«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 118
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‌ ه‍ا و م‍دل‌ س‍ازي‌ ح‍اف‍ظه‌ در ه‍ي‍پ‍وك‍ام‍پ‌ ت‍وس‍ط ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌
خلاصه طرح به فارسی رف‍ت‍ار ح‍اص‍ل‌ واك‍ن‍ش‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ژن‌ ه‍ا و م‍ح‍ي‍ط اس‍ت‌ . م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ م‍ك‍ان‍ي‍س‍م‍ي‌ ك‍ه‌ ت‍وس‍ط آن‌ م‍ح‍ي‍ط ب‍اع‍ث‌ ب‍روز ت‍غ‍ي‍ي‍ر در رف‍ت‍ار ان‍س‍ان‌ ه‍ا م‍ي‍ش‍ود ، ي‍ادگ‍ي‍ري‌ و ح‍اف‍ظه‌ اس‍ت‌ . در واق‍ع‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ه‍م‍ي‌ از ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ م‍ا م‍ره‍ون‌ ح‍اف‍ظه‌ م‍ااس‍ت‌ . ك‍ارب‍رد م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ پ‍ي‍چ‍ي‍ده‌ ، زب‍ان‌ و ب‍س‍ي‍اري‌ دي‍گ‍ر از رف‍ت‍اره‍اي‌ روزم‍ره‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍اف‍ظه‌ اس‍ت‌ . از اي‍ن‌ رو چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ح‍اف‍ظه‌ از دي‍ر ب‍از م‍ورد ت‍وج‍ه‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍س‍ت‌ ه‍ا ، روان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ و ح‍ي‌ ف‍ي‍ل‍س‍وف‍ان‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ . ي‍ك‍ي‌ از م‍ك‍ان‍ه‍اي‌ م‍ه‍م‌ ش‍ك‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ ح‍اف‍ظه‌ ه‍ي‍پ‍وك‍م‍پ‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . اي‍ن‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ از ج‍ه‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ي‌ در خ‍ور ت‍وج‍ه‌ اس‍ت‌ : ب‍ه‌ اي‍ن‌ ص‍ورت‌ ك‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ب‍ررس‍ي‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ي‌ دارد؛ در ع‍ي‍ن‌ ح‍ال‌ در ب‍الات‍ري‍ن‌ ح‍د س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‌ ح‍اف‍ظه‌ ق‍رار دارد و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ح‍اف‍ظه‌ ه‍اي‌ اپ‍ي‍زودي‍ك‌ و ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ م‍ث‍ل‌ آل‍زاي‍م‍ر و اس‍ك‍ي‍زوف‍رن‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ . ب‍ا اي‍ن‌ ح‍ال‌ ه‍ن‍وز م‍دل‍ي‌ ك‍ه‌ ت‍م‍ام‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍اي‌ ه‍ي‍پ‍وك‍م‍پ‌ را ت‍وض‍ي‍ح‌ ده‍د ارائ‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌ ؛ ب‍ه‌ ع‍لاوه‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‌ ه‍ا در م‍داره‍اي‌ ح‍اف‍ظه‌ م‍دل‍ي‌ ج‍ام‍ع‌ در دس‍ت‌ ن‍م‍ي‌ ب‍اش‍د . ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ در اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ س‍ازي‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ي‌ ي‍ع‍ن‍ي‌ ت‍ن‍ه‍ا وس‍ي‍ل‍ه‌ اي‌ ك‍ه‌ م‍ي‍ت‍وان‍د ب‍ص‍ورت‌ ب‍ل‍ق‍وه‌ راب‍طه‌ م‍غ‍ز و رف‍ت‍ار را ب‍ص‍ورت‌ ك‍م‍ي‌ ت‍وض‍ي‍ح‌ ده‍د ، چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ دخ‍ال‍ت‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‍ه‍ا در م‍داره‍اي‌ ح‍اف‍ظه‌ اي‌ ه‍ي‍پ‍وك‍ام‍پ‌ م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . م‍ا در اي‍ن‌ م‍دل‌ ن‍ش‍ان‌ دادي‍م‌ ك‍ه‌:1 - چ‍گ‍ون‍ه‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‍ه‍ا در ك‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ در زم‍ان‌ ذخ‍ي‍ره‌ و ب‍ازي‍اب‍ي‌ ح‍اف‍ظه‌ دره‍ي‍پ‍وك‍م‍پ‌ خ‍ال‍ت‌ م‍ي‍ك‍ن‍ن‍د .2 - اي‍ن‍ك‍ه‌ گ‍اه‍ي‌ اوق‍ات‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ض‍ع‍ي‍ف‌ اي‍ن‍ت‍ر ن‍ورون‍ه‍ا در ك‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ب‍اع‍ث‌ پ‍دي‍ده‌ دژاوو،ي‍ع‍ن‍ي‌ اح‍س‍اس‌ آش‍ن‍اي‍ي‌ ب‍ا وق‍اي‍ع‍ي‌ ك‍ه‌ ق‍ب‍لا آن‍ه‍ا را ت‍ج‍رب‍ه‌ ن‍ك‍رده‌ اي‍م‌ ، م‍ي‍گ‍ردد .3 - ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ دراي‍ن‌ م‍دل‌ ح‍ج‍م‌ اطلاع‍ات‌ ذخ‍ي‍ره‌ س‍ازي‌ در ش‍ب‍ك‍ه‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ گ‍ردي‍ده‌ اس‍ت‌ . ب‍ه‌ اي‍ن‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ م‍دل‌ ك‍ن‍ون‍ي‌ ب‍ه‌ درك‌ م‍ك‍ان‍ي‍س‍م‍ه‍اي‌ ح‍اف‍ظه‌ و دخ‍ال‍ت‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‍ه‍اي‌ ه‍ي‍پ‍وك‍م‍پ‌ در اي‍ن‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ك‍م‍ك‌ م‍ي‍ن‍م‍اي‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‌ ه‍ا,ح‍اف‍ظه‌,ه‍ي‍پ‍وك‍م‍پ‌,ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ي‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 536 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835