«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۸/۱۲ - جلد:۱۶ - شماره:۶۴ - 2008/11/2 - Volume:۱۶ - Number:۶۴ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Accomplish Principles of Infection Control by Operation Rooms Staff in the Rasht Hospitals
عنوان فارسی میزان بکارگیری‌ اصول‌ کنترل‌ عفونت‌ توسط‌ کارکنان‌ اتاق‌ عمل‌ دربیمارستان‌های‌ آموزشی‌ و درمانی‌ رشت‌
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Nosocomial infection is a major concern in the recent century and as post surgery infection is being concidered as important complication of surgery. Undoubtedly prevention best method in the infection control and surgery staffs may have an important role in this measure by fidelity to sterile principles during hand scrub to wear gown and gloves also observane sterile Principles during and after surgery can prevent from infection creation in the surgery side. objective: Determin accomplish essential priniciples to infection control by operation room persons in the Rasht hospitals in the 2006. Materials and Methods: The research was performed in a cross – sectional deh1ive. The assumption of the study was that operation room persons in the Rasht hospitals. Data collection instrument was a three part questionnaire including demogrophic characteristics and infection control data and operation room check list. sampling procedure was cencus sampling and was determin accomplish essential principles to infection control by 150 persons in Poorsina- Razi- Heshmat- Amir-Al-Momenin- Alzahra Hospitals operation rooms relad to obsevance infection control principles in the morning and afternoon and night shifts. Results: The infection control observance was property in the most(97.9%) Nursing persons. The infection control observane was property in the surgeon (100%) and anesthesian (61.8%) Persons. Physical invironment details and possibilites was property in the most of operation room (83.3%). Conclusion: accomplish essntial principles to infection control by operation room persons was property and this principles including hand scrub dress replacement to give a good hairs shoes replacement surgery instrument disinfection instrument strile data check.
چکیده فارسی مقاله مقدمه:‌ عفونت‌های‌ بیمارستانی‌ از معضلات‌ قرن‌ اخیر بوده‌ و عفونت‌ محل‌ زخم‌ از عوارض‌ مهم‌ پس از جراحی‌ به‌شمار می‌رود. بدون‌ تردید مطلوب‌ترین‌ روش‌ کنترل‌ عفونت‌ پیشگیری‌ است و کارکنان جراحی‌ می‌توانند با رعایت‌ اصول‌ استریلیته‌ در هنگام‌ شستشوی‌ دستها، پوشیدن‌گان‌ و دستکش‌ و ‌ در حین‌ و پس‌ از جراحی‌ از بروز عفونت ‌در محل‌ جراحی‌ جلوگیری‌ کنند. هدف‌: تعیین‌ میزان‌ بکارگیری‌ اصول‌ کنترل‌ عفونت‌ توسط‌ کارکنان‌ اتاق‌ عمل‌ بیمارستان‌های‌ رشت‌ در سال 1385. مواد و روش‌ها: این‌ تحقیق‌ به‌صورت‌ توصیفی‌ و مقطعی‌ انجام‌ شده‌ است‌. جامعه‌ پژوهش‌ مجموع‌ پرسنل‌ شاغل‌ در اتاق‌ عمل‌ بیمارستان‌های‌ رشت‌ و ابزار گردآوری‌ داده‌ها شامل‌ پرسشنامه‌ اطلاعات‌ فردی‌، پرسشنامه‌ کنترل‌ عفونت‌ و فهرست بازبینی‌ محیط و تجهیزات‌‌ اتاق‌ عمل‌ و‌ روش‌ نمونه‌گیری ‌ سرشماری‌ بود‌ که عملکرد 150 نفر از پرسنل‌ اتاق عمل‌‌‌ بیمارستان‌های‌ پورسینا، رازی، دکتر حشمت، امیرالمؤمنین و الزهراء رشت‌ در زمینه رعایت‌ اصول‌ کنترل‌ عفونت‌ در نوبت‌های‌ کاری صبح‌، عصر و شب‌ به‌ روش‌ مشاهدة‌ مستقیم‌ بررسی‌ شد‌. نتایج:‌ عملکرد بیشترین‌ درصد (9/97 درصد) پرسنل‌ پرستاری‌ اتاق‌های‌ عمل‌‌ رشت‌ اعم‌ از پرستار،تکنسین‌ اتاق عمل‌ و بهیار ‌ در زمینه‌ رعایت‌ اصول‌ کنترل‌ عفونت‌ قابل‌ قبول بود. همچنین اکثر‌ جراحان‌ (100 درصد) و بیشترین‌ درصد پرسنل‌ بیهوشی‌ (8/61 درصد) اعم‌ از تکنسین‌‌ و متخصص‌ عملکرد قابل‌ قبولی‌ داشتند. بیشترین‌ درصد (3/83درصد) اتاق‌‌های عمل‌‌ از لحاظ‌‌ محیط‌ فیزیکی‌ و تجهیزات‌ دارای ‌وضعیت‌ قابل‌ قبول بودند. نتیجه‌‌گیری‌: رعایت‌ اصول‌ کنترل‌ عفونت‌ توسط‌ پرسنل‌ اتاق‌های عمل‌ در زمینه ‌شستشوی‌ دست‌ها، تعویض‌ لباس‌، مرتب‌کردن‌ مو، تعویض‌ کفش‌ها، ضدعفونی‌‌کردن‌ وسایل‌ جراحی‌ وکنترل‌ تاریخ‌ وسایل‌ استریل‌ در حد ‌ قابل‌ قبول‌ بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cross Infection/ Infection Control/ Intraoperative Complications/ Operation Room/ Postoperative Complications
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اتاق‌ عمل/ انتشار عفونت/ عوارض پس از عمل جراحی/ عوارض حین عمل جراحی/ کنترل عفونت
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۹۶
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 144944---144945---144946---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3862