«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 86
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی خ‍ش‍ون‍ت‌ م‍ردان‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ زن‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ زن‍ان‌ و اع‍م‍ال‌ آن‌ ي‍ك‍ي‌ از م‍ع‍ض‍لات‌ رو ب‍ه‌ رش‍د ت‍م‍ام‌ ج‍وام‍ع‌ اس‍ت‌ . اي‍ن‌ پ‍دي‍ده‌ داراي‌ اش‍ك‍ال‌ و اب‍ع‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ي‌ ب‍وده‌ و پ‍ي‍ام‍ده‍اي‌ م‍خ‍رب‍ي‌ را ب‍راي‌ زن‍ان‌ در ب‍ر دارد . ب‍ا وج‍ود اي‍ن‍ك‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا س‍ه‌ ده‍ه‌ از ع‍م‍ر رش‍ت‍ه‌ ( خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ زن‍ان‌) م‍ي‍گ‍ذرد ، پ‍ژوه‍ش‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ي‌ در س‍راس‍ر ج‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ي‌ اي‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و چ‍ه‍ارچ‍وب‌ ه‍اي‌ ن‍ظري‌ م‍ت‍ن‍وع‍ي‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اي‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ص‍ه‌ ظه‍ور رس‍ي‍ده‌ اس‍ت‌ . ب‍ه‌ طور ك‍ل‍ي‌ ب‍ا ن‍ظر اج‍م‍ال‍ي‌ ب‍ه‌ س‍ي‍ر ت‍ك‍وي‍ن‌ وت‍ح‍ول‌ ن‍ظري‍ه‌ه‍اي‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ (ع‍ل‍ي‍ه‌ زن‍ان‌) م‍ي‌ ت‍وان‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ م‍طل‍ب‌ پ‍ي‌ ب‍رد ك‍ه‌ در س‍ال‌ ه‍اي‌ اخ‍ي‍ر ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ غ‍ال‍ب‌ در اي‍ن‌ ح‍وزه‌ ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ن‍ظري‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ و چ‍ن‍د ب‍ع‍دي‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ از ن‍ظري‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ك‌ ع‍ل‍ت‍ي‌ اس‍ت‌ . پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ات‍خ‍اذ چ‍ن‍ي‍ن‌ روي‍ك‍ردي‌ س‍ع‍ي‌ دارد اي‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ را در م‍ن‍طق‍ه‌ ص‍ف‍ر آب‍اد زن‍ج‍ان‌ (1382) م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار داده‌ و ب‍ه‌ س‍والات‌ زي‍ر پ‍اس‍خ‌ ده‍د : ال‍ف‌) م‍ي‍زان‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ زن‍ان‌ (ك‍ل‍ي‌ ، روان‍ي‌ و ج‍س‍م‍ي‌) در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍زب‍ور ت‍ا چ‍ه‌ ان‍دازه‌ اس‍ت‌ ؟ ب‌) چ‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‍ي‌ ( اق‍ت‍ص‍ادي‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ) م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ اي‍ن‌ پ‍دي‍ده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ؟ ج‌) و ن‍ه‍اي‍ت‍ا چ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍اي‍ي‌ را م‍ي‍ت‍وان‌ ب‍راي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ ي‍ا ك‍اه‍ش‌ اي‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ ارائ‍ه‌ داد؟ اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ پ‍ي‍م‍اي‍ش‍ي‌ ب‍ر روي‌ 300 خ‍ان‍وار ( ف‍ق‍ط زن‍ان‌ ) س‍اك‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ص‍ف‍ر آب‍اد ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . ن‍ت‍اي‍ج‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ (descriptive) ب‍ه‌ طور خ‍لاص‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د ك‍ه‌ ت‍ع‍داد ف‍رزن‍دان‌ راب‍طه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ را ب‍ا خ‍ش‍ون‍ت‌ ك‍ل‍ي‌ و ع‍اطف‍ي‌ دارد ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ درآم‍د ه‍م‍س‍ران‌ و ك‍ف‍اي‍ت‌ م‍ال‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ن‍ف‍ي‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ ب‍ا خ‍ش‍ون‍ت‌ ك‍ل‍ي‌ و روان‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د . از س‍وي‌ دي‍گ‍ر ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار ( 70درص‍د) ك‍ه‌ ش‍غ‍ل‌ خ‍اص‍ي‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ و از ل‍ح‍اظ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ه‌ ه‍م‍س‍رش‍ان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ان‍د و زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ ، ت‍ف‍اوت‍ي‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ي‍زان‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ك‍ل‍ي‌ ، ع‍اطف‍ي‌ و ج‍س‍م‍ي‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍م‍ي‌ ش‍ود . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د ب‍ي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ح‍ل‌ س‍ك‍ون‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ا و وق‍وع‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ وج‍ود م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍م‍ي‌ ش‍ود . در خ‍ص‍وص‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍طل‍ق‌ ه‍م‍س‍ران‌(ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ ، ش‍غ‍ل‌ ، در آم‍د زن‌ و ش‍وه‍ر ب‍ه‌ طور م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ) ت‍ن‍ه‍ا ب‍ي‍ن‌ در آم‍د ه‍م‍س‍ران‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در اب‍ع‍اد س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ آن‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍ده‌ و س‍طح‌ ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ و ش‍ان‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ را ب‍ا خ‍ش‍ون‍ت‌ ن‍ش‍ان‌ ن‍م‍ي‌ ده‍د و ن‍ه‍اي‍ت‍ا اي‍ن‍ك‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍س‍ب‍ي‌ ه‍م‍س‍ران‌ (ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ ، ش‍غ‍ل‌ ، درآم‍د زن‌ و ش‍وه‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ه‍م‍دي‍گ‍ر) و خ‍ش‍ون‍ت‌ در اب‍ع‍اد س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ آن‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍گ‍ردي‍د . ن‍ت‍اي‍ج‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ه‍اي‌ دو م‍ت‍غ‍ي‍ري‌ (bivariate)ح‍اك‍ي‌ از آن‍س‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و ب‍رداش‍ت‌ از وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ م‍ردان‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و ن‍گ‍رش‌ ه‍اي‌ پ‍در س‍الاران‍ه‌ و ال‍گ‍وي‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ري‌ در خ‍ان‍واده‌ ك‍م‍ت‍ري‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ را ب‍ا خ‍ش‍ون‍ت‌ ك‍ل‍ي‌ دارا م‍ي‌ ب‍اش‍ن‍د . از س‍وي‌ دي‍گ‍ر ن‍ت‍اي‍ج‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ه‍اي‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ي‍ري‌ (multivariate) م‍وي‍د آن‍س‍ت‌ ك‍ه‌ از ب‍ي‍ن‌ ت‍م‍ام‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ وارد ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍دل‌ رگ‍رس‍ي‍ون‍ي‌ (OLS) ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ ، اس‍ت‍رس‌ ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ، وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و رف‍ت‍اري‌ ه‍م‍س‍ران‌ ، در آم‍د ه‍م‍س‍ران‌ و اس‍ت‍رس‌ ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‍ي‌ ب‍ر خ‍ش‍ون‍ت‌ ك‍ل‍ي‌ م‍ردان‌ دارن‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی خ‍ش‍ون‍ت‌ م‍ردان‌,زن‍ان‌,ص‍ف‍رآب‍اد,زن‍ج‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 555 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862