«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 108
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1383
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ب‍ه‌ دل‍ي‍ل‌ ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍اي‌ ب‍ه‍اش‍ت‍ي‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ روي‌ ن‍ح‍وه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍اي‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ ، از م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍س‍ي‍ار م‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ي‍رود و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اي‍ن‍ك‍ه‌ در س‍ال‍ه‍اي‌ اخ‍ي‍ر ش‍راي‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ش‍راي‍ط ك‍اري‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ زي‍ادي‌ ك‍رده‌ و ش‍اغ‍ل‍ي‍ن‌ ح‍رف‍ه‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ن‍ي‍ز رو ب‍ه‌ اف‍زاي‍ش‌ م‍ي‍ب‍اش‍ن‍د ، از دي‍دگ‍اه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ ب‍ه‌ ج‍اس‍ت‌ ك‍ه‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ آن‍ان‌ م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار گ‍ي‍رد . روش‌ ك‍ار: در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ م‍ق‍طع‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ ارزي‍اب‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد MMPI و ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ و پ‍س‌ از اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازي‌ ب‍ي‍ن‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ع‍م‍وم‍ي‌ زن‍ان‌ ت‍وزي‍ع‌ ش‍د ك‍ه‌ از ب‍ي‍ن‌ 162 پ‍زش‍ك‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍اغ‍ل‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌، 147 ن‍ف‍ر ( 90درص‍د) پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و 129 ن‍ف‍ر ( 79درص‍د( MMPI را ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ ك‍ردن‍د . ن‍ت‍اي‍ج‌: ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ 37 درص‍د پ‍زش‍ك‍ان‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍م‌ ، 34 درص‍د رض‍اي‍ت‌ م‍ت‍وس‍ط و 29 درص‍د رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ زي‍اد داش‍ت‍ن‍د . ف‍ق‍ط 10 درص‍د از آن‍ه‍ا اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ح‍د زي‍اد ي‍ا خ‍ي‍ل‍ي‌ زي‍اد داش‍ت‍ه‌ و ف‍ق‍ط 12 درص‍د ج‍اي‍گ‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ود را ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍زش‍ك‌ در ح‍د زي‍اد ي‍ا خ‍ي‍ل‍ي‌ زي‍اد م‍ن‍اس‍ب‌ دان‍س‍ت‍ه‌ ان‍د ع‍ل‍ي‍رغ‍م‌ زي‍اد ب‍ودن‌ ف‍ارغ‌ ال‍ت‍ح‍ص‍ي‍لان‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ 38 درص‍د از آن‍ه‍ا از ن‍داش‍ت‍ن‌ وق‍ت‌ ك‍اف‍ي‌ ب‍راي‌ درم‍ان‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ن‍اراض‍ي‌ ب‍وده‌ ان‍د . در اي‍ن‌ ب‍ررس‍ي‌ 85 درص‍د پ‍زش‍ك‍ان‌ ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ ادام‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌ داش‍ت‍ه‌ و 46 درص‍د آن‍ه‍ا در پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ س‍وال‌ ك‍ه‌ اگ‍ر ام‍ك‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ج‍دد وج‍ود داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د دوب‍اره‌ اي‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ را ان‍ت‍خ‍اب‌ م‌ ك‍ن‍ن‍د ي‍ا ن‍ه‌ ؟ پ‍اس‍خ‌ م‍ن‍ف‍ي‌ دادن‍د . ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ك‍ه‌ در پ‍زش‍ك‍ان‌ دي‍ده‌ ش‍د ش‍ام‍ل‌ ه‍ي‍پ‍وك‍ن‍دري‍ازي‍س‌ ، اف‍س‍ردگ‍ي‌ و ه‍ي‍س‍ت‍ري‍ا ب‍وده‌ و راب‍طه‌اي‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ وج‍ود ن‍داش‍ت‌ . ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌: ن‍ارض‍اي‍ت‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍س‍ي‍ار م‍ه‍م‍ي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ م‍ي‍ت‍وان‍د ع‍لاوه‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ خ‍ود آن‍ه‍ا روي‌ س‍لام‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ه‍م‌ ت‍اث‍ي‍ر داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د . ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‍ي‌ م‍ث‍ل‌ ن‍ب‍ود ام‍ن‍ي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ، ن‍ارض‍اي‍ت‍ي‌ از م‍ي‍زان‌ درآم‍د و ن‍ارض‍اي‍ت‍ي‌ از م‍ي‍زان‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‍ي‌ م‍ان‍ن‍د ن‍ظام‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ و س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ن‍ظارت‌ ب‍ه‌ درم‍ان‌ ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍رار گ‍ي‍رد
واژه‌های کلیدی به فارسی رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌,وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌,پ‍زش‍ك‍ان‌ ع‍م‍وم‍ي‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 523 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3852