«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 110
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی م‍دل‍ي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍راي‌ ان‍ت‍ش‍ار آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ آب‌ ش‍ور دري‍ا
خلاصه طرح به فارسی ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : ام‍روزه‌ ت‍م‍ام‍ي‌ ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌ ودس‍ت‌ ان‍درك‍اران‌ ح‍ف‍ظ م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌ م‍ع‍ت‍ق‍دن‍د ك‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ آل‍ودگ‍ي‍ه‍ا از رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ دري‍اه‍ا و دري‍اچ‍ه‌ ه‍ا از اه‍م‍ي‍ت‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍وج‍ه‍ي‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌ و در ده‍ه‌ ه‍اي‌ اخ‍ي‍ر ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ب‍س‍ي‍ار گ‍س‍ت‍رده‌ اي‌ ب‍ر روي‌ اي‍ن‌ م‍وض‍وع‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اي‍ن‍ك‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‍ه‍اي‌ م‍ي‍ان‌ م‍دت‌ و دراز م‍دت‌ م‍س‍ئ‍ولان‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ و ش‍ف‍اه‍ي‌ ب‍اي‍د وج‍ود داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ روي‍ك‍ردي‌ ج‍دي‌ ن‍ي‍ز ب‍ه‌ ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ و م‍دل‌ س‍ازي‌ اي‍ن‌ پ‍دي‍ده‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍وج‍ود آم‍ده‌ اس‍ت‌ . در اي‍ن‌ راس‍ت‍ا ك‍وش‍ش‍ه‍اي‌ زي‍ادي‌ ب‍ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌ و ن‍ت‍اي‍ج‌ م‍ه‍م‍ي‌ ن‍ي‍ز ب‍راي‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ اي‍ن‌ پ‍دي‍ده‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ طور ك‍ل‍ي‌ ب‍ا ن‍ت‍اي‍ج‌ اي‍ن‌ م‍دل‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادي‌ س‍ازگ‍اري‌ دارد ب‍وي‍ژه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ع‍م‍ق‌ و پ‍ه‍ن‍ا و طول‌ پ‍ل‍وم‌ آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رود خ‍ان‍ه‌ در دري‍ا و ن‍ي‍ز ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ چ‍گ‍ال‍ي‌ آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رودخ‍ان‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ف‍اص‍ل‍ه‌از م‍ص‍ب‌ ب‍ا ن‍ت‍اي‍ج‌ واق‍ع‍ي‌ ان‍طب‍اق‌ ك‍ل‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د ام‍ا ت‍ف‍اوت‍ه‍اي‌ ن‍ي‍ز وج‍ود دارد ك‍ه‌ در اي‍ن‌ م‍دل‌ م‍ي‍ت‍وان‌ ب‍ا ت‍غ‍ي‍ي‍ر ب‍رخ‍ي‌ ض‍راي‍ب‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ ك‍ه‌ ت‍اك‍ن‍ون‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردي‍ده‌ان‍د آن‌ ت‍ف‍اوت‍ه‍ا را ب‍ه‌ ح‍داق‍ل‌ رس‍ان‍ي‍د و اي‍ن‌ خ‍ود م‍ي‍ت‍وان‍د س‍ب‌ اص‍لاح‌ و ن‍ي‍ز ت‍ك‍ام‍ل‌ اي‍ن‌ ض‍راي‍ب‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ گ‍ردد ك‍ه‌ م‍ع‍م‍ولا ب‍ا ق‍طع‍ي‍ت‌ ن‍ي‍ز ه‍م‍راه‌ ن‍ب‍وده‌ ان‍د . ب‍راي‌ آن‍ك‍ه‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ اي‍ن‌ م‍دل‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادي‌ ب‍ا واق‍ع‍ي‍ت‌ آن‌ چ‍ي‍زي‌ ك‍ه‌ در طب‍ي‍ع‍ت‌ ات‍ف‍اق‌ م‍ي‌ اف‍ت‍د م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ش‍ود ت‍ص‍وي‍ر ب‍ر گ‍رف‍ت‍ه‌ از س‍اي‍ت‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ . پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادات‌: از آن‍ج‍ا ك‍ه‌ در اي‍ن‌ م‍دل‌ پ‍دي‍ده‌ه‍اي‌ ج‍زر و م‍د و وزش‌ ب‍اد ك‍ه‌ پ‍دي‍ده‌ اك‍م‍ان‌ را در زي‍ر آب‌ اي‍ج‍اد م‍ي‌ ن‍م‍اي‍د و ن‍ي‍ز ام‍واج‌ روي‌ س‍طح‌ آب‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ان‍د ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ م‍ي‌ ب‍اي‍د اي‍ن‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ي‍اد ش‍ده‌ در م‍دل‌ ل‍ح‍اظ گ‍ردن‍د ت‍ا ه‍رچ‍ه‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ر ب‍ا واق‍ع‍ي‍ت‌ م‍وج‍ود در طب‍ي‍ع‍ت‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ گ‍ردد . ال‍ب‍ت‍ه‌ ب‍راي‌ ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ اي‍ن‌ م‍دل‌ در ب‍زرگ‌ م‍ق‍ي‍اس‌ ب‍اي‍د ن‍ق‍ش‌ ن‍ي‍روي‌ ك‍وري‍ول‍ي‍س‌ را ن‍ي‍ز در ن‍ظر گ‍رف‍ت‌
واژه‌های کلیدی به فارسی م‍دل‌ راي‍ان‍ه‌,آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌,آب‌ ش‍ور
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 531 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835