«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 113
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ و اس‍ات‍ي‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌1382-83
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: اگ‍رچ‍ه‌ ش‍رازط و ام‍ك‍ان‍ات‌ آم‍وزش‍ي‌ ي‍ك‍ي‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ري‍ان‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ اس‍ت‌ ، ول‍ي‌ ب‍دون‌ ش‍ك‌ ن‍ي‍روي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ و ب‍خ‍ص‍وص‌ م‍ع‍ل‍م‌ ي‍ك‍ي‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ اس‍ت‌ . م‍ع‍ل‍م‌ اس‍اس‍ي‌ ت‍ري‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍راي‌ اي‍ج‍اد ش‍راي‍ط م‍طل‍وب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ه‍دف‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ اس‍ت‌ . م‍ع‍ل‍م‌ م‍ي‍ت‍وان‍د ن‍ق‍ص‌ ك‍ت‍اب‍ه‍اي‌ درس‍ي‌ و ك‍م‍ب‍ود ام‍ك‍ان‍ات‌ آم‍وزش‍ي‌ را ج‍ب‍ران‌ ن‍م‍اي‍د و ي‍ا ب‍ه‍ت‍ري‍ن‌ ش‍راي‍ط و م‍وض‍وع‌ ت‍دري‍س‌ را ب‍ا ع‍دم‌ ت‍وان‍اي‍ي‌ دراي‍ج‍اد ارت‍ب‍اط ع‍اطف‍ي‌ م‍طل‍وب‌ ، ب‍ه‌ م‍ح‍ي‍طي‌ غ‍ي‍ر ف‍ع‍ال‌ و غ‍ي‍ر ج‍ذاب‌ ت‍ب‍دي‍ل‌ ك‍ن‍د . در ف‍راي‍ن‍د ت‍دري‍س‌ ت‍ن‍ه‍ا ع‍ل‍م‌ و م‍ه‍ارت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ن‍ي‍س‍ت‌ ك‍ه‌ م‍وث‍ر واق‍ع‌ م‍ي‍ش‍ود ، ب‍ل‍ك‍ه‌ ك‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ اوس‍ت‌ ك‍ه‌ در اي‍ج‍اد ش‍راي‍ط ي‍ادگ‍ي‍ري‌ و ت‍غ‍ي‍ي‍ر ف‍راگ‍ي‍ران‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ي‍گ‍ذارد . در اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ه‍دف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ و م‍ام‍ائ‍ي‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ . روش‌ ك‍ار: اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ (Cross- Sectional) ب‍ود ك‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د . ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ ب‍ود از ك‍ل‍ي‍ه‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ي‌ (Total Sampling) ب‍ه‌ ت‍ع‍داد 144 ن‍ف‍ر و 50در ص‍د از ج‍ام‍ع‍ه‌ 850 ن‍ف‍ري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ ت‍ص‍ادف‍ي‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د . اب‍زار گ‍ردآوري‌ داده‌ ه‍ا ع‍ب‍ارت‌ ب‍ود از دوپ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ج‍زا ك‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ك‍ت‍ب‍ي‌ ت‍وس‍ط اف‍راد م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ ش‍د . داده‌ ه‍اي‌ ج‍م‍ع‌ آوري‌ ش‍ده‌ از طري‍ق‌ ن‍رم‌ اف‍زار آم‍اري‌ اك‍س‍ل‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌ SPSS م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ت‍اي‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ در ح‍ي‍طه‌ م‍ق‍ررات‌ آم‍وزش‍ي‌ ، از ن‍ظر دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ در دس‍ت‍رس‌ ب‍ودن‌ اس‍ت‍اد و از ن‍ظر اس‍ات‍ي‍د ح‍ض‍ور ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ اس‍ت‍اد در ك‍لاس‌ ، در ح‍ي‍طه‌ ع‍ل‍م‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ از ن‍ظر ه‍ر دو گ‍روه‌ ت‍س‍ل‍ط ع‍ل‍م‍ي‌ اس‍ت‍اد ، در ح‍ي‍طه‌ ارزي‍اب‍ي‌ و ن‍ظارت‌ از ن‍ظر دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وئ‍ي‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ ف‍راگ‍ي‍ران‌ و از ن‍ظر اس‍ات‍ي‍د طرح‌ س‍وال‌ در ه‍ر ج‍ل‍س‍ه‌ و در ح‍ي‍طه‌ اخ‍لاق‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ از ن‍ظر ه‍ر دو گ‍روه‌ ش‍ي‍واي‍ي‌ ب‍ي‍ان‌ م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ م‍ي‌ ب‍اش‍ن‍د . ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : ب‍ر اس‍اس‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ي‍ت‍وان‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ رس‍ي‍د ك‍ه‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ ف‍ردي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر ت‍وان‍اي‍ي‌ ع‍ل‍م‍ي‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ، لازم‌ اس‍ت‌ در س‍اي‍ر ح‍ي‍طه‌ ه‍ا و اب‍ع‍اد از ج‍م‍ل‍ه‌ روش‌ ت‍دري‍س‌ ، اخ‍لاق‍ي‌ و رف‍ت‍اري‌ و ن‍ح‍وه‌ ارزي‍اب‍ي‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ف‍راگ‍ي‍ران‌ از دان‍ش‌ و م‍ه‍ارت‌ ك‍اف‍ي‌ ب‍رخ‍وردار ب‍وده‌ و ف‍راگ‍ي‍ر ب‍راي‌ ت‍م‍ام‍ي‌ اي‍ن‌ اب‍ع‍اد اه‍م‍ي‍ت‌ ق‍ائ‍ل‌ م‍ي‍ب‍اش‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی م‍درس‌,ن‍گ‍رش‌,خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌,اس‍ت‍اد,دان‍ش‍ج‍و
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 503 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835