«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - جلد:۲۰۰۸ - شماره:۲ - 2008/02/2 - Volume:۲۰۰۸ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Report of a Rare Variation in Ulnar Nerve and Its Importance in Surgery of Carpal Tunnel Syndrome
عنوان فارسی گزارش یک مورد واریاسیون نادر عصب اولنار در ناحیه مچ دست و اهمیت آن در جراحی سندرم تونل مچ دست
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: To report a variation in ulnar nerve and its importance in carpal tunnel syndrome surgery Case report: The case is a patient that due to pain in carpal region and parasthesia in the second and third digits of both hands had referred. In physical examination there were phalan test and tinel sign. Electromyography (EMG) and Nerve Conducting (NC) confirmed the carpal tunnel syndrome and the surgery was conducted on the left hand. During surgery an aberrant branch found on retinaculum flexore that separated from ulnar nerve in Gugon's canal. The branch crossed with retinaculum flexor and then tended toward thenar muscles Forming a neuroma. Conclusion: Regarding the crossing of the aberrant branch with retinaculum flexor it should be distinguished during releasing of retinaculum flexor in carpal tunnel syndrome surgery.Carelessness about this aberrant branch and its cutting leads to impairment of thumb movement.
چکیده فارسی مقاله هدف: گزارش یک مورد واریاسیون عصب اولنار در ناحیه مچ و اهمیت آن در جراحی سندرم تونل مچ دست گزارش مورد: گزارش در مورد بیماری است که به علت درد مچ دست و پارستزی انگشتان دوم و سوم هر دو دست مراجعه نموده بود. در معاینه فیزیکی تست فالن و علامت تینل وجود داشت. به کمک الکترومیوگرافی (EMG: Electromyography)و (NC) Nerve conducting سندرم تونل کارپال تایید شد و جراحی روی مچ دست چپ انجام شد. روی فلکسور رتیناکولوم یک شاخه عصبی نابجا پیدا شد که از عصب اولنار جدا شده و پس از عبور از روی فلکسور رتیناکولوم به عضلات تنار رفته بود . شاخه عصبی نابجا در محل عبور از فلکسور رتیناکولوم برای رسیدن به عضلات تنار یک نوروما تشکیل داده بود. نتیجه‌گیری: با توجه به عبور شاخه عصبی نابجا از روی فلکسور رتیناکولوم ، بایستی در هنگام جراحی ریلیز فلکسور رتیناکولوم در سندرم تونل مچی به آن توجه شود چرا که عدم دقت و بریدن آن می‌تواند ضایعات جبران ناپذیری در حرکات ظریف انگشت شست بر جای گذارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Variation Ulnar nerve Carpal tunnel syndrome Neuroma Thenar muscles
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واریاسیون، عصب اولنار، سندرم تونل مچی، نوروما، عضلات تنار
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۱۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۲۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 125746---125747---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4025