«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 114
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ت‍الاس‍م‍ي‌
خلاصه طرح به فارسی ت‍الاس‍م‍ي‌ ي‍ك‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ از وال‍دي‍ن‌ ن‍اق‍ل‌ ژن‌ ت‍الاس‍م‍ي‌ ب‍ص‍ورت‌ ات‍وزوم‍ال‌ غ‍ال‍ب‌ ب‍ه‌ ف‍رزن‍دان‌ آن‍ه‍ا م‍ن‍ت‍ق‍ل‌ م‍ي‍ش‍ود و ش‍اي‍ع‍ت‍ري‍ن‌ ه‍م‍وگ‍ل‍و ب‍ي‍ن‍وپ‍ات‍ي‌ در ج‍ه‍ان‌ اس‍ت‌ . اي‍ران‌ ج‍زء ي‍ك‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ ب‍ا درج‍ه‌ گ‍س‍ت‍رش‌ زي‍اد طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ م‍ي‍ش‍ود و ن‍واح‍ي‌ ح‍اش‍ي‍ه‌ دري‍اي‌ خ‍زر وخ‍ل‍ي‍ج‌ ف‍ارس‌ و دري‍اي‌ ع‍م‍ان‌ از ش‍ي‍وع‌ و وف‍ور ب‍الات‍ري‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌ . ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ش‍م‍ال‍ي‌ ت‍ري‍ن‌ ق‍س‍م‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ و ه‍م‍ج‍وار اس‍ت‍ان‌ گ‍ي‍لان‌ از اي‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ اه‍م‍ي‍ت‌ زي‍ادي‌ دارد . اف‍زاي‍ش‌ آگ‍اه‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ب‍ي‍م‍اري‌ و ن‍ح‍وه‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از آن‌ ي‍ك‍ي‌ از ب‍ه‍ت‍ري‍ن‌ روش‍ه‍اي‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اف‍زاي‍ش‌ ب‍ار ب‍ي‍م‍اري‌ ب‍وده‌ و در اي‍ن‌ راس‍ت‍ا دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‍ي‌ از پ‍ر خ‍طر ت‍ري‍ن‌ گ‍روه‍ه‍ا طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ م‍ي‍ش‍ون‍د . از اي‍ن‍رو طي‌ ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ي‍م‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ روي‌ 700 ن‍ف‍ر از دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ س‍طح‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌ آن‍ه‍ا ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ت‍الاس‍م‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ي‍ش‌ آزم‍ون‌ ، پ‍س‌ آزم‍ون‌ و ارائ‍ه‌ آم‍وزش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ م‍ورد س‍ن‍ج‍ش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . در اي‍ن‌ ب‍ررس‍ي‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د ك‍ه‌ اف‍راد م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍ب‍لاز آم‍وزش‌ آگ‍اه‍ي‌ در ح‍د م‍ت‍وس‍طي‌ داش‍ت‍ن‍د و ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ روش‌ ك‍س‍ب‌ آگ‍اه‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ آن‍ه‍ا رادي‍و و ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ . پ‍س‌ از آم‍وزش‌ آگ‍اه‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ه‌ درج‍ه‌ خ‍وب‌ ارت‍ق‍اء پ‍ي‍دا ك‍رده‌ ب‍ود . از ن‍ظر ج‍ن‍س‍ي‍ت‌ ق‍ب‍ل‌ از آم‍وزش‌ دخ‍ت‍ران‌ آگ‍اه‍ي‌ ب‍ه‍ت‍ري‌ داش‍ت‍ن‍د ول‍ي‌ پ‍س‌ از ارائ‍ه‌ آم‍وزش‍ه‍ا رش‍د آگ‍اه‍ي‌ پ‍س‍ران‌ ب‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ر ب‍وده‌ اس‍ت‌ . راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍اه‍ل‌ و م‍ي‍زان‌ آگ‍اه‍ي‌ وج‍ود ن‍داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . از ن‍ظر رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ، دان‍ش‌ آم‍وزان‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ ه‍م‌ ق‍ب‍ل‌ و ه‍م‌ ب‍ع‍د از آم‍وزش‌ آگ‍اه‍ي‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‌ ن‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍اي‍ر رش‍ت‍ه‌ ه‍ا داش‍ت‍ه‌ ان‍د . از ن‍ظر پ‍اي‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ، اف‍راد پ‍اي‍ه‌ اول‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ را دات‍ه‌ ان‍د و از ن‍ظر س‍ن‍ي‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ اف‍زاي‍ش‌ آگ‍اه‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ گ‍روه‍ه‍اي‌ س‍ن‍ي‌ پ‍اي‍ي‍ن‌ و ب‍الا وج‍ود داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . در پ‍اي‍ان‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ي‍گ‍ردد اف‍زاي‍ش‌ آگ‍اه‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ب‍وي‍ژه‌ گ‍روه‍ه‍اي‌ ن‍زدي‍ك‌ ب‍ه‌ س‍ن‌ ازدواج‌ م‍ث‍ل‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا از طرق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‍ي‌ از م‍وث‍رت‍ري‍ن‌ راه‍ه‍اي‌ ج‍ل‍وگ‍ي‍ري‌ از اف‍زاي‍ش‌ ش‍ي‍وع‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍الاس‍م‍ي‍ك‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ در ص‍در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ذي‍رب‍ط در ك‍ش‍ورم‍ان‌ ق‍رار گ‍ي‍رد
واژه‌های کلیدی به فارسی ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌,س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌,دان‍ش‌ آم‍وزان‌,طارم‌,ت‍الاس‍م‍ي‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 486 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835