«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 116
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ س‍رواپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ه‍ي‍دات‍ي‍دوز در زن‍ج‍ان‌ ( م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد ،1381 )
خلاصه طرح به فارسی س‍اب‍ق‍ه‌ و ه‍دف‌: ه‍ي‍دات‍ي‍دوز ب‍ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‌ ژئ‍ون‍وز ان‍گ‍ل‍ي‌ در اي‍ران‌ ه‍م‍ان‍ن‍د ب‍س‍ي‍اري‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ دن‍ي‍ا آن‍دم‍ي‍ك‌ اس‍ت‌ ، ول‍ي‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ي‍زان‌ واق‍ع‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ آل‍ودگ‍ي‌ در ب‍ي‍ش‍ت‍ر م‍ن‍اطق‌ ك‍ش‍ور از ج‍م‍ل‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ ان‍دك‌ اس‍ت‌ . آگ‍اه‍ي‌ از س‍ي‍م‍اي‌ اپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ب‍ي‍م‍اري‌ در ك‍ن‍ت‍رل‌ و پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ب‍ي‍م‍اري‌ داراي‌ اه‍م‍ي‍ت‌ خ‍اص‍ي‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ اه‍م‍ي‍ت‌ م‍وض‍وع‌ اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ص‍ورت‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ي‌ س‍رواپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ش‍ي‍وع‌ ه‍ي‍دات‍ي‍دوز درس‍اك‍ن‍ي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌ راح‍ي‌ و اج‍را گ‍ردي‍ده‌ اس‍ت‌ . م‍واد و روش‍ه‍ا: ت‍ع‍داد 2367 ن‍م‍ون‍ه‌ س‍رم‌ از اف‍راد ب‍الاي‌ 2 س‍ال‌ ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ خ‍وش‍ه‌ اي‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ و ج‍م‍ع‌ آوري‌ گ‍ردي‍د . آن‍ت‍ي‌ ژن‌ م‍ورد ن‍ي‍از ب‍راي‌ آزم‍اي‍ش‌ از م‍اي‍ع‌ ك‍ي‍س‍ت‌ ه‍ي‍دات‍ك‌ ري‍وي‌ و ك‍ب‍دي‌ گ‍وس‍ف‍ن‍دان‌ آل‍وده‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ ش‍د . ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اي‍ن‌ آن‍ت‍ي‌ ژن‌ ه‍م‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ا ب‍ا روش‌ الاي‍زاي‌ غ‍ي‍ر م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ م‍ورد آزم‍اي‍ش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د . داده‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‍ه‍اي‌ آم‍اري‌ ت‍ي‌ و ك‍اي‌ دو ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍دن‍د . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: از م‍ج‍م‍وع‌ 2367 ن‍م‍ون‍ه‌ س‍رم‌ آزم‍اي‍ش‌ ش‍ده‌، 71ن‍م‍ون‍ه‌ ( 3درص‍د) از ن‍ظر آل‍ودگ‍ي‌ ب‍ه‌ ك‍ي‍س‍ت‌ ه‍ي‍دات‍ي‍ك‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ش‍دن‍د . ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ م‍ي‍زان‌ آل‍ودگ‍ي‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ در گ‍روه‍ه‍اي‌ س‍ن‍ي‌ 10-19 س‍ال‌ ب‍ه‌ م‍ي‍زان‌ 3/6 درص‍د و 20-29 س‍ال‌ ب‍ه‌ م‍ي‍زان‌ 3/3 درص‍د دي‍ده‌ ش‍د . م‍ي‍زان‌ آل‍ودگ‍ي‌ ب‍ع‍داز 50 س‍ال‍گ‍ي‌ ب‍دون‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ ك‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د . (p
واژه‌های کلیدی به فارسی ه‍ي‍دات‍ي‍دوز,س‍رواپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‌,الاي‍زا,زن‍ج‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 503 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3852