«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 119
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ك‍م‍ب‍ود آن‍زي‍م‌ G6PD و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ م‍دي‍ت‍ران‍ه‌ اي‌ آن‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: ن‍ق‍ض‌ آن‍زي‍م‌ G6PD ي‍ك‌ ع‍ارض‍ه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ك‍روم‍وزم‌ X اس‍ت‌ ك‍ه‌ در ح‍دود 400 م‍ي‍ل‍ي‍ون‌ ن‍ف‍ر در س‍راس‍ر دن‍ي‍ا ب‍ه‌ آن‌ م‍ب‍ت‍لا م‍ي‍ب‍اش‍ن‍د . ي‍رق‍ان‌ ن‍وزادي‌ ، ه‍م‍ول‍ي‍ز ن‍اش‍ي‌ از م‍ص‍رف‌ دارو و ب‍اق‍لا و ه‍م‍ول‍ي‍ز ن‍اش‍ي‌ از ع‍ف‍ون‍ت‌ از ع‍لاي‍م‌ ك‍م‍ب‍ود اي‍ن‌ آن‍زي‍م‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ در ب‍رخ‍ي‌ از اف‍راد م‍م‍ك‍ن‌ اس‍ت‌ م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ م‍رگ‌ و م‍ي‍ر ش‍ود . ش‍ي‍وع‌ ن‍ق‍ص‌ آن‍زي‍م‍ي‌ و ژن‍ت‍ي‍ك‌ م‍ول‍ك‍ول‍ي‌ ن‍ق‍ص‌ G6PD در گ‍روه‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‍ي‌ و در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ت‍ن‍وع‌ اس‍ت‌ . ه‍دف‌ اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍راوان‍ي‌ ن‍ق‍ص‌ G6PD و ب‍ررس‍ي‌ ن‍وع‌ ن‍ق‍ص‌ در س‍طح‌ م‍ول‍ك‍ول‍ي‌ در اف‍راد م‍ذك‍ر ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اي‍ران‌) اس‍ت‌ . م‍واد و روش‍ه‍ا : ي‍ك‌ ه‍زار و پ‍ان‍ص‍د ن‍ف‍ر از اف‍راد م‍ذك‍ر زن‍ج‍ان‍ي‌ از ن‍ظر ن‍ق‍ص‌ G6PD ب‍ا روش‌ ف‍ل‍وئ‍ورس‍ن‍ت‌ ل‍ك‍ه‌ اي‌ غ‍رب‍ال‌ ش‍دن‍د . DNA اف‍راد داراي‌ ن‍ق‍ص‌ G6PD از ن‍م‍ون‍ه‌ خ‍ون‌ م‍ح‍ي‍طي‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍د . واك‍ن‍ش‌ زن‍ج‍ي‍ره‌ اي‌ پ‍ل‍ي‍م‍راز (PCR) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍راي‍م‍ره‍اي‌91 و 92ب‍راي‌ ت‍ك‍ث‍ي‍ر آگ‍زون‌ ه‍اي‌6 و 7ژن‌ م‍رب‍وطه‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د . م‍ح‍ص‍ول‌ PCR ب‍ع‍د از ه‍ض‍م‌ ب‍ا آن‍زي‍م‌ MboII ب‍ر روي‌ ژل‌ آگ‍اروز 2/5 درص‍د ال‍ك‍ت‍روف‍ورز گ‍ردي‍د . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: س‍ي‌ و س‍ه‌ ن‍ف‍ر از 1500 ن‍ف‍ر(2/2درص‍د) م‍ورد آزم‍اي‍ش‌ ن‍ق‍ص‌ G6PD را ن‍ش‍ان‌ دادن‍د . ب‍ي‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار ن‍ف‍ر از33 م‍ورد (72/7درص‍د) م‍وت‍اس‍ي‍ون‌ ن‍وع‌ م‍دي‍ت‍ران‍ه‌ اي‌ را در م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ 563 از ژن‌ G6PD ن‍ش‍ان‌ دادن‍د . ن‍ه‌ ن‍ف‍ر از اف‍راد (27/3درص‍د) ف‍اق‍د اي‍ن‌ ج‍ه‍ش‌ م‍ن‍ف‍ي‌ ب‍ودن‍د .ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌: ب‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ص‌ G6PD و ش‍ي‍وع‌ م‍الاري‍ا در م‍ن‍اطق‌ م‍الاري‍اخ‍ي‍ز ارت‍ب‍اط م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ وج‍ود دارد . از آن‍ج‍اي‍ي‌ ك‍ه‌ ف‍راوان‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ م‍الاري‍ا در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ اس‍ت‌ ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ اي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ن‍ق‍ص‌ آن‍زي‍م‍ي‌ ب‍راي‌ اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍وج‍ي‍ه‌ اس‍ت‌ . ع‍ل‍ي‍رغ‍م‌ وج‍ود ش‍ي‍وع‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍راي‌ ن‍ق‍ص‌ آن‍زي‍م‌ G6PD در م‍رك‍ز، ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ و ج‍ن‍وب‌ اي‍ران‌ ، ب‍ررس‍ي‍ه‍اي‌ م‍ا و س‍اي‍ري‍ن‌ در ت‍م‍ام‌ ن‍ق‍اط ف‍وق‌ ب‍ي‍ان‍گ‍ر ب‍روز م‍وت‍اس‍ي‍ون‌ غ‍ال‍ب‌ از ن‍وع‌ م‍دي‍ت‍ران‍ه‌ اي‌ س‍ت‌ . اي‍ن‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ م‍م‍ك‍ن‌ اس‍ت‌ ب‍ي‍ان‍گ‍ر اي‍ن‌ ب‍اش‍د ك‍ه‌ م‍وت‍اس‍ي‍ون‌ غ‍ال‍ب‌ G6PD در اي‍ران‌ از ن‍وع‌ م‍دي‍ت‍ران‍ه‌ اي‌ اس‍ت‌
واژه‌های کلیدی به فارسی آن‍زي‍م‌ ,G6PDج‍ه‍ش‌ م‍دي‍ت‍ران‍ه‌اي‌,واك‍ن‍ش‌ زن‍ج‍ي‍ره‌اي‌ پ‍ل‍ي‍م‍راز
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 551 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3852