«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Survival Analysis of Patients Suffering from Thalassemia in Hormozgan Province
عنوان فارسی تحلیل بقای بیماران مبتلا به تالاسمی استان هرمزگان
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Thalassemia is an hereditary anemia transferred to offsprings from parents carrying minor thalassemia characteristic. Those suffering from thalassemia, have two choices for the treatment, firstly the marrow transplantation and secondly the blood injection. Due to certain difficulties of the marrow transplantation, the blood injection is more common. In this paper, while obtaining the survival rate of these patients through the Kaplan Meier approach, the curves of patiants survival was studied according to different variables with the use of modified log rank test. This study was performed on 101 patients suffering from Major thalassemia in Honnozgan Province. The four variables analyzed were the kind of blood injected, type of their disease, ferritin level and type ofpatients gene. After grouping the patients according to different levels of each variable, the survival rate in each group was calculated for every variable. The results showed that, the survival rate ofpatients suffering from major thalasemia was 99% up to the age of 10, 68% up to the age of 20, decreased to 50%, and up to the age of 30 respectively.
چکیده فارسی مقاله بیماری تالاسمی یک کم‌خونی ارثی بوده و از والدین حامل صفت تالاسمی مینور به فرزند منتقل می‌گردد. مبتلایان به تالاسمی معمولاً دو نوع درمان را پیش روی دارند؛ اول، پیوند مغز استخوان و دوم، تزریق خون که بنا به مشکلات خاص پیوند مغز استخوان، درمان رایج تزریق خون می‌باشد. در این مقاله ضمن به‌دست آوردن میزان بقای افراد تالاسمی ماژور به روش کاپلان- مایر، با به‌کارگیری آزمون رتبة لگاریتمی اصلاح شده به بررسی منحنی‌های بقای بیماران برحسب متغیرهای مختلف پرداخته شد. این مطالعه بر روی 101 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور استان هرمزگان انجام گردید و بقای بیماران برحسب چهار متغیر: نوع خون تزریقی در درمان بیماران، نوع ابتلای آنها؛ سطح فریتین و نوع ژن بیماران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، پس از گروه‌بندی بیماران بر اساس سطوح مختلف هر متغیر، میزان بقای آنها در هر گروه محاسبه شد. براساس نتایج، میزان بقای بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور تا سن 5 سالگی 99% تا سن 10 سالگی 93% تا سن 20 سالگی 68% و تا سن 30 سالگی به 50% کاهش می‌یابد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Thalassemia, Survival analysis, Modified log rank, Kaplane Meier method.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تالاسمی، تحلیل بقا، آزمون رتبه لگاریتمی اصلاح شده، روش کاپلان- مایر
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۷۲
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۸۰
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93479---93480---93481---93482---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090