«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - جلد:۲۰۰۸ - شماره:۲ - 2008/02/2 - Volume:۲۰۰۸ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Comparison of Some Qualitative and Quantitative Dermatoglyphic Patterns of Palm and Finger Tips between Cleft Lip/Palate and Healthy Individuals in Bojnurd
عنوان فارسی مقایسه برخی اختصاصات کیفی و کمی درماتوگلیفیک کف دست و انگشتان مبتلایان به کام یا لب شکافدار در بجنورد(خراسان شمالی) با افراد سالم
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: To provide a comprehensive and precise research for population studies on the association of dermatoglyphic patterns on cleft lip/palate deficits Materials and Methods: This was a case-control observational study that conducted in North Khorasan on 1386. Using a simple random sampling individuals with cleft/lip palate were allocated to case group and their matched health cases were considered as control. Palm and finger prints were done in the sample. In addition a-b b-c and c-d counts atd angel measurement and dermatoglyphics patterns of finger tips of both hands were made and the differences were compared between two groups. Palm prints were studied by an expert for quantitive and qualative characters and Statistical analysis was performed using by SPSS software. Results: Our findings showed that the group and sex did not affect the mean of a-b b-c c-d counts and mean of atd angle of right and left hands.The mean of a-b in females and males of both groups were similar (38.63 and 38.89 respectively). There were no significant differences between TABRC of males and females and right or left hands in both groups. The c-d count and atd angle of right hand was more than the left. The most frequent finger pattern in both hands was loop in both groups. There were no significant differences between two groups regarding the pattern of finger tips of both hands. Conclusion: In contrast of several studies that indicate there are special dermatoglyphic patterns in patients with cleft lip/palate this study did not find any statistical differences between two groups regarding palm count and finger tips patterns of both hands. Since several environmental and hereditary factors would affect on the disease occurance there is need to larger studies among different populations.
چکیده فارسی مقاله هدف: تعیین میزان کارآیی دانش درماتوگلیفیک در مطالعه اتیولوژی شکاف‌های حفره دهان مواد و روشها: مطالعه تحلیلی ومشاهده ای وکاربردی به صورت موردی وشاهدی با روش نمونه گیری به صورت تصادفی، ساده و بدون جایگزینی در دو گروه آزمون (مبتلا به شکاف کام یا لب) و کنترل( سالم) در خراسان شمالی در سال 1386 صورت گرفت. در دو گروه پرینت کف دست وانگشتان به عمل آمد و خط شماری a-b ، b-c ، c-dو اندازه گیری زاویه ی atd وتشخیص الگوی نوک انگشت در دست راست وچپ افراد صورت پذیرفت. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از روش آمار استنباطی طرح آزمایشها صورت گرفت. یافته‌ها: عامل گروه و جنس بر متوسط خط شماری a-b، b-c وd-c و متوسط زاویه atd دست راست و چپ فاقد تأثیر است، مجموع میانگینa-b در زنان و مردان در گروه کنترل (63/38) و آزمون (89/38) تقریبا برابر است. مجموع خط شماری a-b (TABRC) به تفکیک زنان و مردان و به تفکیک دست راست و چپ زنان و مردان در دو گروه کنترل و آزمون فاقد اعتبار آماری است. فراوانی خط شماری‌ها در دست راست و چپ نشان می‌دهد خط شماری c-d و زاویه ی atd دست راست بیشتر از دست چپ است. بیشترین فراوانی الگوی نوک انگشت در هر دو دست و در هر دو گروه به صورت کیسه ای است. در دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ الگوی نوک انگشتان دو دست، هیچ گونه اختلاف آماری قابل توجه مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به مطالعات انجام شده، شواهد متعدد و متناقضی که در زمینه احتمال وجود الگوهای درماتوگلیفیک خاص در مبتلایان به شکاف کام و لب توسط محققین متعدد مطرح شده است که با استناد به نتیجه تحقیق حاضر هیچ گونه اختلاف آماری قابل توجه در مقایسه خط شماری کف دست و مشخصات الگوی انگشتان دست راست و چپ دو گروه مشاهده نمی شود. با توجه به اینکه فاکتورهای متعدد محیطی و ژنتیکی در بروز بیماری مؤثرند، می‌توان گفت اظهار نظر قطعی در این خصوص مستلزم انجام مطالعات گسترده تر در اقوام مختلف و مقایسه آنها با هم است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Dermatoglyphic Cleft lip Cleft palate Palm print Finger tip pattern
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درماتوگلیفیک، شکاف کام و لب، خط شماری کف دست، الگوی نوک انگشت
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۹۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۰۵
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 125741---125742---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4025