cats and abortion. Conclusion: The results indicated that there are some appropriate conditions for the transmission of the infection in the considered area.
چکیده فارسی مقاله هدف: این بررسی در سال 1377 با توجه به نبود مطالعه کافی در مورد شیوع توکسوپلاسموز و عوارض ناشی از آن در مناطق شهری و روستایی شهرستان اسلامشهر و به‌منظور تعیین شیوع آلودگی به نوکسوپلاسماگوندی‌ای در شهرستان مذکور انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه به‌روش توصیفی و در 17 مرکز بهداشتی- درمانی شهری و روستایی روی 1552 نظر در گروه‌های سنی متفاوت که به نسبت جمعیت هر مرکز به طور تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابتدا مشخصات افراد مورد بررسی در پرسشنامه ثبت و از هر فرد 3 لوله میکروهماتوکریت هپارینه خون از سرانگشت Finger prick تهیه شد. با استفاده از روش IFA و در رقت‌های 20/1 و 100/1 و 200/1 آنتی‌بادی‌ها موجود در سرم بررسی و سرم‌هایی که در رقت 200/1 مثبت بودند، برای تعیین رقت نهایی تیتراسیون شدند. ملاک تعیین آلودگی، تیتر 20/1، با حدود اطمینان 95% برای مناطق شهری و روستایی پذیرفته شد. نتایج و بحث: شیوع آلودگی (تیتر 20/1 و بالاتر) در نزد افراد تحت مطالعه در منطقه مورد نظر 606 نفر (39%) تعیین شد. در این مطالعه 54 نفر (5/3% نمونه) عایر 200/1 و بالاتر را نشان دادند. بنابراین بررسی با افزایش سن، میزان آلودگی نیز افزایش می‌یابد و اختلاف آماری معناداری بین افراد سرم مثبت از نظر آنتی‌بادی توکسوپلاسما، جنس، سن، شغل، تماس با گریه و سقط جنین مشاهده گردید. میزان شیوع عفونت نشان‌دهندة وجود شرایط مساعد در برقراری چرخه انگل در منقطه است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prevalence, Toxoplasma, Serology, Human, Tehran .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شیوع، توکسوپلاسما، سرولوژی، انسان، اسلامشهر.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۱۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93409---93410---93411---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090