«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 125
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: اع‍ض‍اي‌ گ‍روه‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ اف‍رادي‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ك‍ه‌ س‍طح‌ ب‍الاي‍ي‌ از اس‍ت‍رس‌ را در زن‍دگ‍ي‌ روزم‍ره‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ خ‍ود ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ي‍ك‍ن‍ن‍د و ت‍داوم‌ ح‍ض‍ور و ي‍ا ت‍ش‍دي‍د اث‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ اس‍ت‍رس‌ زا م‍ي‌ ت‍وان‍د س‍ب‍ب‌ ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ گ‍ردد از طرف‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ي‍م‍ار ه‍ر گ‍ون‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ه‌ ن‍ح‍وي‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍از ت‍اب‌ خ‍واه‍د داش‍ت‌ و اف‍زاي‍ش‌ ق‍درت‌ م‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ا ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا و ك‍اه‍ش‌ و ح‍ذف‌ اي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا و ك‍اه‍ش‌ و ح‍ذف‌ اي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ي‌ ت‍وان‍د در اي‍ج‍ا م‍ح‍ي‍طي‌ آرام‌ و ب‍الا ب‍رن‌ ظرف‍ي‍ت‌ و ك‍اراي‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ن‍ق‍ش‌ م‍وث‍ري‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د . ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ . روش‌ ك‍ار: در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ص‍ادف‍ي‌ طي‌ ي‍ك‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ ك‍ل‍ي‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ ح‍ج‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ك‍ه‌ ب‍راب‍ر ن‍ص‍ف‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اري‌ ك‍ل‌ ب‍ود ي‍ع‍ن‍ي‌ 225 پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اي‌ ح‍اوي‌ 36 س‍وال‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍وپ‍ر ارائ‍ه‌ گ‍ردي‍د و ب‍راي‌ آن‍ال‍ي‍ز داده‌ه‍ا از آزم‍ون‌ ه‍اي‌ آم‍اري‌ , ANOVA ,T-Test X2 در ج‍داول‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دي‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍د . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا : ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ي‍اران‌ ب‍رخ‍وردار ه‍س‍ت‍ن‍د و م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ در دو ج‍ن‍س‌ زن‌ و م‍رد م‍ت‍ف‍اوت‌ و م‍ع‍ن‍ي‌ دار اس‍ت‌ و ب‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ و ك‍ار ش‍ي‍ف‍ت‍ي‌ ، س‍ن‌ و س‍اب‍ق‍ه‌ ك‍ار پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ وج‍ود دارد ول‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ و وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍اه‍ل‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ وج‍ود ن‍دارد . پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ از اس‍ت‍رس‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ غ‍ي‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ب‍رخ‍وردار ه‍س‍ت‍ن‍د . ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : ن‍ت‍اي‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ م‍ي‍زان‌ ب‍الاي‌ اس‍ت‍رس‌ در ب‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ع‍وام‍ل‌ ف‍ردي‌ اس‍ت‌ و اي‍ن‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ن‍م‍اي‍ان‍گ‍ر ن‍ي‍از ب‍ه‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ر در اي‍ن‌ ب‍ع‍د اس‍ت‌ و ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ و ت‍ش‍وي‍ق‌ ب‍ه‌ اب‍راز و ب‍ي‍ان‌ م‍ش‍ك‍لات‌ و ن‍ارس‍اي‍ي‌ ف‍ردي‌ ، خ‍ان‍وادگ‍ي‌ و م‍ح‍ي‍ط ك‍ار و اي‍ج‍اد ت‍س‍ه‍ي‍لات‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ ك‍اه‍ش‌ م‍ش‍ك‍لات‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ك‍ه‌ ش‍ي‍ف‍ت‍ي‌ ك‍ار م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د ت‍وص‍ي‍ه‌ م‍ي‍گ‍ردد
واژه‌های کلیدی به فارسی اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌,پ‍رس‍ت‍اران‌,ب‍ه‍ي‍اران‌,ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 566 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835