«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - جلد:۲۰۰۸ - شماره:۲ - 2008/02/2 - Volume:۲۰۰۸ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Effect of Formaldehyde on Somniferous Tubules of Balb/c Mice
عنوان فارسی بررسی اثر فرمالدهید بر توبولهای اسپرم ساز موشBalb/c
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: To examine the effect of formaldehyde on somniferous ducts of laboratory animals Materials and Methods: This study investigated 24 male Balb/c mice 20 days old that randomly divided into experimental and control groups. The Experimental group was administered every other days at the rate of 0.25 mg/kg formaldehyde intrapritoneally for 20 days. The control group received the same volume of normal saline during the same period of times. At the end of exposure time the sample of both groups were anesthetized and Transected. Their removed testies were processed serially sectioned and histochemically studied. Results: Our findings showed that the mean of internal diameter of somniferous tubules decreased significantly in experimental group compared to control group while the mean of external diameter was the same in both groups. Furthermore the prolifration rates of I and II spermatocytes were decreased significantly in experimental group compared to control group. Conclusion: The findings indicate that administration of formldehyde can influence the structure of male reproductive system and affect on spermatogenesis procedure.
چکیده فارسی مقاله هدف: بررسی اثر فرمالدهید بر توبولهای اسپرم ساز در حیوان آزمایشگاهی مواد و روشها: در این پژوهش از 24 موش نر 20 روزه نژاد Balb/c استفاده شد که به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل برای مدت 20 روز و به صورت یک روز در میان به میزان mg/kg 25/. فرمالدهید مورد تجویز داخل صفاقی قرار گرفتند و مشابه این عمل در گروه کنترل فقط با مقدار مشابهی از سرم فیزیولوژی انجام گرفت. پس از پایان دوره همة نمونه‌ها پس از بیهوشی قطع نخاع شده و بیضه‌های آنان پس از آماده سازی بافتی مورد مطالعه هیستوشیمیایی قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه همچنین مشخص شد که در گروه تجربی، میانگین قطر داخلی مجاری اسپرم ساز در مقایسه با گروه کنترل به شکل معنی داری کاهش نشان می‌دهد در حالی که میانگین قطر خارجی توبولهای دو گروه مشابهت داشت. علاوه بر این میزان تکثیر سلولهای جنسی در رده‌های اسپرماتوسیت I و II در گروه تجربی نسبت به کنترل دارای کاهش معنی داری است. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر بر این موضع دلالت دارد که تجویز فرمالدهید می‌تواند بر ساختار دستگاه تولید مثلی جنس نر اثر نموده و روند اسپرماتوژنز را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Formaldehyde Histochemical Study Mouse Spermatogenesis
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرمالدهید، مطالعه هیستوشیمیایی، اسپرماتوژنز، موش
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۸۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۹۴
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 125738---125739---125740---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3933