«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۸/۵/۱۲ - جلد:۲۶ - شماره:۴ - 2009/08/3 - Volume:۲۶ - Number:۴ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Aquracy of modified Alvardo Score in diagnosis of pediatric Acute appendicitis in loqman Hospital
عنوان فارسی ارزش تشخیصی ،معیار تصحیح شده آلواردو در تشخیص آپاندیسیت حاد اطفال
عنوان مختصر
کد مقاله (doi) DOI
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Background: Abdominal pain is one of the most Important and considerable issues in children. One of the most common causes of abdominal pain in children is acute appendicitis. The course of acute appendicitis in children is very faster than adults. Clinical manifestations in Pediatric patients are less typical and are not able to tell the exact history. In addition, no other signs or diagnostic tests can exactly detect the acute appendicitis in Pediatrics. Purpose of this study was the assessment of MAS in diagnosis is of acute appendicitis in Iranian Pediatrics patients. Methods: This prospective study was conducted in Loqman Hakim hospital in 1384-5 .Three hundred children aged from 4 to 12 years old with acute abdominal pain were assessed. All of information were taken from their data sheets and pathologic reports and scored in the form of 24 variables (age, sex …) The results were analyzed via statistic soft ware spss 12 and absolutes score of MAS was counted on the basis of clinical variables. Findings: Based on the MAS the patients were divided to 2 groups: the first group were the patients with score of <7 including 147 cases (49 percent). The second group were the patients the score of 7 Including 153 cases, (51 percent). In overall, from 300 cases that operated with the suspicious of appendicitis, 269 cases (89.6%) in the pathologic assessment had acute appendicitis. from the patients with score of <7 (147 cases), 124 cases had diagnosis of acute appendicitis (84/35%) from the patients with score of 7 (153 cases), 145 cases had diagnosis of acute appendicitis (94.77%) this outcomes showed no significant difference between these groups in the diagnosis of appendicitis based of this score. Conclusion: According to this analysis, sensitivity of this scoring system in the diagnosis of acute appendicitis was 53.9% and the specificity was 74.19% showing the MAS in diagnosis of acute appendicitis in Iranian pediatric patients is not soley effective and canot be an absolute clue and should be progressed in sensitivity and specificity.
چکیده فارسی مقاله زمینه : درد شکم در کودکان یکی از علل شایع مراجعه به اورژانس است یکی از شایعترین علل ایجاد کننده درد شکم در اطفال آپاندیسیت حاد می‌باشد. سیر آپاندیسیت‌ حاد در کودکان سریعتر از بالغین است و علائم بالینی در این افراد کمتر تیپیک است . گرفتن شرح حال در کودکان مشکل بوده و همکاری لازم جهت انجام معاینه بالینی ندارندو هیچ تست تشخیصی به طور دقیق نمی تواند آپاندیسیت را در همه موارد مشخص کند. هدف از این مطالعه بررسی دقت تشخیصی یک سیستم نمره بندی به نام Modified Alvarado Score در تشخیص آپاندیسیت حاد در کودکان ایرانی می‌باشد . روش کار: مطالعه بر روی 300 کودک با 4 تا 12 ساله طی سالهای 1384 و1385 که با درد حاد شکم مراجعه نموده بودند، انجام شد. MASاز روی متغیرهای کلینیکی بیماران محاسبه شد. بر اساس MAS بیماران به دو گروه تقسیم شدند گروه اول بیمارانی که نمرهMAS آنها کمتر از 7 بود و شامل 147 مورد از بیماران ( 49 درصد) بود. گروه دوم MAS آنها بزرگتر یا مساوی 7 بود که شامل 153 مورد از بیماران معادل (51 درصد) می باشد. اطلاعات بیماران و گزارش‌ پاتولوژی آنها استخراج و در پرسشنامه های مخصوص ثبت شد .نتایج حاصله با استفاده از نرم ا فزار آماری 12SPSS تحلیل شد . یافته ها: از میان 300 کودک مورد مطالعه که با شک به آپاندیسیت حاد تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. 269 مورد (%6/89) در بررسی پاتولوژیک آپاندیسیت حاد داشتند. از میان بیمارانی که MAS آنها پائین‌تر از 7 بود(147 مورد) 124 مورد تشخیص آپاندیسیت حاد پاتولوژیک ثابت شد (معادل 35/84 درصد).و از میان بیمارانی که MAS آنها بزرگتر یا مساوی 7 بود (153 مورد)، 145 مورد تشخیص آپاندیسیت حاد پاتولوژیک انها به اثبات رسید. (%77/94). بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری از لحاظ تشخیص آپاندیسیت حاد بر اساس MAS وجود نداشت. نتیجه گیری: طبق این مطالعه حساسیت MAS در تشخیص آپاندیسیت حاد 9/53 درصد و اختصاصیت آن 19/74 درصد می‌باشد که نشان می دهد سیستم MAS به تنهایی در تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران ایرانی سنین اطفال موثر نمی‌باشد و به عنوان یک ملاک قطعی نمی تواند مورد ارزیابی قرا گیرد .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Acute appendicitis, MAS, Pediatrics
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آپاندیسیت حاد، Modified Alvarado Score ، اطفال
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۱۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۲۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93548---93549---93550---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090