«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 103
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ج‍دد م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ا م‍واد اف‍ي‍ون‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز پ‍ذي‍رش‌ ، درم‍ان‌ و پ‍ي‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ج‍دد م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ا م‍واد اف‍ي‍ون‍ي‌ در م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز پ‍ذي‍رش‌ ، درم‍ان‌ و پ‍ي‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ، س‍ال‌ 1382 ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ع‍داد 96 ن‍ف‍ر از م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز ف‍وق‌ از طري‍ق‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ آس‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د . روش‌ گ‍رد آوري‌ داده‌ ه‍ا م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ي‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ود، ن‍ت‍اي‍ج‌ اي‍ن‌ ب‍ررس‍ي‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ع‍وام‍ل‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ ن‍داش‍ت‍ن‌ ش‍غ‍ل‌ دائ‍م‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ 51 درص‍د ب‍وده‌ اس‍ت‌ . و آن‍ه‍ا م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ را ف‍ش‍ار ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ 53/1 درص‍د ذك‍ر ن‍م‍ودن‍د و در م‍ورد ع‍وام‍ل‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ك‍م‌ س‍وادي‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ 33/3 درص‍د و ب‍ي‌ س‍وادي‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ 19/8 درص‍د را م‍ه‍م‌ گ‍زارش‌ ن‍م‍وده‌ ب‍ودن‍د . واح‍ده‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ در پ‍اس‍خ‌ گ‍وي‍ي‌ ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ (م‍ت‍اه‍ل‌)، ع‍دم‌ ت‍ف‍اه‍م‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ر ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ 22/5 درص‍د و ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ (م‍ج‍رد)، ع‍ام‍ل‌ ع‍دم‌ وج‍ود ارت‍ب‍اط م‍ن‍اس‍ب‌ در خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ 43/7 درص‍د ذك‍ر ك‍ردن‍د . م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ در دس‍ت‍رس‌ ب‍ودن‌ م‍واد ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ 85/4 درص‍درس‍م‌ ب‍ودن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍واد اف‍ي‍ون‍ي‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ 80/3 درص‍د و م‍ع‍اش‍رت‌ ب‍ا دوس‍ت‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد و م‍ن‍ح‍رف‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ 70/8 درص‍د ب‍ي‍ان‌ گ‍ردي‍د. ن‍ق‍ص‌ در خ‍وي‍ش‍ت‍ن‌ داري‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ 79/2 درص‍د و اح‍س‍اس‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ و غ‍م‌ وان‍دوه‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ 80/2 درص‍د ذك‍ر گ‍ردي‍دن‍د و در ن‍ه‍اي‍ت‌ م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ ج‍س‍م‍ي‌ گ‍زارش‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ درده‍اي‌ ج‍س‍م‍ي‌ ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ 47/6 درص‍د و ع‍لائ‍م‌ ن‍اخ‍وش‍اي‍ن‍د ق‍طع‌ م‍ص‍رف‌ (خ‍م‍اري‌) ب‍ا ف‍راوان‍ي‌ 44/8 درص‍د ب‍وده‌ اس‍ت‌ . ب‍ررس‍ي‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ك‍ل‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ( 57/32درص‍د) ، ع‍وام‍ل‌ روان‍ي‌ ( 49/03رص‍د) ع‍وام‍ل‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ ( 30/55درص‍د) و ع‍وام‍ل‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ( 29/94درص‍د) ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ م‍ث‍ب‍ت‌ را از دي‍دگ‍اه‌ ئ‍اح‍ده‍اي‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ اش‍ت‍ه‌ ان‍د . و در ن‍ه‍اي‍ت‌ ن‍ي‍ز پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردي‍ده‌ اس‍ت‌
واژه‌های کلیدی به فارسی اع‍ت‍ي‍اد,پ‍ذي‍رش‌,درم‍ان‌ و پ‍ي‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ت‍ادان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 500 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862