«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۸/۱۲ - جلد:۱۶ - شماره:۶۴ - 2008/11/2 - Volume:۱۶ - Number:۶۴ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Predictive Value of FSH LH and Estradiol Levels in Third Day of Menstrual Cycle and the Day of HCG Injection in Intra Cytoplasmic Sperm Injection Outcome
عنوان فارسی ارزش پیشگویی FSH ، LH و استرادیول در روز سوم سیکل و روز تزریق HCG
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Several methods have been developed to estimate the functional or biological age of the ovary. Survey Follicle Stimulating Hormone (FSH) is used as a means of predicting value to fertility treatments success in most of fertility clinics across the world. Objective: Predicting value of FSH Luteinizing Hormone (LH) and Estradiol (E2) levels in third day of menstrual cycle and the day of HCG injection in follow of Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) outcome. Materials and Methods: In this cross-sectional study we evaluated all infertile couples who referred to Mehr infertility institute between Sep. 2004 and Dec.2006 for ICSI with male factor tubal factor ovulatory factor and unexplained infertility prospectively. Long protocol Controlled Ovarian Hyperstimulation (COH) was performed for all patients. Evaluated variable consisted of female and male age duration and cause of infertility LH and FSH levels estradiol (E2) levels in the third day and day of HCG administration and embryo quality. Logistic regression was performed to determined associated factors with success of ICSI. An alpha error of 0.05). The mean of estradiol levels in 3rd day of period and HCG injections day and LH level werenot statistically significant between pregnant and non pregnant (P>0.05). Relations between pregnancy rate (PR) and FSH level were statistically significant (6.4±7.4 in pregnant versus non pregnant 9.2±15.4 pg/ml) (P0.05) but there was significant relation between female age and FSH level in ICSI success (P
چکیده فارسی مقاله مقدمه:روش‌های متعددی برای تخمین کارکرد یا سن بیولوژی تخمدان بکار می‌رود. بررسی میانگین FSH پایه، در اکثر مراکز بالینی دنیا به‌عنوان معیار پیشگویی موفقیت درمان نازایی محسوب می شود. هدف: ارزش پیشگویی FSH ، LH و استرادیول در روز سوم سیکل و روز تزریق HCGدر پیامد تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(ICSI). مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی – توصیفی، بیماران مراجعه کننده به موسسه درمان ناباروری مهر رشت بین سال‌های 1383 تا 1384 بررسی و همه بیماران با نازایی مردانه، زنانه، مشترک و نامعلوم وارد مطالعه شدند. تحریک تخمک‌گذاری با روش طولانی مدت انجام شد. متغیرها شامل: سن، مدت و علت نازایی، پروفایل هورمونی شامل : FSH ، LH و استرادیول در روز سوم سیکل و روز تزریق HCG و کیفیت جنین بود. آزمون رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت ICSI و حذف اثر عوامل مخدوش‌کننده بکار رفت. خطای آلفای کمتر از 05/0 سطح معنی‌دار در نظر گرفته شد. نتایج: در مدت بررسی 500 بیمار ارزیابی شدند. میزان حاملگی 162مورد (2/36%)بود. میانگین سن زن نیز بر نتیجه ICSI تاثیر معنی‌دار نشان داد(4/5±9/30 ساله در زنان حامله در مقابل 6/6±4/32 غیرحامله) (P0.05). علت نازایی در دو گروه اختلاف معنی‌دار نشان نداد(P>0.05).تعداد تخمک برداشت شده و تعداد تخمک متافاز دو تأثیری بر پیامد درمان نداشت (P>0.05).اما میانگین تعداد تسهیم سلولی وجنین منتقل شده در زنان حامله و غیرحامله اختلاف آماری معنی دار داشت(P>0.05).بررسی پروفایل هورمونی نشان داد که میانگین LH و استرادیول در روز سوم سیکل و روز تزریق HCG اختلاف آماری معنی دار بر پیامد درمان ندارد(P>0.05)، اما میانگینFSH سرم در روز سوم سیکل در دو گروه حامله و غیر حامله به‌ترتیب 4/7±4/6 و 4/15±2/9 پیکوگرم بر میلی‌لیتر بود که اختلاف آماری معنی‌دار نشان داد(P0.05)، اما اختلاف آماری معنی‌دار بین میانگین سن زن وFSH سرم با موفقیت ICSI دیده شد(P
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Estradiol/ Follicle Stimulating Hormone/ Luteinizing Hormone/ Pregnancy/ Sperm Injections Intra cytoplasmic
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آبستنی/ استرادیول/ تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسم/ هورمون محرک جسم زرد/ هورمون محرک فولیکول
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۵
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 144925---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3862