«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 77
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی آن‍م‍ي‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍ار patient -related factors در ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍و دي‍ال‍ي‍ز ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: آن‍م‍ي‌ (Anemia) از م‍ش‍ك‍لات‌ ش‍اي‍ع‌ و ق‍اب‍ل‌ ان‍ت‍ظار در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ م‍زم‍ن‌ ك‍ل‍ي‍ه‌ CKD م‍ي‍ب‍اش‍د . اگ‍رچ‍ه‌ اي‍ن‌ ع‍ارض‍ه‌ اس‍اس‍ا در ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ ت‍ول‍ي‍د ن‍اك‍اف‍ي‌ اري‍ت‍روپ‍وئ‍ي‍ت‍ي‍ن‌ EPO از ك‍ل‍ي‍ه‌ ه‍ا اي‍ج‍اد م‍ي‍گ‍ردد. ام‍ا ع‍وام‍ل‌ دي‍گ‍ري‌ ب‍غ‍ي‍ر از ف‍راي‍ن‍ده‍اي‌ پ‍ات‍ول‍وژي‍ك‌ اي‍ج‍اد ك‍ن‍ن‍ده‌ آن‍م‍ي‌ ن‍ي‍ز در ب‍روز و ت‍ش‍دي‍د آن‌ س‍ه‍ي‍م‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ آن‍م‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودي‍ال‍ي‍ز اي‍ن‌ م‍رك‍ز و ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر س‍از ف‍ردي‌ - رف‍ت‍اري‌ ؛ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ - اق‍ت‍ص‍ادي‌ و طب‍ي‌ م‍وج‍ود ان‍ج‍ام‌ گ‍ردي‍د . روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ : اي‍ن‌ ب‍ررس‍ي‌ ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ - ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍ق‍طع‍ي‌ cross-sectional ب‍ر روي‌ ك‍ل‌ ب‍ي‍م‍اران‌ (50ن‍ف‍ر) ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودي‍ال‍ي‍ز م‍رك‍ز دي‍ال‍ي‍ز ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ رس‍ي‍ده‌ اس‍ت‌ . ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ آن‍م‍ي‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ خ‍ون‌ وري‍دي‌ ml) 0/5 غ‍ي‍ر ل‍خ‍ت‍ه‌) پ‍س‌ از ات‍م‍ام‌ دي‍ال‍ي‍ز م‍وث‍ر ب‍راي‌ ش‍م‍ارش‌ ك‍ام‍ل‌ خ‍ون‌(CBC) اس‍ت‍ف‍اده‌ گ‍ردي‍د . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اي‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍ردي‌ - رف‍ت‍اري‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ - اق‍ت‍ص‍ادي‌ و طب‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ از طري‍ق‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ن‍ي‍م‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ي‍اف‍ت‍ه‌ Semi Structured ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ گ‍ردي‍د . و در ن‍ه‍اي‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار Spss-wim داده‌ ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ آم‍اري‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا : ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ و ان‍ح‍راف‌ م‍ع‍ي‍ار س‍ن‌ واح‍ده‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ 14/3 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 51 س‍ال‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ . 46 درص‍د واح‍ده‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍رد و 54 درص‍د زن‌ ب‍وده‌ ان‍د . اك‍ث‍ري‍ت‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍ي‍س‍واد ( 48درص‍د) . س‍اك‍ن‌ ش‍ه‍ر( 86درص‍د) . ب‍ي‍ك‍ار( 78درص‍د)و داراي‌ درآم‍د ض‍ع‍ي‍ف‌ ت‍ا م‍ت‍وس‍ط ( 68درص‍د) ب‍وده‌ ان‍د . 34 درص‍د ب‍ي‍م‍اران‌ داراي‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ ب‍الا ، 8 درص‍د دي‍اب‍ت‌ و 14 درص‍د ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ب‍الا ت‍وام‌ ب‍ا دي‍اب‍ت‌ داش‍ت‍ه‌ ان‍د . اك‍ث‍ري‍ت‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ( 92درص‍د) ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ف‍راورده‌ ه‍اي‌ داروي‍ي‌ آه‍ن‌ و اري‍ت‍روپ‍وئ‍ي‍ت‍ي‍ن‌ ص‍ن‍اع‍ي‌ ق‍رار داش‍ت‍ن‍د . م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ و ان‍ح‍راف‌ م‍ع‍ي‍ار ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ي‍ن‌ ب‍ي‍م‍اران‌ 2/24 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 9/8 گ‍رم‌ در دس‍ي‌ ل‍ي‍ت‍ر و س‍طح‌ ه‍م‍ات‍وك‍ري‍ت‌ آن‍ه‍ا 6/62 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 30 درص‍د ب‍وده‌ اس‍ت‌ . 60 درص‍د ب‍ي‍م‍اران‌ س‍طح‌ ه‍م‍ات‍وك‍ري‍ت‌ ك‍م‍ت‍ر از 30 درص‍د داش‍ت‍ه‌ ان‍د ه‍ي‍چ‍گ‍ون‍ه‌ ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍ار و س‍طح‌ ه‍م‍ات‍وك‍ري‍ت‌ آن‍ه‍ا ي‍اف‍ت‌ ن‍گ‍ردي‍د . ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : ن‍ت‍اي‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ درص‍د ق‍اب‍ل‌ ت‍وج‍ه‍ي‌ از ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودي‍ال‍ي‍ز اي‍ن‌ م‍رك‍ز را اف‍راد س‍ال‍م‍ن‍د ، ب‍ي‍س‍واد، از ك‍ار اف‍ت‍اده‌ و داراي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ن‍ام‍طل‍وب‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ م‍ي‍ده‍د . ع‍ل‍ي‍رغ‍م‌ اي‍ن‍ك‍ه‌ اغ‍ل‍ب‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا داروه‍اي‌ خ‍ون‍س‍از ق‍رار داش‍ت‍ن‍د . ب‍ا اي‍ن‌ وج‍ود ب‍ي‍ش‌ از ن‍ي‍م‍ي‌ از آن‍ه‍ا از آن‍م‍ي‌ ش‍دي‍د(0/030(Hct رن‍ج‌ م‍ي‌ ب‍ردن‍د وت‍ن‍ه‍ا 16 درص‍د از ب‍ي‍م‍اران‌ از داروي‌ اري‍ت‍روپ‍وئ‍ي‍ت‍ي‍ن‌ - داروي‌ اص‍ل‍ي‌ درم‍ان‌ آن‍م‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍ا ب‍ي‍م‍اري‌ م‍زم‍ن‌ ك‍ل‍ي‍ه‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ن‍م‍ودن‍د . در ادام‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ي‌ ن‍ي‍ز ب‍ر اس‍اس‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردي‍ده‌ اس‍ت‌
واژه‌های کلیدی به فارسی آن‍م‍ي‌,ع‍وام‍ل‌ ف‍ردي‌,رف‍ت‍اري‌,اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌,طب‍ي‌,ه‍م‍ودي‍ال‍ي‍ز
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 324 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862