«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 111
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ا ن‍دي‍ك‍س‌ ان‍س‍ان‌ دوس‍ت‍ي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ گ‍ون‍ه‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ و ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ س‍ان‍دوي‍چ‌ الاي‍زا در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1382-1383
خلاصه طرح به فارسی س‍اب‍ق‍ه‌ و ه‍دف‌ : پ‍ش‍ه‌ه‍ا م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ح‍ش‍رات‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ك‍ه‌ در ا ن‍س‍ان‌ ب‍اع‍ث‌ ب‍روز ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍وس‍ت‍ي‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ خ‍طر ن‍اك‍ي‌ چ‍ون‌ م‍الاري‍ا ، آرب‍ووي‍روس‌ ه‍او ف‍ي‍لاري‍وزه‍ا م‍ي‍گ‍ردن‍د . ه‍ر گ‍ون‍ه‌ از پ‍ش‍ه‌ ه‍ا ب‍ر ح‍س‍ب‌ ش‍راي‍ط ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ م‍ن‍طق‍ه‌ و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ،م‍ي‍زب‍ان‌ خ‍اص‍ي‌ را ب‍راي‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ خ‍ود ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ي‌ ن‍م‍اي‍د . ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ع‍ادت‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ آن‍ه‍ا ب‍راي‌ درك‌ دوره‌ زن‍دگ‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ي‍م‍اري‌ زا ، ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ي‍زب‍ان‌ ه‍ا و ت‍دوي‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ي‍م‍اري‍ه‍ا ض‍روري‌ اس‍ت‌ . روش‌ ك‍ار: ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ع‍ادت‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ گ‍ون‍ه‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ و ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌ ، گ‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ غ‍ال‍ب‌ پ‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌،ت‍ع‍داد 6436 ن‍ون‍ه‌ پ‍ش‍ه‌ خ‍ون‌ خ‍ورده‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د . اي‍ن‌ پ‍ش‍ه‌ ه‍ا ب‍ا دو روش‌ pyrethrum spray catch(PSC) ت‍ل‍ه‌ ن‍وري‌ از ام‍اك‍ن‌ داخ‍ل‍ي‌ و ب‍ي‍رون‍ي‌ م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍م‍ع‌ آوري‌ و پ‍س‌ از راه‌ ان‍دازي‌ روش‌ س‍ان‍دوي‍چ‌ الاي‍زا ، ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر داش‍ت‍ن‌ خ‍ون‌ ان‍س‍ان‌ در م‍ع‍ده‌ آزم‍اي‍ش‌ ش‍دن‍د . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ب‍طور ك‍ل‍ي‌ در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ، 6436ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ش‍ه‌ ب‍ررس‍ي‌ ش‍دن‍د ك‍ه‌ 3072 ع‍دد(47/73درص‍د) آن‍ه‍ا آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ و 3364 ن‍م‍ون‍ه‌(52/27درص‍د)دي‍گ‍ر ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌ ب‍ودن‍د . ن‍س‍ب‍ت‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ از ان‍س‍ان‌ در 3072 ن‍م‍ون‍ه‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ ب‍ررس‍ي‌ ش‍ده‌3/2 درص‍د( 97ع‍دد)ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د . در ح‍ال‍ي‌ ك‍ه‌ از 3364 ن‍م‍ون‍ه‌ ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌، اي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ 1/5 درص‍د (51ع‍دد) رس‍ي‍د . از3072 ن‍م‍ون‍ه‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‌ پ‍ن‍ي‍س‌ ب‍رس‍ي‌ ش‍ده‌، 1790 ع‍دد (58درص‍د) ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ PSC و 1277 ع‍دد(42درص‍د)ب‍اق‍ي‍م‍ان‍ده‌ ت‍وس‍ط ت‍ل‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍وري‌ ص‍ي‍د ش‍ده‌ ب‍ودن‍د . ان‍دي‍ك‍س‌ ان‍س‍ان‌ دوس‍ت‍ي‌ اي‍ن‌ آن‍وف‍ل‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ص‍ي‍د ش‍ده‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ PSC ، 0/2 درص‍د ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. در م‍ق‍اب‍ل‌ اي‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ص‍ي‍د ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ت‍ل‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍وري‌ ب‍ه‌ 7/3 درص‍د ( 93ع‍دد) رس‍ي‍د . از 3364 ن‍م‍ون‍ه‌ ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌، 1648 ع‍دد( 49درص‍د) ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ PSC و 1716 ع‍دد( 51درص‍د) ت‍وس‍ط ت‍ل‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍وري‌ ص‍ي‍د ش‍ده‌ ب‍ودن‍د . ان‍دي‍ك‍س‌ ان‍س‍ان‌ دوس‍ت‍ي‌ اي‍ن‌ ك‍ول‍ك‍س‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ PSC ص‍ي‍د ش‍ده‌ ب‍ود، 1/8 درص‍د و اي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ روش‌ ت‍ل‍ه‌ ن‍وري‌ 1/3 درص‍د ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ و ت‍وص‍ي‍ه‌ ه‍ا : ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍دي‍ك‍س‌ ب‍الاي‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ از ان‍س‍ان‌ ، ن‍اق‍ل‌ اص‍ل‍ي‌ م‍الاري‍ا در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اي‍ران‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ي‍ش‍ود ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ م‍الاري‍ا ب‍ه‌ طور ج‍دي‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ و درم‍ان‍ي‌ ق‍رار گ‍ي‍رد . ج‍ه‍ت‌ ك‍اه‍ش‌ ان‍دي‍ك‍س‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ پ‍ش‍ه‌ ه‍ا از ان‍س‍ان‌ ، م‍ردم‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍اي‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردي‌ و ن‍گ‍ه‍داري‌ دام‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍ح‍راف‌ پ‍ش‍ه‌ ه‍ا ، ت‍ش‍وي‍ق‌ و ح‍م‍اي‍ت‌ ش‍ون‍د . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍وج‍ود ادي‍ك‍س‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ در دو ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ص‍ي‍د ش‍ده‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ (ت‍ل‍ه‌ ن‍وري‌ و(PSC در آي‍ن‍ده‌ ان‍ج‍ام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ي‍ول‍وژي‌ م‍ول‍ك‍ول‍ي‌ ، اك‍ول‍وژي‌ و ب‍ي‍ون‍وم‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ت‌ اي‍ن‌ اخ‍ت‍لاف‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ي‍ش‍ود
واژه‌های کلیدی به فارسی آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌,ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌,ع‍ادت‌ خ‍ون‌ خ‍واري‌ از ان‍س‍ان‌,س‍ان‍دوي‍چ‌ الاي‍زا,زن‍ج‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 474 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835