«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 124
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اب‍ش‌ گ‍ام‍اي‌ م‍ح‍ي‍طي‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: ب‍ررس‍ي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ت‍اب‍ش‌ ي‍ك‍ي‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ش‍اخ‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍ل‍م‌ ف‍ي‍زي‍ك‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ اس‍ت‌ . م‍ن‍اب‍ع‌ اص‍ل‍ي‌ ت‍اب‍ش‌ م‍ح‍ي‍طي‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ت‍اب‍ش‌ ك‍ي‍ه‍ان‍ي‌ ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ و ع‍ن‍اص‍ر پ‍رت‍وزاي‌ ت‍ول‍ي‍د ش‍ده‌ از ب‍ره‍م‍ك‍ن‍ش‌ پ‍رت‍وه‍اي‌ ك‍ي‍ه‍ان‍ي‌ ب‍ا ه‍س‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ م‍وج‍ود در ات‍م‍س‍ف‍ر زم‍ي‍ن‌ ، ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‍ي‌ در ن‍ق‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دن‍ي‍ا م‍ت‍غ‍ي‍ر اس‍ت‌ . ع‍م‍وم‍ا آه‍ن‍گ‌ دوز زم‍ي‍ن‍ه‌ ن‍اش‍ي‌ از پ‍رت‍وه‍اي‌ ك‍ي‍ه‍ان‍ي‌ ب‍ه‌ ع‍رض‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌ و ارت‍ف‍اع‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ دارد . اث‍ر ع‍رض‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌ م‍رب‍وط اس‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍اردار ب‍ودن‌ پ‍رت‍وه‍اي‌ ك‍ي‍ه‍ان‍ي‌ اول‍ي‍ه‌ و اث‍ر م‍ي‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ زم‍ي‍ن‌ ك‍ه‌ س‍ع‍ي‌ دارد ي‍ون‍ه‍ا را از خ‍ط اس‍ت‍وا ران‍ده‌ و ب‍ه‌ س‍م‍ت‌ ق‍طب‍ه‍ا ج‍ذب‌ ن‍م‍اي‍د . از آن‍ج‍اي‍ي‌ ك‍ه‌ ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ م‍ن‍ب‍ع‌ پ‍رت‍و گ‍ي‍ري‌ ان‍س‍ان‌ اس‍ت‌ . م‍طال‍ع‍ات‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ دوز ن‍اش‍ي‌ از ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ و اث‍رات‌ آن‌ روي‌ س‍لام‍ت‌ ب‍ش‍ر اه‍م‍ي‍ت‌ ب‍س‍زاي‍ي‌ دارد . از اي‍ن‌ رو در ق‍رن‌ اخ‍ي‍ر ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ب‍س‍ي‍اري‌ در خ‍ص‍وص‌ ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ي‌ ش‍ده‌ان‍د . ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ در ن‍ق‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زم‍ي‍ن‌ ت‍ف‍اوت‍ه‍اي‌ ق‍اب‍ل‌ م‍لاح‍ظه‌ اي‌ دارد . ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ث‍ال‌ ك‍رالا در ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌ و س‍ان‍ت‍وم‍ي‍ن‍اس‌ در ب‍رزي‍ل‌ و رام‍س‍ر در اي‍ران‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ن‍ق‍اطي‌ ه‍س‍ت‍ن‍د از س‍طوح‌ ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ب‍س‍ي‍ار ب‍الاي‍ي‌ ب‍رخ‍وردارن‍د . پ‍رت‍وزاي‍ي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍الا در اي‍ن‌ م‍ن‍اطق‌ ن‍اش‍ي‌ از غ‍ل‍ظت‍ه‍اي‌ زي‍اد ت‍وري‍م‌ و رادي‍م‌ در اي‍ن‌ م‍ن‍اطق‌ اس‍ت‌ . م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ پ‍رت‍وگ‍ي‍ري‌ س‍ال‍ي‍ان‍ه‌ در اي‍ن‌ م‍ن‍اطق‌ ب‍س‍ي‍ار ب‍الات‍ر از م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ س‍الان‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ اس‍ت‌ . در ك‍ش‍وره‍اي‌ ن‍ظي‍ر اي‍ران‌ اص‍ل‍ي‌ ت‍ري‍ن‌ م‍ن‍ب‍ع‌ پ‍رت‍وگ‍ي‍ري‌ ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ اس‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍رژي‌ ات‍م‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ررس‍ي‌ ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ را پ‍اي‍ه‌ ري‍زي‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌ و ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ن‍ي‍ز در خ‍ص‍وص‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ در ن‍ق‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اي‍ران‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ح‍اض‍ر ن‍ي‍ز در راس‍ت‍اي‌ ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍ي‍ب‍اش‍د ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ وج‍ود م‍ع‍ادن‌ س‍رب‌ و روي‌ در زن‍ج‍ان‌ ان‍ج‍ام‌ چ‍ن‍ي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ ض‍روري‌ اس‍ت‌ . ه‍دف‌ از اي‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اب‍ش‌ گ‍ام‍اي‌ م‍ح‍ي‍طي‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . م‍واد و روش‍ه‍ا:ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ آه‍ن‍گ‌ دوز ن‍اش‍ي‌ از ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ق‍ش‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ه‍ر8 اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍د . 4 اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ در ام‍ت‍داد چ‍ه‍ار ج‍ه‍ت‌ اص‍ل‍ي‌ و 4 اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ دي‍گ‍ر در م‍ن‍اطق‌ م‍رك‍زي‌ ش‍ه‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ گ‍ردي‍د از ي‍ك‌ آش‍ك‍ارس‍از گ‍اي‍گ‍رم‍ول‍ر(RDS-110-RADOS FINLAND) ب‍راي‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آه‍ن‍گ‌ دوز اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د . آش‍ك‍ار س‍از ت‍وس‍ط چ‍ش‍م‍ه‌ س‍زي‍م‌ 137 ك‍ال‍ي‍ب‍ره‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ . ب‍راي‌ ه‍ر ن‍ق‍طه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ 10 ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ش‍د و م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‍ه‍ا ب‍راي‌ ب‍دس‍ت‌ آوردن‌ آه‍ن‍گ‌ دوز ت‍اب‍ش‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍د . ان‍دازه‌گ‍ي‍ري‍ه‍ا در ارت‍ف‍اع‌ ي‍ك‌ م‍ت‍ري‌ زم‍ي‍ن‌ در ن‍ق‍اطي‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د ك‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‍ا ه‍م‍وار ب‍وده‌ و ح‍ت‍ي‌ الام‍ك‍ان‌ س‍ع‍ي‌ ش‍د ت‍ا ش‍ع‍اع‌ 5 م‍ت‍ري‌ ن‍ق‍طه‌ م‍وردن‍ظر ه‍ي‍چ‌ م‍ان‍ع‍ي‌ وج‍ود ن‍داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د . ن‍ت‍اي‍ج‌ و ب‍ح‍ث‌ : ن‍ت‍اي‍ج‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‍ه‍اي‌ آه‍ن‍گ‌ دوز در ف‍ص‍ل‍ه‍اي‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ پ‍اي‍ي‍ز و زم‍س‍ت‍ان‌ در ن‍ق‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د ك‍م‍ت‍ري‍ن‌ و ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ آه‍ن‍گ‌ دوزnSv/h) 13 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌107 و 28 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌149 ) ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ در ك‍وي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وم‍ج‍ت‍م‍ع‌ آف‍ت‍اب‌ م‍ي‍ب‍اش‍د . آه‍ن‍گ‌ دوز م‍ع‍ادل‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ي‍زان‌ nsv/h 128/6 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ردي‍د . اي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍زارش‌ UNSCEAR-2000 ك‍ه‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ آه‍ن‍گ‌ دوز nsv/h 59 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍ك‍ن‍د ، ب‍الات‍ر م‍ي‍ب‍اش‍د . م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ آه‍ن‍گ‌ دوز ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ از م‍ي‍زان‍ه‍اي‌ م‍ش‍اب‍ه‌ ش‍ه‍ره‍اي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ اروم‍ي‍ه‌ و م‍ي‍ان‍ه‌ ب‍ا م‍ق‍ادي‍ر nsv/h137 ،199، 154ك‍م‍ت‍ر و از م‍ي‍زان‍ه‍اي‌ م‍ش‍اب‍ه‌ ش‍ه‍ره‍اي‌ ت‍ب‍ري‍ز ، م‍ش‍ه‍د و ي‍زد ب‍ا م‍ق‍ادي‍ر nsv/h114 ،91و 101 ب‍ي‍ش‍ت‍ر اس‍ت‌ . م‍ي‍زان‌ آه‍ن‍گ‌ دوز س‍الان‍ه‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ض‍ري‍ب‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ 0/2 ب‍راي‌ ت‍اب‍ش‌ outdoor ب‍راب‍رmsv/y 0/22 م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ گ‍ردي‍د . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ گ‍زارش‌ UNSCEAR-2000 0/07 را ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ع‍ادل‌ دوز س‍الان‍ه‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍اب‍ش‌ outdoor گ‍زارش‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌ اي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ ح‍دودا س‍ه‌ ب‍راب‍ر م‍ي‍زان‌ م‍ت‍وس‍ط س‍الان‍ه‌ م‍ي‍ب‍اش‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی م‍ي‍زان‌ ت‍اب‍ش‌,گ‍ام‍اي‌ م‍ح‍ي‍طي‌,زن‍ج‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 685 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835