«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 106
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در خ‍ص‍وص‌ پ‍ژوه‍ش‌
خلاصه طرح به فارسی س‍اب‍ق‍ه‌ وه‍دف‌: ه‍دف‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ س‍لام‍ت‌ ه‍ر ك‍ش‍ور ، ارت‍ق‍اي‌ س‍طح‌ س‍لام‍ت‌ م‍ردم‌ اس‍ت‌ . در اي‍ن‌ م‍ي‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ي‍ت‍وان‍د ب‍ا اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌ و اراي‍ه‌ ره‍ن‍م‍ود ج‍ه‍ت‌ اج‍راي‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ا و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ ، ن‍ق‍ش‌ ب‍س‍زاي‍ي‌ در ت‍ح‍ق‍ق‌ اه‍داف‌ ن‍ظام‌ س‍لام‍ت‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د . ل‍ي‍ك‍ن‌ ب‍س‍ي‍اري‌ از پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ا ب‍ه‌ وي‍ژه‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ، ف‍اق‍د اي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ك‍ارس‍از و ك‍ل‍ي‍دي‌ م‍ي‍ب‍اش‍ن‍د . از اي‍ن‌ رو ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ك‍لات‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ك‍ارب‍رد ن‍ت‍اي‍ج‌ آن‌ در ك‍ش‍ورم‍ا، اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍گ‍رش‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍س‍اي‍ل‌ و م‍ش‍ك‍لات‌ پ‍ژوه‍ش‌ در س‍ال‌ 1383 ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ . م‍واد و روش‍ه‍ا: اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ ب‍ر روي‌ ت‍م‍ام‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ( 140ن‍ف‍ر) ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ . اب‍زار ج‍م‍ع‌ آوري‌ اطلاع‍ات‌ پ‍رس‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ود ك‍ه‌ رواي‍ي‌ آن‌ از طري‍ق‌ اع‍ت‍ب‍ار م‍ح‍ت‍وا و پ‍اي‍اي‍ي‌ آن‌ از طري‍ق‌ آزم‍ون‌ م‍ج‍دد ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ردي‍د . پ‍س‌ از ج‍م‍ع‌ آوري‌ اطلاع‍ات‌ ، داده‌ ه‍اي‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ش‍ك‍لات‌ پ‍ژوه‍ش‌ در چ‍ه‍ار ح‍ي‍طه‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ و ت‍دوي‍ن‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ، اراي‍ه‌ ت‍ص‍وي‍ب‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ، اج‍راي‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ و م‍ش‍ك‍لات‌ ف‍ردي‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آم‍ار ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا :ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ 120 ن‍ف‍ر از اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ م‍ش‍ك‍لات‌ در راس‍ت‍اي‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از : م‍ش‍ك‍لات‌ اج‍راي‍ي‌،( 37/5درص‍د) ، م‍ش‍ك‍لات‌ ف‍ردي‌(29/2درص‍د) ، م‍ش‍ك‍لات‌ اراي‍ه‌ و ت‍ص‍وي‍ب‌ طرح‌( 20/8درص‍د)و م‍ش‍ك‍لات‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ و ت‍دوي‍ن‌ طرح‍ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ (12/5درص‍د) . م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ان‍گ‍ي‍زه‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ب‍راي‌ ان‍ج‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ ارت‍ق‍اء درج‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ (48/3درص‍د) و ام‍ت‍ي‍از ب‍راي‌ رس‍م‍ي‌ ش‍دن‌( 28/3درص‍د) ب‍ود . اك‍ث‍ري‍ت‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ ، م‍ي‍زان‌ ح‍ق‌ ال‍ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ (77/5درص‍د) و ك‍م‍ب‍ود م‍ي‍زان‌ اع‍ت‍ب‍ارات‌ و ب‍ودج‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ را ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ م‍ش‍ك‍لات‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ارزي‍اب‍ي‌ ك‍ردن‍د . ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ و ت‍وص‍ي‍ه‌ ه‍ا: ت‍لاش‌ در ج‍ه‍ت‌ ب‍رق‍راري‌ ي‍ك‌ ن‍ظام‌ م‍ت‍م‍رك‍ز پ‍ژوه‍ش‍ي‌ در ك‍ش‍ور و ان‍ج‍ام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ اي‌ و پ‍اي‍ش‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از آن‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود رون‍د ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ي‌ گ‍ردد
واژه‌های کلیدی به فارسی م‍ش‍ك‍لات‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌,اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌,زن‍ج‍ان‌,اي‍ران‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 517 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862