«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 109
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ ب‍ي‍م‍اري‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ب‍الاي‌ 12 س‍ال‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رك‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ در س‍ال‌1382
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: اف‍س‍ردگ‍ي‌ از ش‍اي‍ع‍ت‍ري‍ن‌ ب‍ي‍م‍اري‍ه‍ا در م‍ي‍ان‌ م‍ردم‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ح‍دود 15 درص‍د م‍ردان‌ و 25 درص‍د زن‍ان‌ را م‍ب‍ت‍لا م‍ي‍ك‍ن‍د . ه‍رچ‍ن‍د پ‍ي‍ش‌ آگ‍ه‍ي‌ و ب‍ه‍ب‍ود ف‍از ح‍اد اف‍س‍ردگ‍ي‌ خ‍وب‌ اس‍ت‌ ول‍ي‌ اي‍ن‌ ب‍ي‍م‍اري‌ م‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ م‍زم‍ن‌ ش‍دن‌ داش‍ت‍ه‌ و دو س‍وم‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ، ب‍ي‍م‍اري‌ را ب‍ا ع‍لائ‍م‌ ب‍اق‍ي‍م‍ان‍ده‌ ب‍ي‍ن‌ اپ‍ي‍زوده‍ا ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ي‍ك‍ن‍ن‍د . ب‍ه‌ ع‍لاوه‌ اي‍ن‍ك‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در م‍وارد ش‍دي‍د اخ‍ت‍لال‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ارزي‌ را از ن‍ظر ش‍غ‍ل‍ي‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ب‍راي‌ ف‍رد اي‍ج‍اد م‍ي‍ك‍ن‍د . روش‌ ك‍ار: در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍طع‍ي‌(cross - sectional) از ت‍س‍ت‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ zung اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د ك‍ه‌ ك‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ و م‍ش‍اه‍ده‌ و ت‍وس‍ط پ‍ن‍ج‌ ن‍ف‍ر پ‍زش‍ك‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍رس‍ش‍گ‍ر ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ ش‍دن‍د و از ج‍ه‍ت‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ه‌ ك‍ل‌ اف‍راد س‍اك‍ن‌ در م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ري‌ و روس‍ت‍اي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ ب‍ودن‍د 1509 ن‍ف‍ر ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ص‍ادف‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د . ن‍ت‍اي‍ج‌ : ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ، ش‍ي‍وع‌ ك‍ل‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ 36 درص‍د ب‍ود ك‍ه‌ از اي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ 23/5 درص‍د اف‍س‍ردگ‍ي‌ خ‍ف‍ي‍ف‌ ، 12/5 درص‍د اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ (ش‍ام‍ل‌ 9/7 درص‍د اف‍س‍ردگ‍ي‌ م‍ت‍وس‍ط و 2/8 درص‍د اف‍س‍ردگ‍ي‌ ش‍دي‍د داش‍ت‍ن‍د ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در زن‍ان‌ ، اف‍راد م‍طل‍ق‍ه‌ ي‍ا دچ‍ار ف‍وت‌ ه‍م‍س‍ر و م‍ردان‌ ب‍ي‍ك‍ار ب‍ي‍ش‍ت‍ر از س‍اي‍ري‍ن‌ ب‍ود . م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ ( م‍ت‍وس‍ط و ش‍دي‍د ) ح‍دود 12/5 درص‍د م‍ش‍اب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ داخ‍ل‌ ك‍ش‍ور و ب‍ي‍ش‍ت‍ر از ن‍ت‍اي‍ج‌ س‍اي‍ر ك‍ش‍وره‍ا ب‍ود . ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : ش‍ي‍وع‌ ك‍ل‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ( 36درص‍د ) و ش‍ي‍وع‌ آن‌ در م‍ردان‌ 27/8 درص‍د و در زن‍ان‌ ( 42/1درص‍د) ب‍ي‍ش‍ت‍ر از ك‍ت‍ب‌ م‍رج‍ع‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . ك‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ طارم‌ ش‍اي‍د ب‍ت‍وان‌ آن‌ را ب‍ه‌ ع‍وارض‌ ن‍اش‍ي‌ از زل‍زل‍ه‌ و ع‍ل‍ل‍ي‌ م‍ث‍ل‌ ب‍ي‍ك‍اري‌ ن‍س‍ب‍ت‌ داد
واژه‌های کلیدی به فارسی اف‍س‍ردگ‍ي‌, 12س‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍الا,م‍رك‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌,طارم‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 469 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835