«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 122
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ن‍ق‍ش‌ e-mail در م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ي‌
خلاصه طرح به فارسی پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‍اي‌ اخ‍ي‍ر در ت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر و س‍رع‍ت‌ س‍ري‍ع‌ اي‍ن‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ه‍ا روي‌ روش‍ه‍اي‌ ك‍ه‌ م‍درس‍ان‌ زب‍ان‌ از ت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د ت‍اث‍ي‍ر م‍ي‌ گ‍ذارد . ت‍اث‍ي‍ر ت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ را درم‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ اي‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ ن‍م‍ي‌ ت‍وان‌ ن‍ادي‍ده‌ ان‍گ‍اش‍ت‌ . ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ ي‍ك‍ي‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ اش‍ك‍ال‌ ارت‍ب‍اطي‌ اس‍ت‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌ ي‍ك‍ي‌ از س‍خ‍ت‌ ت‍ري‍ن‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ م‍ي‍ش‍ود . اس‍ت‍ف‍اده‌ از ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر و اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ج‍ه‍ت‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ را م‍ي‍ت‍وان‌ روش‌ ارزش‍م‍ن‍دي‌ ب‍راي‌ پ‍روس‍ه‌ پ‍ي‍چ‍ي‍ده‌ م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ دان‍س‍ت‌ . اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ا ه‍دف‌ ي‍اف‍ت‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ e-mail و ب‍رس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ ف‍راگ‍ي‍ران‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ان‍ج‍ام‌ اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ 30 دان‍ش‍ج‍و ب‍ه‌ طور ت‍ص‍ادف‍ي‌ از م‍ي‍ان‌ 100 ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍رك‍ز ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ ت‍ك‍م‍ي‍ل‍ي‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍اي‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د ك‍ه‌ ب‍ه‌ طور ت‍ص‍ادف‍ي‌ ب‍ه‌ گ‍روه‍ه‍اي‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ و ش‍اه‍د ت‍ق‍س‍ي‍م‌ ش‍دن‍د از ه‍ر دو گ‍روه‌ Pretest ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍د ج‍ل‍س‍ات‌ آم‍وزش‍ي‌ در س‍اي‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌ اي‍ن‌ م‍رك‍ز ب‍ه‌ م‍دت‌ 14 ه‍ف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ي‍ك‍ب‍ار در ه‍ف‍ت‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د س‍پ‍س‌ ب‍ه‌ ه‍ر دو گ‍روه‌ Posttest داده‌ ش‍د . ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍ن‍د ك‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر ن‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا ب‍اع‍ث‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ب‍ه‍ت‍ر ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ي‍ش‍ود ب‍ل‍ك‍ه‌ آن‍ان‌ م‍ي‍ت‍وان‍ن‍د ب‍ه‌ ص‍ورت‌ گ‍روه‍ي‌ ن‍ي‍ز ك‍ار ك‍ن‍ن‍د . و ب‍اع‍ث‌ اف‍زاي‍ش‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ش‍ده‌ و آم‍وزش‌ از ح‍ال‍ت‌ س‍ن‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍ر ف‍ع‍ال‌ ب‍ه‌ ك‍ش‍ف‌ ت‍ج‍رب‍ي‍ات‌ ج‍دي‍د ت‍ب‍دي‍ل‌ م‍ي‍ش‍ود ن‍ت‍اي‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ از اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ر اي‍ن‌ ن‍ك‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ e-mail ن‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا در م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍اري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ت‍اث‍ي‍ري‌ م‍ث‍ب‍ت‌ دارد ب‍ل‍ك‍ه‌ در ن‍گ‍رش‌ آن‍ه‍ا درب‍اره‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ ن‍ي‍ز ت‍اث‍ي‍ر ب‍س‍زاي‍ي‌ دارد
واژه‌های کلیدی به فارسی ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر,ن‍ق‍ش‌ ,e-mailم‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌,زب‍ان‌ خ‍ارج‍ي‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 532 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835