«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 94
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آگ‍اه‍ي‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌81-82
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: (ب‍ه‌ طور ك‍ل‍ي‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ع‍ب‍ارت‍س‍ت‌ از اي‍ج‍اد ت‍ن‍درس‍ت‍ي‌ ب‍دن‍ي‌، روان‍ي‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ف‍ق‍دان‌ ه‍ر ن‍وع‌ ن‍ات‍وان‍ي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ ) ب‍ه‍داش‍ت‌ ف‍ردي‌ ش‍ام‍ل‌ : ق‍وان‍ي‍ن‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ، م‍راق‍ب‍ت‍ه‍اي‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ ، ب‍ه‍داش‍ت‌ ك‍ار ، ت‍ع‍ادل‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍ار و اس‍ت‍رح‍ت‌ ، ورزش‌ ، ج‍ل‍وگ‍ي‍ري‌ از ك‍ه‍ول‍ت‌ زودرس‌ ، اع‍ت‍ي‍اده‍اي‌ ب‍ي‌ م‍ورد و غ‍ي‍ره‌ اس‍ت‌ . ام‍روزه‌ س‍لام‍ت‌ را ف‍ق‍دان‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ت‍ق‍ي‌ ن‍م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د ، ب‍ل‍ك‍ه‌ ب‍رخ‍ورداري‌ ك‍ام‍ل‌ از آس‍اي‍ش‌ و رف‍اه‌ ج‍س‍م‍ي‌ ، روان‍ي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ را م‍ع‍ي‍ار و ن‍ش‍ان‍ه‌ ت‍ن‍درس‍ت‍ي‌ ان‍س‍ان‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ي‍دارن‍د . ب‍ر اي‍ن‌ اس‍اس‌ ، ت‍ام‍ي‍ن‌ س‍لام‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ در گ‍رو ت‍وج‍ه‌ آح‍اد م‍ردم‌ ي‍ك‌ ك‍ش‍ور ، ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ف‍ردي‌ و ع‍م‍وم‍ي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ت‍ا ح‍دود زي‍ادي‌ ب‍ه‌ س‍لام‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و اوض‍اع‌ و ش‍راي‍ط خ‍اص‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و اق‍ت‍ص‍ادي‌ م‍ح‍ي‍طي‌ ك‍ه‌ ف‍رد در آن‌ زي‍س‍ت‌ م‍ي‍ك‍ن‍د ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ دارد . ب‍دي‍ه‍ي‌ اس‍ت‌ ع‍وام‍ل‍ي‌ چ‍ون‌ رش‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ، ت‍ح‍ولات‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ، پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‍اي‌ دان‍ش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ و ت‍ام‍ي‍ن‌ ام‍ك‍ان‍ات‌ رف‍اه‍ي‌ در ت‍ح‍ق‍ق‌ ت‍ن‍درس‍ت‍ي‌ وس‍ي‍ع‌ در ج‍وام‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ ، ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ اي‌ دارن‍د . ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌ ، ت‍ام‍ي‍ن‌ س‍لام‍ت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ م‍ردم‌ را ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ح‍ق‍ي‌ ه‍م‍گ‍ان‍ي‌ ت‍ص‍ري‍ح‌ ن‍م‍وده‌ و اي‍ج‍اد رف‍اه‌ و س‍لام‍ت‌ آح‍اد ج‍ام‍ع‍ه‌ را از وظاي‍ف‌ دول‍ت‌ ق‍رار داده‌ اس‍ت‌ . در اي‍ن‌ راس‍ت‍ا ه‍ر گ‍ون‍ه‌ اق‍دام‌ ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ام‍ي‍ن‌ س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‍ي‌، روان‍ي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ وظاي‍ف‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍ل‍ق‍ي‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ م‍ي‌ ب‍اي‍د ب‍ه‌ ك‍م‍ك‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ه‍دف‌ والاي‌ ي‍د ش‍ده‌ را ت‍ح‍ق‍ق‌ ب‍خ‍ش‍د . اگ‍ر اي‍ن‌ ن‍ك‍ت‍ه‌ را پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ب‍اش‍ي‍م‌ ك‍ه‌ ي‍ك‍ي‌ ار ارك‍ان‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و اق‍ت‍ص‍ادي‌ ه‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ، ب‍ه‍ره‌ م‍ن‍دي‌ از ن‍ي‍روه‍اي‌ س‍ال‍م‌ و ك‍ا آم‍د اس‍ت‌ ، ب‍ه‌ اه‍م‍ي‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ دس‍ت‍ي‍اب‍ي‌ ب‍ه‌ ه‍دف‌ ي‍اد ش‍ده‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‍ي‌ ، روان‍ي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ آح‍اد ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ي‌ خ‍واه‍ي‍م‌ ب‍رد . ف‍راي‍ن‍د ب‍ل‍وغ‌ ي‍ك‍ي‌ از ب‍ح‍ران‍ي‌ ت‍ري‍ن‌ دوره‌ ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ه‍ر ف‍رد اس‍ت‌ . اس‍ت‍ان‍ل‍ي‌ ه‍ال‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ پ‍در روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ ب‍ل‍وغ‌ م‍ع‍روف‌ اس‍ت‌ اي‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ را دوران‌ طولان‍ي‌ و ف‍ش‍ار م‍ي‌ ن‍ام‍د . ن‍وج‍وان‍ان‌ در اي‍ن‌ دوره‌ ت‍م‍اي‍لات‌ و خ‍واه‍ش‍ه‍اي‌ م‍ت‍ض‍ادي‌ دارن‍د و خ‍ود خ‍واه‍ي‌ ك‍ودك‍ان‍ه‌ ب‍ا ن‍وع‌ پ‍رس‍ت‍ي‌ خ‍ي‍ر خ‍واه‍ان‍ه‌ را در م‍ي‌ آم‍ي‍زن‍د ب‍ا اي‍ن‍ك‍ه‌ ن‍وج‍وان‌ م‍ي‌ خ‍واه‍د ب‍ا دوس‍ت‍ان‌ خ‍ود ب‍اش‍د ، ع‍لاق‍م‍ن‍د ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍اي‍ي‌ اس‍ت‌ . روس‍و دوره‌ ب‍ل‍وغ‌ را ت‍ول‍د م‍ج‍دد م‍ي‌ دان‍س‍ت‌ وق‍ت‍ي‌ ف‍رد ب‍ه‌ دوره‌ ب‍ل‍وغ‌ م‍ي‌ رس‍د م‍ث‍ل‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ف‍رد دي‍گ‍ري‌ ب‍ا خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ب‍دن‍ي‌ و روان‍ي‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ي‌ در وي‌ ب‍ه‌ وج‍ود م‍ي‌ آي‍د . از آن‍ج‍ا ك‍ه‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ب‍ل‍وغ‌ ب‍راي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ب‍ه‍م‌ و م‍رم‍وز اس‍ت‌ و ه‍ر گ‍ون‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ غ‍ل‍ط و اطلاع‌ ن‍اق‍ص‌ ب‍ه‌ آن‌ ض‍رب‍ات‌ ج‍ب‍ران‌ ن‍اپ‍ذي‍ري‌ را م‍ي‌ زن‍د وال‍دي‍ن‌ م‍وظف‍ن‍د ك‍ه‌ از وق‍وع‌ اي‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ خ‍ود را آگ‍اه‌ س‍ازن‍د . دب‍س‌ ع‍ق‍ي‍ده‌ دارد ك‍ه‌ م‍ادر ب‍اي‍د دخ‍ت‍ر خ‍ود را از وق‍وع‌ ع‍ادت‌ م‍اه‍ان‍ه‌ م‍طل‍ع‌ س‍ازد ، ن‍ي‍اي‍د گ‍ذاش‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ن‌ ع‍ادي‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ع‍ادت‌ م‍اه‍ان‍گ‍ي‌ ب‍رس‍د و از اي‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ اطلاع‍ات‌ روش‍ن‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د . در اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ س‍ع‍ي‌ ش‍ده‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ف‍ردي‌ دخ‍ت‍ران‌ در دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ب‍خ‍ص‍وص‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دوران‌ ب‍ل‍وغ‌ دخ‍ت‍ران‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ود و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌ ب‍ررس‍ي‌ ش‍ود . ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اري‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ در اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ، دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ م‍ي‌ ب‍اش‍د . س‍والات‍ي‌ ت‍وس‍ط م‍ح‍ق‍ق‌ درب‍اره‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آگ‍اه‍ي‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌ طرح‌ م‍ي‌ ش‍ود ت‍ا م‍ع‍وم‌ ش‍ودك‍ه‌ م‍ش‍ك‍ل‌ ع‍م‍ده‌ درب‍اره‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌ در م‍ي‍ان‌ دخ‍ت‍ران‌ در س‍ن‌ ب‍ل‍وغ‌ در ك‍دام‌ ق‍س‍م‍ت‌ وج‍ود دارد دان‍ش‌ ؟ ن‍گ‍رش‌ ؟ و ي‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ؟...
واژه‌های کلیدی به فارسی آگ‍اه‍ي‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌,دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 603 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862