«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - جلد:۲۰۰۸ - شماره:۲ - 2008/02/2 - Volume:۲۰۰۸ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Differentiation of Somatic Unrestricted Cord Blood Stem Cells into Chondrocyte Cells
عنوان فارسی تمایز سلولهای بنیادی سوماتیک نا محدود به دست آمده از خون بند ناف به غضروف
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: To isolate and purify unrestricted somatic stem cells from human umbilical cord blood and evaluation of their differentiation into chondrocyte in vitro. Materials and Methods: In this study cells from human umbilical cord blood were isolated and plated in flask. Colonies were performed after one week. To determine the kind of cells, 100000 cells were analysed with flowcytometry. Twenty thousands (200000) of cells were plated in 6 wells that coated with poly-L-lysine II and incubated in chondrogenic medium to analyze the differentiation of these cells into cartilage. After 24 hs the first pletted cells were formed that continued to be existing to 21 days. The culture of cells were exchanged into chondrogenic culture every two days. At the end of differentiation period and 3 weeks the cells were analyzed by Alcian blue , immunohistichemistry and RT-PCR In addition these cells were passaged 50 times and their karyotyping analyzed. Results: In early days of primary cultures , the number of spindle cells were increased and almost purified in second passage. The differentiation by RT-PCR analysis showed high production of collagen II , aggrican, BMP-6 and collagen that all are the specific genes of chondrocye cells. and.histochemistry assay showed that the methachromatic matrix was accumulated between the cells and expression of collagenII was confirmed. Karyotyping analysis showed high passages for these cells that was expected. Conclusion: Cultured USSC Differentiated into a chondroblast cell linage potential source for cell transplantation for roumatoied arthirits as soon as cord blood is better source for mesenchymal Stem cells against bone marrow.
چکیده فارسی مقاله هدف: جداسازی و تخیلص سلولهای بنیادی سوماتیک نامحدود (USSC: unrestricted somatic stem cell) به دست آمده ازخون بندناف نوزاد با ترم کامل و بررسی تمایزاین سلولهای به سلولهای غضروفی در محیط آزمایشگاه مواد و روشها: در این مطالعه سلولها از خون بند ناف جداسازی و در فلاسک کشت داده شدند. یک هفته بعد از کشت، اولین کلونیها ایجاد شد. برای مشخص کردن نوع این سلولها حدود 100000 تای آنها مورد بررسی فلوسایتومتری قرار گرفت. برای بررسی تمایز این سلولها به غضروف حدود 200000 تا از این سلولها در پلیتهای 6 خانه‌ای که کف آنها از قبل با پلی - ال - لیزین2 پوشانده شده بود، همراه با محیط کندروژنیک در انکوباتور قرار گرفتند. بعد از 24 ساعت اولین توده سلولی تشکیل شد، این وضعیت تا 21 روز ادامه یافت و محیط سلولهای هر دو روز یک بار با محیط کندرو‍‍ژنیک تعویض شد، بعد از اتمام دوره تمایزی و بعد از سه هفته سلولها توسط روشهای رنگ آمیزی آلشیان بلو ، ایمونوسیتوشیمی و RT- PCR بررسی شدند. به علاوه این سلولها برای 50 بار پاساژ یافتند و کاریوتیپ آنها بررسی شد. یافته‌ها: در روزهای اولیه کشت سلول، جمعیت سلولهایی که دوکی شکل بودند افزایش و گسترش یافتند و تقریباً طی پاساژ دوم تخلیص شدند. نتایج تمایز توسط بررسیهای RT- PCR بیان مقادیر زیادی کلاژن II ، اگریکان ، BMP-6 و کلاژن را که از ژنهای اختصاصی سلولهای غضروفی هستند را نشان داد. بررسیهای هیستوشیمی نشان داد که ماتریکس خارج سلولی در بین سلولها ایجاد شده است و این نتیجه با بررسی ایمونوسیتوشیمی و بیان کلاژن II ،به تایید رسید. کاریوتایپ این سلولها تعداد پاساژهای زیادی را که برای این سلولها امکان پذیر است را نیز مشخص نمود. نتیجه‌گیری: سلولهای مزانشیمی تمایز یافته به رده غضروف می‌توانند منبعی برای پیون سلولی در آرتریت روماتیسمی باشد و از سوی دیگر خون بندناف نسبت به مغز استخوان می‌تواند منبع مناسبی برای سلول‌های مزانشیمی باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Chondrogenesis, Unrestricted somatic stem cell , TGF-β1, Tissue engineering
کلیدواژه‌های فارسی مقاله غضروف زایی، سلولهای بنیادی سوماتیک نامحدود ،TGF-β1، مهندسی بافت غضروف
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۵۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۶۲
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 125725---125726---125727---125728---125729---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4072