«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 115
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ س‍طح‌ ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ س‍وس‍ري‌ آل‍م‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌ در س‍ال‌1382
خلاصه طرح به فارسی س‍وس‍ري‌ آل‍م‍ان‍ي‌ م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ آت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ري‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ در ان‍ت‍ق‍ال‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ي‍م‍اري‍زا و اي‍ج‍اد آل‍رژي‌ ن‍ق‍ش‌ زي‍ادي‌ دارد . روش‌ ه‍اي‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ اي‍ن‌ آف‍ت‌ اغ‍ل‍ب‌ ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‍ه‍اي‌ اب‍ق‍ائ‍ي‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . م‍ص‍رف‌ گ‍ت‍رده‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‍ه‍ا ب‍اع‍ث‌ گ‍ش‍ت‍ه‌ ك‍ه‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ س‍وس‍ري‌ ه‍ا در م‍ق‍اب‍ل‌ آن‍ه‍ا ح‍اص‍ل‌ ش‍ود . ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ س‍وس‍ري‌ آل‍م‍ان‍ي‌ ج‍م‍ع‌ آوري‌ ش‍ده‌ از ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ زن‍ج‍ان‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ از ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ ص‍ي‍د و ب‍ع‍د از ن‍گ‍ه‌ داري‌ در آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍وش‌ ح‍س‍اس‌ ت‍ه‍ران‌،ن‍ره‍اي‌ ب‍ال‍غ‌ ب‍ا دوزه‍اي‌15/6 ،31،62،250، 500م‍ي‍ل‍ي‌ گ‍رم‌ پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌ در س‍ه‌ ت‍ك‍ار ده‌ ت‍اي‍ي‌ س‍ن‍ج‍ش‌ زي‍س‍ت‍ي‌ ش‍دن‍د و در اث‍ر آن‌ه‍ا ض‍رب‍ه‌ اي‌ در ت‍م‍اس‌ ب‍ا م‍ق‍ادي‍ر م‍خ‍ل‍ف‌ پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌ ب‍ررس‍ي‌ ش‍د . داده‌ ه‍ا ب‍ا آزم‍ون‌ پ‍روب‍ي‍ت‌ آن‍ال‍ي‍ز ش‍دن‍د و م‍ع‍ادل‍ه‌ خ‍طي‌ رگ‍رس‍ي‍ون‌ زم‍ان‌ ت‍م‍اس‌ و درص‍د ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ل‍ج‌ ش‍ده‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ردي‍د . در اي‍ن‌ ب‍ررس‍ي‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د ك‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ص‍ي‍د ش‍ده‌ از ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ در ت‍م‍اس‌ ب‍ا دوزه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌ ت‍ح‍م‍ل‌ داش‍ت‍ن‍د و ش‍ي‍ب‌ خ‍ط رگ‍رس‍ي‍ون‌ در ت‍م‍ام‍ي‌ دوزه‍اي‌ م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ پ‍ائ‍ي‍ن‌ ت‍ر از س‍وش‌ ح‍س‍اس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ود . در دوز ت‍م‍اس‍ي‌ 15/61 م‍ي‍ل‍ي‌ گ‍رم‌ پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ ب‍ودن‍د و در اي‍ن‌ دوز ش‍ي‍ب‌ خ‍ط رگ‍رس‍ي‍ون‌ پ‍ائ‍ي‍ن‌ ت‍ر از دوزه‌ ه‍اي‌ ت‍م‍اس‍ي‌ دي‍گ‍ر ب‍ود . در دوز ت‍ش‍خ‍ي‍ص‍ي‌ 15/6 م‍ي‍ل‍ي‌ گ‍رم‌ ن‍س‍ب‍ت‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ گ‍روه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ 2/83 ب‍راب‍ر س‍وش‌ ح‍س‍اس‌ ت‍ه‍ران‌ دي‍ده‌ ش‍د . ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ك‍ن‍ت‍رل‌ آل‍ودگ‍ي‌ س‍وس‍ري‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ا پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ي‍ش‍ود ك‍ه‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‍ه‍اي‌ ج‍دي‍د در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ب‍ارزه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ود ب‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ م‍خ‍ل‍وط ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‌ ه‍ا،ت‍ل‍ف‍ي‍ق‌ م‍ب‍ارزه‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ و ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ طع‍م‍ه‌ ه‍اي‌ س‍م‍ي‌ ن‍ي‍ز در م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا س‍وس‍ري‌ م‍وث‍ر م‍ي‍ش‍ود. ب‍دي‍ه‍ي‌ اس‍ت‌ ب‍دن‍ب‍ال‌اج‍راي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍وق‌ ،ان‍ج‍ام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ت‍ق‍اطع‌ درم‍ق‍اب‍ل‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‍ه‍اي‌ ج‍دي‍د و ارزي‍اب‍ي‌ ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‍ه‍اي‌ ج‍دي‍د و طع‍م‍ه‌ ه‍اي‌ س‍م‍ي‌ در ك‍ن‍ت‍رل‌ س‍وس‍ري‌ ه‍ا ام‍ري‌ ض‍روري‌ و لازم‌ م‍ي‍ب‍اش‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی س‍وس‍رس‌ آل‍م‍ان‍ي‌,ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ي‌,پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 534 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862