«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 82
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر درم‍ان‍ي‌ پ‍ال‍س‌ س‍ي‍ك‍ل‍وف‍س‍ف‍ام‍ي‍د در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ف‍ري‍ت‌ ل‍وپ‍وس‍ي‌ پ‍رول‍ي‍ف‍رات‍ي‍و، ب‍ه‌ م‍دت‌ 2 س‍ال‌ ت‍ا پ‍اي‍ان‌ س‍ال‌ 1381 در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی ع‍ن‍وان‌: ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر درم‍ان‍ي‌ پ‍ال‍س‌ س‍ي‍ك‍ل‍وف‍س‍ف‍ام‍ي‍د وري‍دي‌ Intravenous cyclophosphamide=IVC در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ف‍ري‍ت‌ ل‍وپ‍وس‍ي‌ پ‍رول‍ي‍ف‍رات‍ي‍و م‍ن‍ت‍ش‍ر (Diffuse proliferative lupus nephritis=DPLN ب‍ه‌ م‍دت‌ 2 س‍ال‌ ت‍ا پ‍اي‍ان‌ س‍ال‌ 1381 در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍ق‍دم‍ه‌: DPLN ي‍ك‍ي‌ از پ‍ي‍ام‍ده‍اي‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ م‍ه‍ل‍ك‌ و م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ت‌ زاي‌ ل‍وپ‍وس‌ م‍ي‌ ب‍اش‍د و ب‍اي‍د ب‍ص‍ورت‌ ج‍دي‌ وت‍ه‍اج‍م‍ي‌ درم‍ان‌ گ‍ردد . اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اي‍ن‍ك‍ه‌ اطلاع‌ دق‍ي‍ق‍ي‌ در م‍ورد م‍ي‍زان‌ اث‍ر IVC در ب‍ي‍م‍اران‌ DPLN در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ودم‍ان‌ ن‍داش‍ت‍ي‍م‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ . م‍واد و روش‍ه‍ا: م‍طال‍ع‍ه‌ از ن‍وع‌ ك‍ار آزم‍اي‍ي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ود و از م‍ي‍ان‌ 250 ب‍ي‍م‍ار ل‍وپ‍وس‍ي‌ ، 17 ب‍ي‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ DPLN ب‍ودن‍د و اث‍ر درم‍ان‍ي‌ IVC در م‍اه‍ه‍اي‌6 و12و 24م‍طال‍ع‍ه‌ در اي‍ج‍اد رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ن‍س‍ب‍ي‌ و ك‍ام‍ل‌ ب‍ا ب‍ررس‍ي‌ س‍دي‍م‍ان‌ ادراري‌ ، Cr س‍رم‌ ، BUN و آزم‍اي‍ش‌ 24 س‍اع‍ت‍ه‌ ادرار از ن‍ظر م‍ق‍دار پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ - ك‍رات‍ي‌ ن‍ي‍ن‌ ، ارزي‍اب‍ي‌ گ‍ردي‍د . ب‍ي‍م‍اران‌ داراي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ذي‍ل‌ از م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍ذف‌ ش‍دن‍د : (دي‍اب‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ي‍ن‌ - ح‍ام‍ل‍گ‍ي‌ - ع‍دم‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ - ع‍وارض‌ ت‍ه‍دي‍د ك‍ن‍ن‍ده‌ ح‍ي‍ات‌ - م‍رگ‌) ن‍ت‍اي‍ج‌ آزم‍ون‌ در ن‍رم‌ اف‍زار آم‍اري‌ SPSS ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ گ‍ردي‍د . م‍ق‍اي‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ درم‍ان‌ در زم‍ان‍ه‍اي‌ م‍ذك‍ور وف‍رض‍ي‍ه‌ ه‍ا ب‍ا آزم‍ون‌ t ب‍ررس‍ي‌ گ‍ردي‍د .ن‍ت‍اي‍ج‌: درم‍ان‌ ب‍ا IVC روي‌ 17 ب‍ي‍م‍ار دچ‍ار DPLN ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ . س‍ه‌ ب‍ي‍م‍ار ب‍ه‌ دلاي‍ل‌ (ح‍ام‍ل‍گ‍ي‌ - ع‍دم‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ - م‍رگ‌ ) از م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍ذف‌ ش‍دن‍د و ب‍ررس‍ي‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ روي‌ 14 ب‍ي‍م‍ار ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ .م‍وارد ج‍دي‍د رم‍ي‍س‍ون‌ ن‍س‍ب‍ي‌ در م‍اه‍ه‍اي‌6 و12و 24م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ 5 ن‍ف‍ر ( 35/71درص‍د ) ، ي‍ك‍ن‍ف‍ر ( 7/14درص‍د) و 0 ن‍ف‍ر ( 0درص‍د ) ب‍ود . ك‍لا 6 ن‍ف‍ر ( 42/86درص‍د) ب‍ه‌ رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ن‍س‍ب‍ي‌ رف‍ت‍ن‍د . م‍وارد ج‍دي‍د رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ك‍ام‍ل‌ در م‍اه‍ه‍اي‌ م‍ذك‍ور ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ 2 ن‍ف‍ر ( 14/29درص‍د) ، 4 ن‍ف‍ر (28/57درص‍د) ب‍ود . و ك‍لا 10 ن‍ف‍ر ب‍ه‌ رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ك‍ام‍ل‌ وارد ش‍دن‍د ( 71/42درص‍د) ت‍م‍ام‌ ك‍س‍ان‍ي‌ ك‍ه‌ وارد رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ن‍س‍ب‍ي‌ ش‍دن‍د، س‍ران‍ج‍ام‌ دچ‍ار رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ك‍ام‍ل‌ ش‍دن‍د . س‍ه‌ ب‍ي‍م‍ار ( 21/43درص‍د ) ه‍ي‍چ‍گ‍اه‌ وارد رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ن‍ش‍دن‍د . م‍ت‍وس‍ط زم‍ان‌ رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ن‍س‍ب‍ي‌ وك‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌7/71 م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ي‌ SD 2/9 و 15/6 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ SD 7/59 م‍اه‌ ب‍ود . ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌: اك‍ث‍ر ب‍ي‍م‍اران‌ DPLN ب‍ع‍د از دو س‍ال‌ درم‍ان‌ ب‍ه‌ رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ك‍ام‍ل‌ رف‍ت‍ن‍د ( 71/43درص‍د) در ح‍ال‍ي‍ك‍ه‌ ف‍ق‍ط ( 14/29درص‍د) از ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍ع‍د از 6 م‍اه‌ ب‍ه‌ رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ك‍ام‍ل‌ رس‍ي‍دن‍د ، ل‍ذا م‍ي‍ت‍وان‌ ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍رف‍ت‌، اگ‍ر ب‍ي‍م‍اران‌ در م‍دت‌ 6 م‍اه‌ ب‍ه‍ب‍ود ن‍ي‍اف‍ت‍ن‍د ، دل‍ي‍ل‌ ع‍دم‌ پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ درم‍ان‌ ن‍ي‍س‍ت‌ . در پ‍اي‍ان‌ م‍ي‍ت‍وان‌ گ‍ف‍ت‌ پ‍ال‍س‌ IVC در رم‍ي‍س‍ي‍ون‌ ن‍ف‍ري‍ت‌ ل‍وپ‍وس‍ي‌ از ن‍وع‌ (Diffuse proliferative glomerulonephritis= DPGN) و (severe focal proliferative glomerulonephritis= SFPGN) م‍وث‍ر اس‍ت‌
واژه‌های کلیدی به فارسی ن‍ف‍ري‍ت‌ ل‍وپ‍وس‍ي‌,س‍ي‍س‍ت‍م‍ي‍ك‌ ل‍وپ‍وس‌ اري‍ت‍م‍ات‍وز,س‍ي‍ك‍ل‍وف‍س‍ف‍ام‍ي‍دت‍زري‍ق‍ي‌,ن‍ف‍ري‍ت‌ ل‍وپ‍وس
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 669 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862