«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۹/۲۱ - جلد:۲۰۰۶ - شماره:۱۲ - 2006/12/12 - Volume:۲۰۰۶ - Number:۱۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Culture and Expansion of Rat Mesenchymal Stem Cells Using the Serum Prepared from Rat s Peripheral Blood
عنوان فارسی کشت و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی موش صحرایی با استفاده از سرم تهیه شده از خون محیطی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: The aim of this study is to evaluate the effects of prepared serum from rat peripheral blood on growth and viability of rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSCs) in vitro. Materials and Methods: Bone marrow cells prepared from rat s tibia and femur central canal were cultured either in medium containing fetal bovin serum (FBS) or rat peripheral blood-derived serum (PBDS) for three successive passages during which viability growth and proliferation of the cells were evaluated by MTT [3- (4 5- dimethylthiazol-2-yl)-2 5- diphernyltetrazolium bromide] colony forming assay calculation of population doubling number and daily examination of the cell growth for drawing growth curve. Each experiment was performed ten times and the mean values were statistically compared. In this study third passaged cells were evaluated in terms of their bone and adipocyte differentiation potentials. Results: Morphologically the cells cultured with PBDS appeared to be somewhat more spindle than of FBS cells. Comparatively these cells seemed to have clear cut border than of FBS-cultured cells. According to MTT assay the cells from PBDS group significantly showed more absorption value than of FBS group indicating that they would be more viable than FBS cells. Furthermore in this group more colon were formed and more population doubling number (about twice of FBS cells) occurred (p
چکیده فارسی مقاله هدف: بررسی توان سرم تهیه شده از خون محیطی موش صحرایی در پیشبرد رشد و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی همان گونه در مقایسه با سرم گاوی. مواد و روشها: مغز استخوان از کانال مرکزی استخوانهای درشت نی و ران موش صحرایی خارج شد و در محیط کشت حاوی سرم جنین گاوی (FBS: fetal bovin serum) و سرم تهیه شده از خون محیطی موش صحرایی (PBDS: peripheral blood-derived serum) برای سه پاساژ متوالی کشت شد و در طول این مدت توان زیستی، رشد و تکثیر سلولها، با روش MTT [3- (4 5-dimethylthiazol-2-yl)-2 5-diphernyltetrazolium bromide)، شمارش کلون، محاسبه تعداد دوبله شدن جمعیت سلولی و بررسی رشد روزانه سلول ( به منظور ترسیم منحنی رشد) مطالعه شد. هر مطالعه 10 بار تکرار شد و میانگین نتایج، مقایسه آماری شد. در مطالعه حاضر برای اطمینان از ماهیت بنیادی- مزانشیمی سلول، از روش تمایز به استخوان و چربی استفاده شد. یافته ها: از لحاظ مورفولوژی سلولهای گروه PBDS در مقایسه با FBS اندکی دوکی تر و با حد و مرز مشخص تری ظاهر شدند. بر اساس آزمون MTT، سلولهای گروه PBDS از لحاظ آماری میزان جذب بالایی داشتند. این شاخص نشان می دهد که سلولهای این گروه ازتوان زیستی بالایی برخوردار بودند. به علاوه در این گروه، تعداد کلون بیشتری تشکیل شد و تعداد دوبله شدن جمعیت سلولی در حدود دو برابر (p
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mesenchymal stem cells Bone and cartilage differentiation Peripheral blood-derived serum FBS Cell expansion
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۴۴
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 125607---125608---125609---125610---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3939