«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۱/۳/۲۰ - جلد:۴ - شماره:۳ - 2002/06/10 - Volume:۴ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی An Investigation on the Effect of Self Care Program on Ventilation Condition and Mood of Chronic Obstructive Pulmomonary Disease Patients (C.O.P.D) in Birjand City
عنوان فارسی بررسی میزان تأثیر برنامه خود مراقبت‌های بر وضعیت تنفسی و خلقی بیماران مبتلا به بیماری‌ مزمن انسدادی ریه شهر بیرجند
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Respiratory problems caused by ventilantion changes in C.O.P.D patients leads to physical and emotional problems and limitations, in this study a self care program has been designed and implemented for the patients and its effect on the respiratory and emotional condition of the patients has been investigated. In the Quasi experimental study carried out in 2000 in Birjand city 37 patients having either chronic Bronchitis or Emphysema or the both diseases and having been suffered from these diseases for at least 2 years were investigated. Before the implementation of the program, the questionnaire and check list of demographic data, respiratory condition, emotional condition and educational needs requiered for every person were completed. Then self care educational sessions using the face to face method was implemented. Then after a period of one month, the questionnaire and check list of respiratory and emotional conditions were filled again. Respiratory condition of the patients before and after the intervention evaluated with physical examination and interview ofthe patients included: daily ayspnea quality, dyspnea during the sleep, sputum drainage condition, respiratory deepness, chest pain, respiratory sounds and rhythm, and type of cough; and pulmonary function test including: FVC, FEV, FEV/FVC% and expiratory time. Other factors such as respiratory rate, body mass index, heart rate, systolic and diastolic pressure, were also evaluated before and after the intervention. The results were analysed using the McNemar, Wilkoxon and pair t-test, It was concluded that the intervention makes a significant difference on the dyspena during the day and sleep, sputum drainage, respiratory deepness, respiratory pattern, chest pain and respiratory sound (p<0.001). But no significant change was observed on the respiratory rhythm as expected (p=0.06). To investigate the emotional condition before and after the intervention the average emotional score resulted from the relevant questionnaire was used using the pair t-test. The test indicated a significant difference between the scores before and after the intervention (p<0.02). In adition the level of depression ofthe patient showed a noticeable decrease after the intervention.
چکیده فارسی مقاله تغییرات ریوی و مشکلات تنفسی ناشی از آن در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه باعث ایجاد محدویت‌ها و ناراحتی‌های جسمی و خلقی فراوانی برای این بیماران شده است در پژوهش حاضر یک برنامه خود مراقبتی برای این بیماران طراحی و اجرا شده است و میزان تأثیر آن بر وضعیت تنفسی و خلقی بیماران مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعة نیمه تجربی که در سال 1379 در شهرستان بیرجند با هدف بررسی تأثیر برنامه خود مراقبتی بر وضعیت تنفسی و خلقی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه انجام شد، تعداد 37 نفر از بیماران ساکن شهر بیرجند و مبتلایان به بیماری مزمن انسدادی ریه انجام شد، تعداد 37 نفر از بیماران ساکن شهر بیرجند و مبتلایان به یک یا هر دو بیماری برونشیت مزمن و آمفیزم با حداقل 2 سال سابقه ابتلا به این بیماری‌ها شرکت داشتند. قبل از اجرای برنامه خود مراقبتی به‌وسیلة پژوهشگر پرسشنامه‌ها و چک لیست‌های مربوط به بررسی اطلاعات دموگرافیکی، وضعیت تنفسی، وضعیت خلقی و نیازهای آموزشی برای هر کدام از نمونه‌ها تکمیل شد، سپس جلسات آموزشی مراقبت از خود با «روش چهره» به چهره به اجرا در آمد. پس از آن به‌مدت یک ماه رفتارها و عملکردهای فراگرفته شده به‌وسیلة بیماران عملی شده و پژوهشگر نیز با چک لیست خود گزارشی بیماران، آنها را کنترل کرد. پس از اتمام یک ماه، مجدداً پرسشنامه‌ها و چک‌لیست‌های مربوط به وضعیت تنفسی و خلقی تکمیل شد. وضعیت تنفسی بیماران- که به وسیلة پژوهشگر قبل و بعد از مداخله با انجام معاینات فیزیکی و مصاحبه با بیماران مورد ارزیابی قرار گرفته است- شامل مواردی از قبیل: کیفیت تنگی نفس در هنگام خواب، وضعیت دفع خلط، عمق تنفس، درد قفسه سینه، صداهای ریوی، ریتم تنفس و نوع سرفه و همچنین تست‌های عملکرد ریوی شامل: ظرفیت حیاتی پرفشار ریه Fvc، حجم بازدمی پرفشار در یک ثانیه Fev1، درصد نسبت این دو شاخص Fvc/Fev1 و زمان بازدم به ثانیه بود. مواردی از قبیل تعداد تنفس، وزن بدن و اندکس توده عضلانی (BMI)، تعداد ضربان قلب، فشارخون سیستول و دیاستون نیز به‌وسیله پژوهشگر قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد، نتایج به‌دست آمده به‌وسیلة آزمون‌های آماری مک‌نمار، ولیکاکسون و t زوجی با یکدیگر مقایسه شد، نتایج در مورد تنگی نفس هنگام روز، تنگی نفس هنگام خواب، میزان دفع خلط، عمق تنفس، الگوی تنفسی، درد قفسه‌سینه و صداهای ریوی بیماران معنی‌دار (001/0P<) بود، فقط در مورد ریتم تنفس (منظم یا نامنظم بودن تنفس) (063/0=P) نتوانسته است در حد انتظار تأثیر بگذارد. برای بررسی و مقایسه وضعیت خلقی نیز میانگین نمره خلق حاصل از پرسشنامه سنجش خلق، قبل و بعد از مداخله به‌وسیلة آزمون t زوجی مقایسه شد، سطح اختلاف بین میزان این میانگین قبل و بعد از مداخله با احتال حدود 98% معنی‌دار بود (02/0P<)؛ همچنین فراوانی سطوح مختلف افسردگی بیماران قبل و بعد از مداخله نیز تغییراتی را در جهت کاهش سطح افسردگی نشان داد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله C.O.P.D, Self care, Respiratory condition, Emotional condition
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بیماری مزمن انسدادی ریه C.O.P.D، خود مراقبتی Self care، وضعیت تنفسی Respiratory condition، وضعیت خلقی Affeclive condition
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۹۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۰۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93492---93493---93494---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090