«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 93
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382
خلاصه طرح به فارسی دن‍ي‍اي‌ ام‍رز دن‍ي‍اي‌ س‍ازم‍ان‍ه‍اس‍ت‌ و م‍ت‍ول‍ي‍ان‌ اص‍ل‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا ان‍س‍ان‍ه‍ا ه‍س‍ت‍ن‍د . ح‍ت‍ي‌ ب‍ا وج‍ود ف‍ن‍اوري‌ ه‍اي‌ ج‍دي‍د ن‍ق‍ش‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍ام‍ل‌ ح‍ي‍ات‍ي‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ا غ‍ي‍ر ق‍اب‍ل‌ ان‍ك‍ار اس‍ت‌ . رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‍ي‌ از ق‍دي‍م‍ي‌ ت‍ري‍ن‌ م‍وض‍وع‍ات‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا ه‍م‍واره‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ م‍دي‍ران‌ و دس‍ت‌ ان‍درك‍اران‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا ب‍وده‌ اس‍ت‌ . ب‍طوري‍ك‍ه‌ در ن‍ظر ك‍لاس‍ي‍ك‌ ه‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ را م‍ي‌ ب‍ي‍ن‍ي‍م‌ . گ‍رچ‍ه‌ آن‍ه‍ا پ‍ول‌ و ان‍گ‍ي‍زه‌ م‍ادي‌ را ع‍ام‍ل‌ رض‍اي‍ت‌ از ش‍غ‍ل‌ دان‍س‍ت‍ه‌ ان‍د وب‍ه‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ س‍طوح‌ پ‍اي‍ي‍ن‌ ت‍وج‍ه‌ ك‍رده‌ ان‍د ول‍ي‌ ب‍ه‌ م‍رور زم‍ان‌ ن‍ظري‍ات‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ك‍رده‌ و در ن‍ظري‍ات‌ ن‍ئ‍وك‍لاس‍ي‍ك‍ه‍ا رواب‍ط ان‍س‍ان‍ي‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‌ آن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ت‍ا ام‍روز ك‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ س‍طوح‌ ب‍الا و ن‍ي‍ازه‍اي‌ اح‍ت‍رام‌ و م‍ن‍زل‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ت‍ا خ‍ود ي‍اب‍ي‌ و... در آن‌ م‍طرح‌ م‍ي‍ش‍ود . ام‍ا آن‍چ‍ه‌ از م‍اح‍ص‍ل‌ اي‍ن‌ ن‍ظرات‌ م‍ي‍ت‍وان‌ پ‍ي‌ ب‍رد اي‍ن‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ اح‍س‍اس‌ خ‍ش‍ن‍ودي‌ از ش‍غ‍ل‌ س‍ب‍ب‌ ب‍الارف‍ت‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ت‍ف‍اه‍م‌ اف‍راد در ي‍ك‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ و اف‍زاي‍ش‌ ع‍لاق‍م‍ن‍دي‌ ب‍ه‌ ش‍غ‍ل‌ و س‍ازم‍ان‌ خ‍واه‍د ب‍ود و راب‍طه‌ م‍ث‍ب‍ت‍ي‌ ب‍ا ك‍ارآئ‍ي‌ و ب‍ه‍ره‌ وري‌ دارد ول‍ذا ب‍راي‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‍ه‍اي‌ درس‍ت‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ و از م‍ي‍ان‌ ب‍ردن‌ دش‍واي‍ه‍اي‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ خ‍ش‍ن‍ودي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍رب‍وط اس‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ در اي‍ن‌ خ‍ص‍وص‌ ض‍روري‌ اس‍ت‌ . م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ك‍ه‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ م‍ن‍ظور ب‍ا ع‍وان‌ ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌ 1382 ان‍ج‍ام‌ ش‍د از ن‍وع‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ م‍ق‍طع‍ي‌ اس‍ت‌ و گ‍رد آوري‌ اطلاع‍ات‌ از طري‍ق‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ع‍م‍ل‌ آم‍د ك‍ه‌ ت‍وس‍ط 378 ن‍ف‍ر از م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ا ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ود ، م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ و آن‍ال‍ي‍ز ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ اي‍ن‌ ب‍ررس‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د ك‍ه‌ در ب‍ي‍ن‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و م‍ح‍ل‌ خ‍دم‍ت‌ و س‍ن‌ و م‍درك‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ، پ‍س‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ن‍وع‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ وج‍ود داش‍ت‌ . ول‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ن‍وع‌ ش‍ي‍ف‍ت‌ خ‍دم‍ت‍ي‌ و س‍ن‍وات‌ خ‍دم‍ت‌ ، وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍اه‍ل‌ و ج‍ن‍س‌ ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍ي‌ دار ن‍ب‍ود . و م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ از ح‍ق‍وق‌ ودس‍ت‍م‍زد در ب‍ي‍ن‌ س‍والات‌ از م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ك‍م‍ت‍ري‌ ب‍رخ‍وردار ب‍وده‌ اس‍ت‌ . ل‍ذا در ن‍ه‍اي‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ ف‍ع‍ال‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ خ‍ص‍وص‍ا در ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍اي‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ خ‍ود آن‍ان‌ ، اف‍زاي‍ش‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد و ت‍ش‍وي‍ق‌ م‍ادي‌ و م‍ع‍ن‍وي‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍اي‍س‍ت‍ه‌ ت‍اي‍ي‍د گ‍ردي‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌,ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 485 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862