«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - جلد:۲۰۰۸ - شماره:۲ - 2008/02/2 - Volume:۲۰۰۸ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Comparison of Three Staining Methods of Vibratome and Paraffin Sections in Preserving Thickness of Rat Hippocampal Sections
عنوان فارسی مقایسه سه روش رنگ آمیزی مقاطع ویبرتومی و پارافینی درحفظ ضخامت بافت هیپوکامپوس رت
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose:To determine the optimal technique for maintaining hippocampus vibratome sections volume. Materials and Methods: This experimental study was performed on three rat hippocampus. The first hippocampus was embedded in paraffin and using rotary microtome forty sections were cut in a nominal thickness of 100 micrometer. They were then ordinary stained. The two others were cut into 80 sections by a calibrated vibratome to 100µm thick sections. The first 40 series of vibratome sections were routinely stained and the second sections stained free-floating and embedded in resin with thionin. Section thickness was measured with a microcator mounted to a microscope. The distribution of neurons in section’s density was assessed. Results: The findings showed that Means±SD in free-floated and routine-stained vibratome sections were 74.5 ± 6.18 41.2 ± 4.33 respectively while in paraffin sections was 46.3 ± 5.95. Also the results indicated that neuronal density in the upper and lower surface of free-floated sections was lower while the distribution in the 70% of the middle part of the section was fairly uniform. Neuronal density in the upper and lower surface of ordinary stained vibratome sections was higher.. Paraffin sections had higher neuronal densities at upper and lower surface while a lower and non-uniform distribution of neurons was observed at the central layer. Conclusion: The most critical stage in routine staining procedure of vibratome sections is the duration that they are dried in air and on glass slides that results to permanent reduced thickness of sections. However in resin embedding procedure the reduced thickness of sections was minimal because the sections are not exposed to air at any stages. On the other hand the consistent distribution of neurons in the most part of section thickness allows one to estimate sterologically the number of neurons in hippocampus using vibratome sections.
چکیده فارسی مقاله هدف: تعیین روش مطلوب برای حفظ ضخامت برشهای ویبرتومی هیپوکامپوس مواد و روشها: این مطالعه تجربی روی هیپوکامپوس سه رت انجام گرفت. یک هیپوکامپوس به روش پارافینی قالب گیری و با میکرتوم چرخان 40 برش با ضخامت 100 میکرون تهیه و به روش معمولی رنگ آمیزی شد. از دو هیپوکامپوس دیگر 80 برش به ضخامت 100 میکرون با دستگاه ویبرتوم بریده شد که در دو گروه 40 تایی به روش معمولی و روش رنگ آمیزی شناور و قالب گیری در رزین با تیونین رنگ آمیزی شدند. سپس به کمک دستگاه میکروکاتور که به میکروسکوپ متصل است ضخامت برشها را اندازه گیری نموده و توزیع نورونها در ضخامت برش ارزیابی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار به ترتیب در مقاطع ویبرتومی رنگ شده به روش شناور و به روش معمول 18/6 ± 5/74 و 33/4 ± 2/41 میکرون و مقاطع پارافینی 95/5 ± 3/46 است. همچنین یافته ها نشانگر آن است که در سطوح فوقانی و تحتانی برشهای ویبرتومی که به طور شناور رنگ آمیزی شده بودند تراکم سلولی کمتر است اما در 70 درصد میانی ضخامت برش تراکم تقریباً یکنواخت است و در برشها با رنگ آمیزی معمولی سطوح فوقانی و تحتانی تراکم سلولی بیشتری دارند. اما در سطوح فوقانی و تحتانی برشهای پارافینی تراکم نورونی بیشتر و در نواحی مرکزی تراکم نورونی کمتر و غیر یکنواخت است. نتیجه‌گیری: حساس ترین مرحله رنگ آمیزی معمولی برشهای ویبرتومی زمانی است که برای خشک شدن در معرض هوا و روی لام قرار می گیرند که این عمل منجر به کاهش غیر قابل بازگشت ضخامت برش می شود اما در روشی که برش در رزین قرار داده می شود، چون در هیچ یک از مراحل مختلف رنگ آمیزی، برشها در معرض هوا قرار نمی گیرند کاهش ضخامت برش به حداقل می‌رسد. از طرفی توزیع یکنواخت نورونها در بخش اعظم ضخامت برش، محاسبه استریولوژیک تعداد نورون را در هیپوکامپوس با استفاده از برشهای ویبرتومی میسر می‌سازد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Vibratome Sections Section Thickness Compresse
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برشهای ویبرتومی، ضخامت، فشردگی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۰۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۱۵
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 125743---125744---125745---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4025