«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 120
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ پ‍ي‍ك‍ر س‍ن‍ج‍ي‌ زن‍ان‌ ورزش‍ك‍ار دان‍ش‍ج‍وي‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در ال‍م‍پ‍ي‍اد ورزش‍ي‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ در ت‍ه‍ران‌ در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌1383
خلاصه طرح به فارسی س‍اب‍ق‍ه‌ و ه‍دف‌: ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ پ‍ي‍ك‍ر س‍ن‍ج‍ي‌ و س‍اخ‍ت‍ار ب‍دن‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ ازپ‍ژوه‍ش‍ه‍اي‌ راي‍ج‌ در ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ي‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ي‍گ‍ردد . اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ پ‍ي‍ك‍ر س‍ن‍ج‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در ال‍م‍پ‍ي‍اد ورزش‍ي‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ . م‍واد و روش‍ه‍ا: ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ ب‍ر روي‌ 251 دان‍ش‍ج‍وي‌ دخ‍ت‍ر ش‍رك‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در ال‍م‍پ‍ي‍اد ورزش‍ي‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ . ق‍د، وزن‌ ، ان‍دازه‌ دور ك‍م‍رو دور ب‍اس‍ن‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ي‍ن‍ه‌ ورزش‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ب‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ل‌ ب‍رگ‍زاري‌ م‍س‍اب‍ق‍ات‌ در پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اي‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍دن‍د . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا:م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ س‍ن‌ ورزش‍ك‍اران‌ 22 س‍ال‌ م‍ي‌ ب‍اش‍د . م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ق‍دو وزن‌ اي‍ن‌ ورزش‍ك‍اران‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌161/64 س‍ان‍ت‍ي‌ م‍ت‍ر و 55/56 ك‍ي‍ل‍وگ‍رم‌ ب‍ود . م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ ب‍دن‍ي‌ (BMI) آن‍ه‍ا 21/27 ك‍ي‍ل‍وگ‍رم‌ ب‍رم‍ت‍رم‍رب‍ع‌ م‍ي‍ب‍اش‍د.م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ دور ك‍م‍ر و دورب‍اس‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ 71/22 س‍ان‍ت‍ي‌ م‍ت‍ر و 94/83 س‍ان‍ت‍ي‌ م‍ت‍ر ب‍ود . م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ دور ك‍م‍ر ب‍ه‌ ق‍د و دور ك‍م‍ر ب‍ه‌ دور ب‍اس‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ 44/11و0/75 ب‍ود ك‍ه‌ ن‍رم‍ال‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . BMI در 6/4 درص‍د اع‍ض‍اي‌ ت‍ي‍م‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ ب‍ي‍ن‌25 ت‍ا30 ب‍ود و اض‍اف‍ه‌ وزن‌ داش‍ت‍ن‍د . 0/8 درص‍د از آن‍ه‍ا ب‍ي‍ش‌ از 30 ب‍وده‌ و چ‍اق‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ش‍ون‍د . در م‍ورد ت‍وزي‍ع‌ چ‍رب‍ي‌ م‍وض‍ع‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ي‌ ش‍ك‍م‌ در ورزش‍ك‍اران‌ دور ك‍م‍ر در 8 درص‍د دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ب‍ي‍ش‌ از 80 س‍ان‍ت‍ي‌ م‍ت‍ر ب‍وده‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ دور ك‍م‍ر ب‍ه‌ دور ب‍اس‍ن‌ در 11/6 درص‍د از آن‍ه‍ا ب‍ي‍ش‌ از 0/8 ب‍وده‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ دور ك‍م‍ر ب‍ه‌ ق‍د در 8/4 درص‍د آن‍ه‍ا ب‍ي‍ش‌ از50 م‍ي‍ب‍اش‍د . اي‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا چ‍رب‍ي‌ اض‍اف‍ي‌ م‍وض‍ع‍ي‌ را م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ي‍ك‍ن‍د . در اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د ك‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‍ي‌ ك‍ه‌ ب‍ي‍ش‌ از 1 س‍ال‌ و 2 م‍اه‌ ق‍طع‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ورزش‍ي‌ داش‍ت‍ن‍د ب‍ا اف‍زاي‍ش‌ BMI و اف‍زاي‍ش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ دور ك‍م‍ر ب‍ه‌ ق‍د م‍واج‍ه‌ ش‍دن‍د . ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : اك‍ث‍ري‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ورزش‍ي‌ در م‍ح‍دوده‌ي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ BMI و ن‍س‍ب‍ت‌ دور ك‍م‍ر ب‍ه‌ دور ب‍اس‍ن‌ ب‍ودن‍د . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ي‍زان‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ پ‍ي‍ك‍ر س‍ن‍ج‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ي‍ت‍وان‌ اق‍دام‌ ب‍ه‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ ل‍ب‍اس‍ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ در ان‍دازه‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ن‍م‍ود . ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍م‍ري‍ن‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ورزش‍ك‍اران‌ را ن‍ي‍ز م‍ي‍ت‍وان‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍ده‌ طراح‍ي‌ ن‍م‍ود . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ م‍ي‍ت‍وان‌ ت‍اث‍ي‍ر ق‍طع‌ طولان‍ي‌ م‍دت‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ورزش‍ي‌ را ب‍ه‌ ورزش‍ك‍اران‌ گ‍وش‍زد ك‍رد
واژه‌های کلیدی به فارسی ق‍د,وزن‌,ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ي‌ ب‍دن‍ي‌,دور ك‍م‍ر,دور ب‍اس‍ن‌,رش‍ت‍ه‌ ورزش‍ي‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 607 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835