«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۸/۱۲ - جلد:۱۶ - شماره:۶۴ - 2008/11/2 - Volume:۱۶ - Number:۶۴ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Survey of Developmental Defect of Enamel Incidence in 11-13
عنوان فارسی بررسی شیوع نقایص تکاملی مینا در دانش آموزان ۱۳ - ۱۱ ساله ساکن رشت
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: A change in natural and shining properties of Enamel is called as developmental defect of Enamel. Enamel defects caused a negative change in aesthetics of teeth and increased the susceptibility of caries Therefore some opaque spaekles will appear on the teeth which destroy tooth aesthetics. Causes of enamel defects are divided into two major groups such as local and systemic. Objective: The objective of this study consist of: Developmental defects of enamel (DDE) incidence in permanent dentition of children between 11 to 13 years old in Rasht (2002-2003). Materials and Methods: In this cross-Sectional deh1ive study 578 students (286 boys and 292 girls) based on multistage cluster sampling and DDE index were studied the researcher employed DMFT index to study condition of caries in the given subjects and x2 test was used. Results: Results indicate that 1-There is a 59.8% developmental defects of enamel incidence among children between 11 to 13 years old in Rasht and most of incidence occurs in Labial tooth surface. 2- The mean of DMFT is 2.01 in an SD of 2.05 (2.01 ±2.05) 3- According to X2 test there isnot any significant difference of enamel defects among ages and sexes. Conclusion: result s of this research showed that half of this student had developmental defect of enamel and anterior teeth had more defects that is related to longer developmental time.
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تغییر نمای طبیعی و شفاف مینا با عنوان آسیب تکاملی مینا توصیف میشود. این آسیبها دندانها را از نظر زیبایی و همینطور استعداد به پوسیدگی متأثر میکند که بارزترین آن بروز لکههای مات است که در هنگام تکامل جوانههای دندان اتفاق میافتد و از نظر ظاهر ناخوشایند است. علل ضایعات مینا موضعی یا سیستمیک است. هدف: بررسی شیوع نقص تکاملی مینا در دندانهای دائمی دانشآموزان 11 تا 13 ساله ساکن رشت است. مواد و روشها: این تحقیق بهصورت توصیفی مقطعی و با نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای در 578 دانشآموز(286 پسر و 292 دختر) مدرسههای رشت با دامنهی سنی 11 تا 13 ساله انجام شده است( سال 1382). آسیبهای مینا با استفاده از شاخص DDE (Developmental Defect of Enamel) بدون در نظرگرفتن علت بروز و برحسب شکل ظاهری تقسیم بندی شد. نتایج بر اساس آزمون کایدو آنالیز شد. در بررسی پوسیدگی از شاخص DMFT استفاده شد. نتایج:1 –8/59% افراد حداقل یک دندان مبتلا داشتند که بیشتر مربوط به سطح لبیال دندان 21 بود. 2- میانگین DMFT 05/2 ± 01/2 بدست آمد . 3- براساس آزمون کایدو اختلاف سنی و جنسی معنی داری از نظر ضایعات مینا وجود نداشت. نتیجهگیری: حداقل نیمی از دانش آموزان معاینه شده دچار نوعی آسیب مینا بودند که در دندانهای قدامی بیش از خلفی وجود داشت و احتمالاً به علت مدت طولانیتر تکامل این دندانها باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله DMF Index/ Enamel/ Students
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانش آموزان/ شاخص دی ام اف/ مینای دندان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۲
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۶
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 144930---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3862