«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده سازمان ::
:: فهرست سازمان ها یا سازمان های فرعی وارد شده در سیستم
:: نوع سازمان مورد نظر خود را انتخاب کنید:
# شناسه سازمان عنوان فارسی نوع سازمان تاریخ به‌روز رسانی XML مشاهده
28 UNI1 دانشگاه علوم پزشكي اراك دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۲۳ Get XML Data View Profile
29 UNI2 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
30 UNI3 دانشگاه علوم پزشكي اروميه دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
31 UNI4 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۹ Get XML Data View Profile
32 UNI5 دانشگاه علوم پزشكي اهواز دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
33 UNI6 دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۶ Get XML Data View Profile
34 UNI7 دانشگاه علوم پزشكي ايلام دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
35 UNI8 دانشگاه علوم پزشكي بابل دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۹ Get XML Data View Profile
36 UNI9 دانشگاه علوم پزشكي بجنورد دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
37 UNI10 دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۶ Get XML Data View Profile
38 UNI11 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
39 UNI12 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
40 UNI13 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۶ Get XML Data View Profile
41 UNI14 دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۹ Get XML Data View Profile
42 UNI15 دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۶ Get XML Data View Profile
43 UNI16 دانشگاه علوم پزشكي جهرم دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
44 UNI17 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
45 UNI18 دانشگاه علوم پزشكي زابل دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
46 UNI19 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۹ Get XML Data View Profile
47 UNI20 دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۴ Get XML Data View Profile
48 UNI21 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
49 UNI22 دانشگاه علوم پزشكي سمنان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۴ Get XML Data View Profile
50 UNI23 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
51 UNI24 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
52 UNI25 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
53 UNI26 دانشگاه علوم پزشكي شيراز دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
54 UNI27 دانشگاه علوم پزشكي فسا دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
55 UNI28 دانشگاه علوم پزشكي قزوين دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
56 UNI29 دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
57 UNI30 دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
58 UNI31 دانشگاه علوم پزشكي كردستان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۶ Get XML Data View Profile
59 UNI32 دانشگاه علوم پزشكي كرمان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
60 UNI33 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
61 UNI34 دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۴ Get XML Data View Profile
62 UNI35 دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
63 UNI36 دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۴ Get XML Data View Profile
64 UNI37 دانشگاه علوم پزشكي لرستان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۴ Get XML Data View Profile
65 UNI38 دانشگاه علوم پزشكي مازندران دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۵/۴ Get XML Data View Profile
66 UNI39 دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
67 UNI40 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
68 UNI41 دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
69 UNI42 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
70 UNI43 دانشگاه علوم پزشكي يزد دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
71 UNI44 دانشگاه علوم پزشكي ارتش دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
72 UNI45 دانشگاه شاهد دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۹/۴/۲۲ Get XML Data View Profile
73 UNI46 دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
74 UNI47 دانشگاه آزاد دانشگاه، دانشكده مستقل و مركز آموزشي عالي رسمي ۱۳۸۸/۵/۲۸ Get XML Data View Profile
برگشت به آمار سامانه
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.187 seconds with 1304 queries by yektaweb 3501