«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 121
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ون‍ه‌اي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ واك‍ن‍ش‍ه‍اي‌ آن‍زي‍م‍ي‌ پ‍ل‍ي‍م‍راز در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی زم‍ي‍ن‍ه‌ و ه‍دف‌: ب‍ي‍م‍اري‌ م‍الاري‍ا م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ع‍ف‍ون‍ي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ م‍س‍اي‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و اق‍ت‍ص‍ادي‌ ف‍راوان‍ي‌ را دراي‍ران‌ ب‍وج‍ود آورده‌ اس‍ت‌ . در چ‍ن‍د س‍ال‌ اخ‍ي‍ر اپ‍ي‍دم‍ي‍ه‍اي‍ي‌ از م‍الاري‍اي‌ ب‍از پ‍دي‍د ت‍وس‍ط گ‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍اص‍ي‌ از ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ در اس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ه‍م‍ج‍وار زن‍ج‍ان‌ ن‍ظي‍ر اردب‍ي‍ل‌ ، گ‍ي‍لان‌ و آذرب‍اي‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ي‌ و ك‍ش‍وره‍اي‌ ه‍م‍س‍اي‍ه‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ؛ ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ و ت‍رك‍ي‍ه‌ ب‍وج‍ود آورده‌ اس‍ت‌ . ك‍م‍پ‍ل‍س‍ك‍س‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ ك‍ه‌ پ‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ غ‍ال‍ب‌ اس‍ت‍ان‌ را ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ م‍ي‍ده‍د و در م‍ن‍اطق‌ پ‍س‍ت‌ اي‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ در ف‍ص‍ول‌ گ‍رم‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ب‍الاي‍ي‌ دارد و ت‍اك‍ن‍ون‌ م‍اه‍ي‍ت‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ و س‍ي‍س‍ت‍م‍ات‍ي‍ك‌ دق‍ي‍ق‌ اي‍ن‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ظر ب‍ه‌ م‍ح‍دود ب‍ودن‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ول‍ك‍ول‍ي‌ و وج‍ود ت‍ن‍اق‍ض‌ ه‍اي‌ م‍وج‍ود در ن‍ت‍اي‍ج‌ گ‍زارش‍ه‍ا ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوي‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ اي‍ن‌ آن‍وف‍ل‌ و آم‍وزش‌ م‍داوم‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ و ك‍ادر ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ ، ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ دق‍ي‍ق‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ اي‍ن‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ض‍روري‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . روش‌ ب‍ررس‍ي‌: ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ال‍غ‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ از م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ت‍ان‌ ج‍م‍ع‌ آوري‌ و اس‍ي‍ده‍اي‌ ن‍وك‍ل‍ئ‍ي‍ك‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ ك‍ول‍ي‍ن‍ز و ف‍ن‍ل‌ - ك‍ل‍روف‍رم‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ و ق‍طع‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ دو ژن‌ 5.8S و (ITS2) 28S ب‍ا ح‍ض‍ور پ‍راي‍م‍ره‍اي‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ي‌ 28S-SAC و 28S-MAC ت‍ك‍ث‍ي‍ر داده‌ ش‍د . م‍ح‍ص‍ول‌ ت‍ك‍ث‍ي‍ر ي‍اف‍ت‍ه‌ ك‍ام‍ل‌ ITS2 در ت‍م‍اس‌ ب‍ا آن‍زي‍م‌ NCOL ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ در 25 م‍ح‍ص‍ول‌ ت‍ك‍ث‍ي‍ر ي‍اف‍ت‍ه‌ ITS2 ب‍ع‍د از خ‍ال‍ص‌ س‍ازي‌ ت‍وال‍ي‌ ب‍ازه‍اي‌ آل‍ي‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ب‍ررس‍ي‌ 2048 ن‍م‍ون‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ در اي‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ پ‍راك‍ن‍ده‌ اس‍ت‌ و ق‍طع‍ه‌ ت‍ك‍ث‍ي‍ر ي‍اف‍ت‍ه‌ ITS2 در اي‍ن‌ آن‍وف‍ل‌ داراي‌ 422 ج‍ف‍ت‌ ب‍از آل‍ي‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . در اي‍ن‍ق‍طع‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ آدن‍ي‍ن‌ - ت‍ي‍م‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ازه‍اي‌ دي‍گ‍ر 49/76 درص‍د اس‍ت‌ و ت‍ع‍داد ب‍ازه‍اي‌ آل‍ي‌ آدن‍ي‍ن‌ ، ت‍ي‍م‍ي‍ن‌ ، گ‍وان‍ي‍ن‌ و س‍ي‍ت‍وزي‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌110 ،100،100و 112م‍ي‍ب‍اش‍د . ي‍ك‌ درص‍د از ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ اي‍ن‌ آن‍وف‍ل‌ داراي‌ ف‍رم‌ ج‍ه‍ش‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ در ق‍طع‍ه‌ ITS2 م‍ي‍ب‍اش‍د ك‍ه‌ در آن‍ه‍ا در ج‍اي‍گ‍اه‌ س‍ي‍ت‍وزي‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ . ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ گ‍ون‍ه‌ غ‍ال‍ب‌ از آن‍وف‍ل‌ ه‍اي‌ ن‍اق‍ل‌ م‍الاري‍ا را در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ م‍ي‍ده‍د ب‍دي‍ن‌ ل‍ح‍اظ لازم‌ اس‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ م‍الاري‍ا در اي‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ و اس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ م‍ج‍اور ب‍ه‌ طور ج‍دي‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ و درم‍ان‍ي‌ ق‍رار گ‍ي‍رد . در ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ از س‍اي‍ر گ‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ از روش‌ MPCR ب‍ا پ‍راي‍م‍ر اخ‍ت‍ص‍اص‍ي‌ 28SMAC اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ود . م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍ك‍م‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ر روي‌ چ‍ن‍د ش‍ك‍ل‍ي‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ PCR-RFLP ب‍ا ب‍ك‍ار گ‍ي‍ري‌ آن‍زي‍م‌ NCOI در اس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ م‍ج‍اور زن‍ج‍ان‌ ان‍ج‍ام‌ ي‍اب‍د و در آي‍ن‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ چ‍ن‍د ش‍ك‍ل‍ي‌ ژن‍ه‍اي‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ س‍م‍وم‌ و ت‍وال‍ي‌ ق‍طع‍ه‌ COI از ژن‍وم‌ mtRNA در ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ود
واژه‌های کلیدی به فارسی آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌,ق‍طع‍ه‌ ,rRNA,PCR-RFLP,MPCR,ITS2زن‍ج‍ان‌,اي‍ران‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 535 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835