«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - جلد:۲۰۰۸ - شماره:۲ - 2008/02/2 - Volume:۲۰۰۸ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Effects of Lithium Chloride on in vitro Proliferation Rate of Rat Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells
عنوان فارسی بررسی اثر کلرید لیتیوم بر میزان تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشت
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: To evaluate the effects of lithium chloride on MSCs in vitro expansion rate. Materials and Methods: In this experimental study bone marrow from 8 rats was plated at 5×105-cells/cm2 in the presence of 1257 and 10 mM Lithium chloride and expanded through 3 passages. Twelve days after initiatial culture the cells of different groups were stained with crystal violet in order to compare the number and diameter of the colonies. Also the cells from different groups were compared in terms of the population doubling (PD) during the 1-3 passages. Different groups of growth curves were plotted for the third passage cells. At the end of cultivation period the cells were examined wheatear they could differentiate into bone and adipose cells. Results: The Number and diameter of the colonies in primary cultures treated with 5mM lithium chloride were significantly higher than those of control and other groups (P
چکیده فارسی مقاله هدف: بررسی تاثیر کلرید لیتیوم بر میزان تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی در محیط کشت مواد و روشها: در مطالعه تجربی حاضر، مغز استخوان 8 سر موش صحرایی با تراکم 105×5 سلول در سانتیمتر مربع با تیمارهای 1، 2، 5، 7 و 10 میلی مولار کلرید لیتیوم کشت و طی سه پاساژ متوالی تکثیر شد. دوازده روز پس از آغاز کشت اولیه، کشت سلول در گروههای مختلف با کریستال ویولت رنگ آمیزی و تعداد و قطر کلونیها اندازه گیری و مقایسه شد. همچنین طی پاساژ 3-1 گروههای مختلف از لحاظ دو برابر شدن جمعیت سلولی بررسی و مقایسه شدند. در این مطالعه، برای سلولهای پاساژ سوم گروههای مختلف منحنی رشد ترسیم شد . در انتهای دوره کشت سلولها از لحاظ توان تمایز به استخوان و چربی بررسی شدند. یافته‌ها: تعداد و قطر کلونیهای ایجاد شده در کشت اولیه درگروه 5 میلی مولار بیش از گروه کنترل و دیگر گروههای تیمار بود (p
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mesenchymal Stem Cells Lithium Chloride Proliferation Population Doubling
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلولهای بنیادی مزانشیمی، لیتیوم کلراید، تکثیر، دو برابر شدن جمعیت سلولی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۶۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۷۳
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 125730---125731---125732---125733---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3933