«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 117
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ در ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ در س‍ال‌ 1381 و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد N.C.H.S / W.H.O و م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ك‍ش‍وري‌
خلاصه طرح به فارسی س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ - ان‍رژي‌ ع‍م‍ده‌ ت‍ري‍ن‌ م‍ش‍ك‍ل‌ ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‌ ك‍ش‍ور م‍اس‍ت‌ . م‍ي‍زان‌ ق‍د و وزن‌ و دور س‍ر ( ش‍اخ‍ص‌ ت‍ن‌ س‍ن‍ج‍ي‌) ب‍ر آي‍ن‍د وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍ت‌ . م‍ع‍ي‍ار س‍ن‍ج‍ش‌ س‍وءت‍غ‍ذي‍ه‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ لاغ‍ري‌ (Wasting) ، ك‍م‌ وزن‍ي‌ (underweight) و ك‍وت‍اه‍ي‌ ق‍د (stunting) اس‍ت‌ . ه‍دف‌ م‍ا از اي‍ن‌ ب‍ررس‍ي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ در ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ در س‍ال‌ 1381 و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ك‍ش‍وري‌ و اس‍ت‍ان‍دارد ( National center for health statistical) NCHS ن‍وع‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ - م‍ق‍طع‍ي‌ ب‍ود، و ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ ب‍ه‌ روش‌ Total sampling ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ت‍ع‍داد 4027 ك‍ودك‌ 0-5 س‍ال‌ ش‍ام‍ل‌ ، 2036 پ‍س‍ر و 1991 دخ‍ت‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ و روس‍ت‍اه‍اي‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ در س‍ال‌ 1381 ب‍ودن‍د . ك‍ودك‍ان‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ق‍د ، وزن‌ و دور س‍ر م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د . از اي‍ن‌ م‍ي‍ان‌ ت‍ع‍داد 30 پ‍س‍ر و 82 دخ‍ت‍ر ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ ع‍دم‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ، ف‍وت‌ و ب‍ي‍م‍اري‌ خ‍اص‌ و... از م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍ذف‌ گ‍ردي‍د . م‍ق‍ادي‍ر م‍رب‍وط ب‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ا ب‍ص‍ورت‌ 0 م‍اه‍ه‌ ، 1 م‍اه‍ه‌ و از آن‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د ت‍ق‍س‍ي‍م‌ ب‍ن‍دي‌ ه‍ر 3 م‍اه‌ ( ب‍ص‍ورت‌ س‍ه‌ م‍اه‍ه‌ ) ان‍ج‍ام‌ و گ‍روه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍د . اطلاع‍ات‌ ج‍م‍ع‌ آوري‌ ش‍ده‌ در ن‍رم‌ اف‍زاز SPSS ث‍ب‍ت‌ و م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍ا اي‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍اري‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ . ن‍م‍وداره‍ا ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Excel رس‍م‌ ش‍د . ن‍ت‍اي‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د ك‍ه‌ در م‍ورد وزن‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا س‍ن‌ ق‍ب‍ل‌ از 36 م‍اه‍گ‍ي‌ ص‍دك‌ پ‍ن‍ج‍اه‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ا ت‍ق‍ري‍ب‍ا ب‍ا NCHS م‍طاب‍ق‌ اس‍ت‌ و پ‍س‌ از آن‌ ب‍ت‍دري‍ج‌ ب‍ا اف‍زاي‍ش‌ س‍ن‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ا ب‍ا NCHS ب‍ي‍ش‍ت‍ر ش‍ده‌ و ك‍اه‍ش‌ وزن‌ را ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د .در م‍ورد ق‍د م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا س‍ن‌ ت‍ا 6 م‍اه‍گ‍ي‌ ص‍دك‌ پ‍ن‍ج‍اه‍م‌ م‍ا م‍طاب‍ق‌ ص‍دك‌ پ‍ن‍ج‍اه‍م‌ NCHSو از آن‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د ك‍اه‍ش‌ ق‍د ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ا ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ NCHS ش‍روع‌ ش‍ده‌ و ب‍ا اف‍زاي‍ش‌ س‍ن‌ ك‍اه‍ش‌ ق‍د ب‍ي‍ش‍ت‍ر م‍ي‍ش‍ود . در م‍ورد دور س‍ر ص‍دك‌ پ‍ن‍ج‍اه‍م‌ م‍ا ت‍ق‍ري‍ب‍ا در ت‍م‍ام‌ گ‍روه‍ه‍اس‌ س‍ن‍ي‌ زي‍ر دو س‍ال‌ م‍طاب‍ق‌ ص‍دك‌ پ‍ن‍ج‍اه‍م‌ NCHS اس‍ت‌ . م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ خ‍ف‍ي‍ف‌ (ب‍ي‍ن‌ (M-2SD,M-1SD از ن‍وع‌ ك‍وت‍اه‍ي‌ ق‍دي‌ در ك‍ل‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‍ه‌ 19/4 درص‍د م‍ي‌ ب‍اش‍د . م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وءت‍غ‍ذي‍ه‌ خ‍ف‍ي‍ف‌ از ن‍وع‌ لاغ‍ري‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‍ه‌ 8/55 درص‍د م‍ي‌ ب‍اش‍د . م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ خ‍ف‍ي‍ف‌ از ن‍وع‌ ك‍م‌ وزن‍ي‌ در ك‍ل‌ ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ 20/9 درص‍د اس‍ت‌ . در م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍زان‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ از ن‍وع‌ ك‍وت‍اه‌ ق‍دي‌ م‍ت‍وس‍ط و ش‍دي‍د ( ك‍م‍ب‍ود ق‍د ب‍راي‌ س‍ن‌ ك‍م‍ت‍ر از(M-2SD 36/9 م‍ي‍ب‍اش‍د ك‍ه‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ر از م‍ي‍زان‌ آن‌ در م‍ن‍اطق‌ روس‍ت‍اي‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ (30درص‍د) و م‍ن‍اطق‌ روس‍ت‍اي‌ ك‍ل‌ ك‍ش‍ور اس‍ت‌ (21/8درص‍د) م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ از ن‍وع‌ ك‍م‌ وزن‍ي‌ ش‍دي‍د و م‍ت‍وس‍ط ( ك‍م‍ب‍ود وزن‌ ب‍راي‌ س‍ن‌ ك‍م‍ت‍ر از (M-2SD 2/7 درص‍د اس‍ت‌ ك‍ه‌ ك‍م‍ت‍ر از م‍ي‍زان‌ آن‌ در روس‍ت‍اي‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ (3/3درص‍د) و از ك‍ل‌ م‍ن‍اطق‌ روس‍ت‍اي‍ي‌ ك‍ش‍ور اس‍ت‌ (4/8درص‍د)
واژه‌های کلیدی به فارسی س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌,ك‍ودك‍ان‌ زي‍ر 5 س‍ال‌,اس‍ت‍ان‍دارد ,N.C.H.O,W.H.Oم‍اه‍ن‍ش‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 507 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835