«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Distribution and Larval Habitat Characteristics of Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Rasht County (Guitan Province, Iran)
عنوان فارسی پراکندگی و مشخصات لانه‌های لاروی پشه‌ها (دوبالان: کولیسیده) در شهرستان رشت، استان گیلان
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله In order to study mosquito (Diptera: Culicidae) fauna, an investigation on their adult and larval identification and larval habitat characteristics was carried out in Rasht County (Guilan Province, north of Iran) from July 1997 to October 1998. Five general and eleven species at adult and larval stages were collected and identified as follow: Anopheles maculipennis s.l., An. hyrcanus, An. pseudopictus, Aedes geniculatus, Ae. vexans, Coquillettidia richiardii, Culex mimeticus, Cx. pipiens, Cx. theileri, Cx. tritaeniorhyncbus and Culiseta subochrea. In this investigation, 568 adult specimens and 1126 larvae in the third and fourth stage were collected during 16 times of collection from 35 larval habitats consisted of 8 artificial and 27 natural larval habitats. 44% of the total larvae were collected from artificial larval habitats and 56% of them from natural ones. In this paper, the larval habitat characteristics and distribution of each species in Rasht County have been discussed.
چکیده فارسی مقاله به منظور بررسی فون پشه‌ها (دوبالان: کولیسیده) در شهرستان رشت مطالعه‌ای در زمینه خصوصیات لانه‌های لاروی این حشرات و شناسایی لارو و بالغ آنها طی مردادماه 1376 تا آبان‌ماه 1377 انجام شد؛ به این ترتیب جمعاً یازده گونه پشه از پنج جنس شامل: آنوفل ماکوکی‌پنیس Anopheles moculipenis meigen 1818 s.l.؛ آنوفل هیرکانوس An. Hyrconus (Pallas, 1771)؛ آنوفل پزودوپیکتوس An. Pseudopictus Grassi 1899؛ آادس جنیکولاتوس Aedws geniculatus (Olivier, 1771)؛ آادس وکسنز Ae.vexons (meigen, 1830)؛ کوکیلتیدیا ریکیاردی Coquillettidia richiardii (Ficalbi.1889)؛ کولکس میمتیکوس Culex mimeticus Noe 1899؛ کولکس پی‌پینز Cx. Pipiens Linnaeus 1758؛ کولکس تیلری Cx. Theileri Theobald 1903؛ کولکس تریتنیورینکوس Cx. Tritaeniorhynchus Giles 1901؛ کولیستاسوبوکری Culiseta subochrea (Edward. 1921)؛ به‌صورت لارو و بالغ جمع‌آوری و تشخیص داده شد. طی بررسی حاضر در مجموع 568 پشه بالغ و 1126 لاروس سه و چهار در 16 نوبت از 35 لانة لاروی، شامل 8 لانة لاروی مصنوعی و 27 لانة لاروی طبیعی و 44% مجموع لاروها از لانه‌های لاروی مصنوعی و 56% از لانه‌های لاروی طبیعی جمع‌آوری شدند. در این مقاله مشخصات لانه‌های لاروی و پراکندگی هر گونه در شهرستان رشت مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mosquitoes, Culicidae, Larval Habitats, Ecology, Rasht County, Guilan Province.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پشه‌ها، لانة های لاروی، بوم شناسی، گیلان، ایران
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۹۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93456---93457---93458---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090