«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۸/۱۲ - جلد:۱۶ - شماره:۶۴ - 2008/11/2 - Volume:۱۶ - Number:۶۴ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Survey Genus and Species of Non- Fermentative Gram Negative Bacilli Isolated from Hospitalized Patients
عنوان فارسی بررسی جنس و گونه باسیل‌های گرم منفی غیرتخمیری در بیماران بستری
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Non-fermentative Gram negative bacilli including some bactries are widely distributed in our environment. Despite of their low pathogen city potential they are often the causative agents of infections in susceptible and immunocompromised patients. Objective: The study goals included: 1) determine of the prevalence of non-fermentative Gram negative bacilli among the total clinical specimens 2) determine of the Genus and species of the bacterial isolation and 3) determine of the relationship between different species isolation rate with the specific clinical specimen. Materials and Methods: During 11 months clinical specimens were obtained from hospitalized patients in different hospitals in Tehran. Non-fermentative Gram negative bacilli were cultured from the specimens and their genus-species identity were determined microbiologically. The differentiation tests which have been used included: growth on Mac Conkey TSI growth characteristics oxidative fermentation of glucose and lactose oxidize and motility tests DNase Nitrate reduction Bile-esculin and Indole reactions. Results: Of 6952 clinical specimens that were studied 100(1.4%) were isolated of non-fermentative Gram negative bacilli. Fifty two of them were Pseudomonas aeroginosa and the rest were members of other species; 19 Alcaligenes faecalis (39.5%) 16 Acinetobacter baumannii (35.4%) 10 Acinetobacter lwoffi (20.8%) 2 Stenotrophomonas maltophilia (4.1%) 1 Flavobacterium meningosepticum (2%). Conclusion: Comparing the result of this study with similar investigations which were performed in other parts of the world showed that: despite of the most encountered non-fermentative Gram negative bacteria isolates include in order of prevalence Pseudomonas aeroginosa Alcaligenes faecalis and Acinetobacter baumannii respectively but the rate of their prevalence are strikingly different in different hospitals and in different areas. Due to the widespread existence of antibiotic resistance in these bacteria; their isolation exact identification and antibiotic susceptibility patterns are of paramount importance.
چکیده فارسی مقاله مقدمه: باسیل‌های گرم منفی غیرتخمیری گروهی از باکتری‌ها با شاخص پراکندگی وسیع در طبیعت هستند که گرچه بیماری‌زایی کمی دارند ولی قادرند بخصوص در بیماران واجد عوامل خطرساز و نقص دستگاه ایمنی، سبب بروز عفونت شدید در دستگاه‌های مختلف شوند. هدف: 1- تعیین شیوع باسیل‌های گرم منفی غیر تخمیری در کل نمونه های بالینی 2- تعیین فراوانی جنس و گونه این باکتری‌ها 3- بررسی ارتباط فراوانی جنس و گونه باکتری‌ها با نوع نمونه بالینی. مواد و رو‌ش‌ها: در بررسی 11 ماهه بر نمونه‌های بالینی جدا شده از بیماران بستری در چند بیمارستان تهران، باسیل‌های گرم منفی غیرتخمیری جدا و سپس جنس و گونه آنها تعیین شد. در این بررسی، آزمایش‌های زیر برای افتراق انجام شد: رشد بر محیط مک کانکی آگار، واکنش در محیط TSI، استفاده اکسیداتیو کربوهیدرات‌ها درمحیط OF گلوکز و لاکتوز، اکسیداز، حرکت ، DNase ، رشد در محیط بایل اسکولین، احیای نیترات و تولید ایندول در محیط پپتون واتر. نتایج: از 6952 نمونه، 100 مورد (4/1%)، باسیل‌های گرم منفی غیرتخمیری جدا شد. که 52 مورد به سودومونا آئروژینوزا و 48 مورد به سایر گونه‌ها تعلق داشتند که شامل 19 مورد آلکالیژنز فکالیس (5/39% ) ،16 مورد اسینتوباکتر بائومانی (4/35 %) ،10 مورد اسینتوباکتر لوفی (8/20% ) ، 2 مورد استنوتروفوموناس مالتوفیلیا (1/4% ) و 1 مورد فلاووباکتریوم مننگوسپتیکوم (2% ) بود. نتیجه‌گیری: مقایسه نتایج بدست آمده از این بررسی با مطالعات سایر مناطق، نشانگر آن است که گرچه شایع‌ترین باکتری‌های گرم منفی غیر تخمیری به ترتیب: سودومونا آئروژینوزا، آلکالیژنز فکالیس و اسینتوباکتر بائومانی هستند، ولی شیوع آنها از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است و با توجه به مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری‌ها، شناسایی جنس و گونه آنها حائز اهمیت است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Baciillus/ Cross Infection/ Drug Resistance/ Drug Resistance Microbial
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتشار عفونت/ باسیل‌ها/ مقاومت باکتری بر دارو/ مقاومت دارویی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷۵
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 144936---144937---144938---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3862