«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 112
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در س‍ازم‍ان‍ده‍ي‌ و ارت‍ق‍اء ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ دف‍ع‌ زب‍ال‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌:رش‍د س‍ري‍ع‌ و ب‍ي‌ روي‍ه‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ج‍ه‍ان‌، س‍ب‍ب‌ اف‍زاي‍ش‌ م‍واد م‍ص‍رف‍ي‌ و در ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ اف‍زاي‍ش‌ روز اف‍زون‌ زب‍ال‍ه‌ م‍ي‍ش‍ود . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ زب‍ال‍ه‌ ب‍ر روي‌ س‍لام‍ت‌ ان‍س‍ان‌ و طب‍ي‍ع‍ت‌ و از طرف‌ دي‍گ‍ر م‍ش‍ك‍لات‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ، ك‍م‍ب‍ود م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و اف‍زاي‍ش‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ن‍ي‍ز ب‍اع‍ث‌ ش‍ده‌ رون‍د ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ و ب‍ازي‍اف‍ت‌ زب‍ال‍ه‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ش‍ارك‍ت‍ه‍اي‌ م‍ردم‍ي‌ در ت‍م‍ام‍ي‌ ك‍ش‍وره‍ا س‍رع‍ت‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‌ ب‍ه‌ خ‍ود ب‍گ‍ي‍رد ل‍ذا ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ ب‍ه‍ت‍ري‍ن‌ و اق‍ت‍ص‍ادي‌ ت‍ري‍ن‌ روش‌ ه‍ا را در اي‍ن‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍ش‍خ‍ص‌ س‍ازي‍م‌ . م‍واد و روش‌ ب‍ررس‍ي‌: در اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ن‍وع‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍داخ‍ل‍ه‌اي‌ (ن‍ي‍م‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ ) ب‍ا راه‍ب‍رد پ‍ژوه‍ش‍ه‍اي‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ م‍ردم‍ي‌ اس‍ت‌ و در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ را از م‍ي‍ان‌ خ‍ي‍اب‍ان‍ه‍اي‌ م‍وج‍ود در م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد خ‍ي‍اب‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍س‍ن‍ي‌ ك‍ه‌ از ن‍ظر وض‍ع‍ي‍ت‌ دف‍ع‌ زب‍ال‍ه‌ ح‍ال‍ت‌ ب‍ح‍ران‍ي‌ و ن‍اب‍س‍ام‍ان‍ي‌ داش‍ت‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ك‍ردي‍م‌ . و ب‍ا س‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍ح‍ل‍ي‌ و ك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ي‍ط و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظرات‌ م‍ردم‌ از طري‍ق‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ و ت‍ص‍وي‍ر ب‍رداري‌ ش‍ك‍ل‌ دف‍ع‌ زب‍ال‍ه‌ ب‍ا ك‍اش‍ت‌ س‍ب‍ده‍اي‌ ف‍ل‍زي‌ وآم‍وزش‌ م‍ردم‌ ب‍ا م‍ش‍ارك‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ رس‍ان‍دي‍م‌ . ن‍ت‍اي‍ج‌: م‍طال‍ع‍ه‌ در ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ گ‍واه‌ اي‍ن‌ ام‍ر اس‍ت‌ ك‍ه‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و م‍ردم‌ م‍وج‍ب‌ ب‍ه‍ب‍ودي‌ س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ و ب‍ازي‍اف‍ت‌ زب‍ال‍ه‌ از م‍ب‍داء (خ‍ان‍واده‌ ه‍ا) م‍ي‍ش‍ود . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اي‍ن‍ك‍ه‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ دف‍ع‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ زب‍ال‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍داخ‍ل‍ه‌ ب‍س‍ي‍ار ب‍د ب‍ه‌ چ‍ش‍م‌ م‍ي‌ آم‍د ب‍ع‍د از ان‍ج‍ام‌ م‍راح‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ و م‍داخ‍ل‍ه‌ (ن‍ص‍ب‌ س‍ب‍ده‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازي‌ ) وض‍ع‍ي‍ت‌ زب‍ال‍ه‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ و م‍ش‍ارك‍ت‌ م‍ردم‌ ت‍ا ح‍د ق‍اب‍ل‌ ق‍ب‍ول‍ي‌ ه‍رچ‍ن‍د ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ك‍وت‍اه‌ م‍دت‌ م‍طل‍وب‌ ش‍ده‌ ب‍ود . ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : ب‍ررس‍ي‍ه‍ا در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ داد آم‍وزش‌ ع‍م‍وم‍ي‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازي‌ و دادن‌ آم‍وزش‍ه‍اي‌ لازم‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ در خ‍ص‍وص‌ س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ و ب‍از ي‍اف‍ت‌ زب‍ال‍ه‌ از م‍ب‍داء م‍ه‍م‍ت‍ر از طرح‍ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‍ي‌ و خ‍رج‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ زي‍اد در اي‍ن‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ اس‍ت‌ و ب‍ه‍ت‍ري‍ن‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اد ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ا ش‍روع‌ ك‍ار آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازي‌ ب‍اي‍د از م‍ه‍دك‍ودك‍ه‍ا و م‍دارس‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ص‍ورت‌ ب‍گ‍ي‍رد . چ‍را ك‍ه‌ ام‍روز ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازي‌ در طول‌ 15 ال‍ي‌ 10 س‍ال‌ ج‍واب‌ م‍ي‍ده‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی ارت‍ق‍اء ف‍ره‍ن‍گ‌,دف‍ع‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ زب‍ال‍ه‌,دان‍ش‌ آم‍وزان‌,اس‍لام‌ آب‍اد
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 622 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3852