«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 123
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ف‍راوان‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ ن‍اش‍ي‌ از اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز ذر ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ري‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ف‍ي‍ع‍ي‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1382-83
خلاصه طرح به فارسی ع‍ن‍وان‌ : ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ف‍راوان‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍ب‌ ن‍اش‍ي‌ از اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز در ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ري‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ف‍ي‍ع‍ي‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌ 1382-83 ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ از ع‍وارض‌ ج‍دي‌ و خ‍طرن‍اك‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز م‍ي‌ ب‍اش‍د ك‍ه‌ ي‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‌ م‍ش‍ك‍ل‌ م‍ه‍م‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و اي‍ن‌ م‍ش‍ك‍ل‌ ب‍زرگ‌ 20 درص‍د از ت‍خ‍ت‍ه‍اي‌ ب‍خ‍ش‌ ارت‍وپ‍دي‌ را در ب‍ي‍ش‍ت‍ر ك‍ش‍وره‍اي‌ دن‍ي‍ا ب‍ه‌ خ‍ود اخ‍ت‍ص‍اص‌ داده‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ زي‍ادي‌ را ب‍ه‌ ج‍وام‍ع‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‌ م‍ي‌ ك‍ن‍د . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ب‍ود اطلاع‍ات‌ آم‍اري‌ دق‍ي‍ق‌ در ك‍ش‍ور ب‍ر آن‌ ش‍دي‍م‌ ت‍ا ف‍راوان‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ را در زن‍ج‍ان‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ ب‍ا طرح‌ م‍ل‍ي‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز در اي‍ران‌ ب‍ررس‍ي‌ ك‍ن‍ي‍م‌ . ه‍دف‌ دوم‌ ب‍ررس‍ي‌ ف‍راوان‍ي‌ ع‍وارض‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ ب‍ود . در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ا پ‍رون‍ده‌ ك‍ل‍ي‍ه‌ ك‍س‍ان‍ي‍ك‍ه‌ از ف‍روردي‍ن‌ 1382 ت‍ا اس‍ف‍ن‍د1383 ب‍ا ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ (اي‍ن‍ت‍رت‍روك‍ان‍ت‍ري‍ك‌ ، س‍اب‌ ت‍روك‍ان‍ت‍ري‍ك‌ ، ت‍روك‍ان‍ت‍ري‍ك‌ و گ‍ردن‌ ف‍م‍ور) از ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ف‍ي‍ع‍ي‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ ك‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا م‍رك‍ز ارج‍اع‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ در اي‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ي‌ ب‍اش‍د ت‍رخ‍ي‍ص‌ ش‍ده‌ ب‍ودن‍د ب‍ررس‍ي‌ ك‍ردي‍م‌ . از ك‍ل‌ 490 م‍ورد ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌، 337 م‍ورد ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ، اس‍ت‍ئ‍وپ‍روت‍ي‍ك‌ و ن‍ام‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ت‍روم‍اي‌ وارده‌ ب‍ود . از ب‍ي‍ن‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍روت‍ي‍ك‌ 57/69 درص‍د ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ا در م‍ردان‌ و 41/42 درص‍د ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‍ه‍ا درزن‍ان‌ رخ‌ داد ك‍ه‌ اك‍ث‍ري‍ت‌ س‍اك‍ن‌ ش‍ه‍ر ب‍ودن‍د (61/1درص‍د) ح‍داك‍ث‍ر ف‍راوان‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ا در گ‍روه‌ س‍ن‍ي‌ 70-79 ب‍وده‌ و م‍ت‍وس‍ط س‍ن‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ 71/24 ب‍ود . ( 71/34در م‍ردان‌ و 71/09 در زن‍ان‌) 58/8 درص‍د ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ا در اث‍ر زم‍ي‍ن‌ خ‍وردن‌ س‍اده‌ ي‍ا س‍ق‍وط از پ‍ل‍ه‌ ه‍ا رخ‌ داده‌ اس‍ت‌ . 27 درص‍د ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ا در ف‍ص‍ل‌ زم‍س‍ت‍ان‌ رخ‌ داده‌ ب‍ود ول‍ي‌ از ن‍ظر ف‍ص‍ل‌ وق‍وع‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د . م‍ت‍وس‍ط طول‌ م‍دت‌ اق‍ام‍ت‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ 8/12 روز ب‍وده‌ و م‍ت‍وس‍ط ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ دري‍اف‍ت‍ي‌ از ه‍ر ب‍ي‍م‍ار 530180 ري‍ال‌ ب‍ود . از 337 ش‍ك‍س‍ت‍ك‍ي‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍روت‍ي‍ك‌ ، 102 م‍ورد دچ‍ار ع‍وارض‍ي‌ چ‍ون‌ اف‍ت‌ ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ي‍ن‌ و ه‍م‍ات‍وك‍ري‍ت‌ ، آم‍ب‍ول‍ي‌ ري‍وي‌ ، پ‍ن‍وم‍ون‍ي‌ و ع‍ف‍ون‍ت‌ ادراري‌ ش‍ده‌ و 84 ن‍ف‍ر ( 22/8درص‍د) دچ‍ار ن‍ارس‍اي‍ي‌ ك‍ل‍ي‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ودن‍د. م‍ي‍زان‌ م‍رگ‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ 3/97 درص‍د ب‍وده‌ و اك‍ث‍ري‍ت‌ ب‍ي‍م‍اران‌ (76/12درص‍د) ب‍ا ح‍ال‌ ع‍م‍وم‍ي‌ خ‍وب‌ م‍رخ‍ص‌ ش‍ده‌ ب‍ودن‍د . ب‍ر خ‍لاف‌ ب‍س‍ي‍اري‌ از گ‍زارش‍ات‌ از ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ در دن‍ي‍ا ك‍ه‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ در زن‍ان‌ ش‍اي‍ع‌ ت‍ر اس‍ت‌ ، در م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ا ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ در ت‍م‍ام‍ي‌ گ‍روه‍ه‍اي‌ س‍ن‍ي‌ در م‍ردان‌ ب‍ي‍ش‌ از زن‍ان‌ ب‍ود ك‍ه‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌اي‌ در اس‍ت‍ان‌ اردب‍ي‍ل‌ ن‍ي‍ز م‍ي‌ ب‍اش‍د . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اي‍ن‍ك‍ه‌ 50 درص‍د ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ا ق‍ب‍ل‌ از 70 س‍ال‍گ‍ي‌ رخ‌ داده‌ ب‍ود ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ي‍رس‍د م‍داخ‍لات‌ زودرس‌ ب‍راي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز ب‍خ‍ص‍وص‌ در م‍ردان‌ ن‍ي‍از اس‍ت‌ و اي‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ك‍ه‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍روت‍ي‍ك‌ در م‍ردان‌ ش‍اي‍ع‍ت‍ر اس‍ت‌ ب‍ررس‍ي‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‌ را م‍ي‌ طل‍ب‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌,اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز,زن‍ج‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 496 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3852