«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 107
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1383
خلاصه طرح به فارسی رض‍اي‍ت‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‍ي‌ از اه‍داف‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ ، ارائ‍ه‌ ده‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍دم‍ت‌ در واح‍د ه‍اي‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ب‍وده‌ و ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ م‍ي‌ ت‍وان‍د راه‍گ‍ش‍اي‍ي‌ م‍ف‍ي‍د در ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ م‍وان‍ع‌ ، ح‍ل‌ م‍ش‍ك‍لات‌ و اف‍زاي‍ش‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وري‌ گ‍ردد. اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ م‍ق‍طع‍ي‌ ب‍وده‌ و ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ . در اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از 175 ن‍ف‍ر م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌، 75 ن‍ف‍ر از واح‍د س‍ت‍ادي‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ و 51 ن‍ف‍ر از س‍اي‍ت‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌ و 49 ن‍ف‍ر از ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رك‍زي‌ واق‍ع‌ در دان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ م‍ورد پ‍رس‍ش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د . م‍ع‍ي‍ار رض‍اي‍ت‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌، پ‍س‌ از ت‍ج‍زي‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ داده‌ ه‍ا ب‍ه‌ س‍ه‌ ق‍س‍م‍ت‌ م‍س‍اوي‌ ( ك‍م‍ت‍ر از 33/33 درص‍د ن‍اراض‍ي‌ ) و ( 66/67درص‍د ب‍ي‌ ن‍ظر ) و ب‍ي‍ش‍ت‍ر از 66/7 درص‍د ) راض‍ي‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍دن‍د . ن‍ت‍اي‍ج‌ ت‍ك‌ ت‍ك‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ، س‍وال‌ ي‍ك‍م‌ ( ن‍ح‍وه‌ ب‍رخ‍ورد و رع‍اي‍ت‌ اح‍ت‍رام‌91/9 درص‍د) ، س‍ئ‍وال‌ دوم‌ ( پ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ي‌ و راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ك‍اف‍ي‌ ب‍ه‌ س‍ئ‍والات‌ و درخ‍واس‍ت‌ 82/7 درص‍د)، س‍ئ‍وال‌ س‍وم‌ (ح‍ض‍ور ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ و ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ م‍س‍ئ‍ول‌ م‍رب‍وطه‌ در زم‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ 76/9 درص‍د ) س‍ئ‍وال‌ چ‍ه‍ارم‌ م‍دت‌ زم‍ان‌ ان‍ت‍ظار ب‍راي‌ ان‍ج‍ام‌ ام‍ور م‍رب‍وطه‌ در زم‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌69/9 درص‍د)، س‍ئ‍وال‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ( م‍وج‍ود ب‍ودن‌ ت‍اب‍ل‍وه‍ا و ع‍لائ‍م‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور س‍ه‍ول‍ت‌ و دس‍ت‍رس‍ي‌ ب‍ه‌ واح‍د م‍رب‍وطه‌ 70/5 درص‍د) ، س‍ئ‍وال‌ ش‍ش‍م‌ (ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ان‍ج‍ام‌ ام‍ور ب‍ر اس‍اس‌ م‍ه‍ارت‌ و ت‍س‍ل‍ط م‍س‍ئ‍ول‌ ب‍ر م‍وض‍وع‌ ارج‍اء ش‍ده‌ 74 درص‍د)،رض‍اي‍ت‌ داش‍ت‍ه‌ ان‍د در ك‍ل‌ م‍ي‍زان‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ك‍ل‌ س‍ئ‍والات‌ ع‍م‍وم‍ي‌ 79/2 درص‍د راض‍ي‌ ، و 18/5 درص‍د ب‍ي‌ ن‍ظر ، و 2/3 درص‍د ن‍اراض‍ي‌ م‍ي‍ب‍اش‍ن‍د . در ن‍ت‍اي‍ج‌ ت‍ك‌ ت‍ك‌ س‍ئ‍والات‌ ع‍م‍وم‍ي‌ م‍ش‍خ‍ص‌ گ‍ردي‍د ك‍ه‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ئ‍وال‌ ي‍ك‍م‌ ،( از ن‍ح‍وه‌ ب‍رخ‍ورد و رع‍اي‍ت‌ اح‍ت‍رام‌ 91/9 درص‍د ) ب‍وده‌ اس‍ت‌ و ك‍م‍ت‍ري‍ن‌ رض‍اي‍ت‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ئ‍وال‌ چ‍ه‍ارم‌ ، ( از م‍دت‌ زم‍ان‌ ان‍ت‍ظار ب‍راي‌ ام‍ور م‍رب‍وطه‌ در زم‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ 69/9 درص‍د) م‍ي‍ب‍اش‍د . ن‍ت‍اي‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ك‍ل‌ رض‍اي‍ت‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ئ‍والات‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ ب‍طور م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ 78 درص‍د رض‍اي‍ت‌ ك‍ام‍ل‌ داش‍ت‍ه‌ان‍د . و ن‍ي‍ز س‍ئ‍والات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ب‍ا ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ي‌ م‍دي‍ران‌ ه‍ر واح‍د ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ، اص‍ول‌ و رون‍د ج‍اري‌ ح‍اك‍م‌ ت‍دوي‍ن‌ گ‍ردي‍ده‌ ب‍ود . ن‍ت‍اي‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ رض‍اي‍ت‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ئ‍والات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ در واح‍د دب‍ي‍ر خ‍ان‍ه‌(100درص‍د)، واح‍د دف‍ت‍ر م‍ع‍اون‍ت‌(100درص‍د)، واح‍د م‍ش‍اوره‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌( 63درص‍د)، واح‍د پ‍اي‍گ‍اه‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌( 80درص‍د)، واح‍د س‍اي‍ت‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌( 52درص‍د)، واح‍د ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ (83درص‍د)، واح‍د آم‍ار(69درص‍د)، واح‍د م‍دي‍ري‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ( 64درص‍د)،واح‍دم‍ج‍ل‍ه‌ ( 70درص‍د)، م‍ي‍ب‍اش‍د. ن‍ت‍اي‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ك‍ل‌ رض‍اي‍ت‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ئ‍والات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ت‍م‍ام‌ واح‍ده‍اي‌ زي‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍طور م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ 76 درص‍د م‍ي‌ ب‍اش‍د .
واژه‌های کلیدی به فارسی رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌,م‍راج‍ع‍ي‍ن‌,م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 460 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862