«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 126
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ و م‍ام‍اي‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ س‍ال‌1383
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زان‌ آم‍وزش‍ي‌ ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‍ي‌ ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ي‍ادگ‍ي‍ري‌ دارن‍د و لازم‌ اس‍ت‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍طال‍ع‍ات‍ي‌ ، ع‍ادات‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍طل‍ع‌ ب‍اش‍ن‍د ت‍ا ب‍ا ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍ق‍اط ق‍وت‌ و ض‍ع‍ف‌ اي‍ن‌ ال‍گ‍و ت‍غ‍ي‍ي‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ي‌ را ف‍راه‍م‌ ن‍م‍اي‍ن‍د . ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌اي‌ ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ و م‍ام‍اي‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ رس‍ي‍د . رو ش‌ پ‍ژوه‍ش‌ : در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ 75 ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ق‍اطع‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ و ك‍اردان‍ي‌ م‍ام‍اي‍ي‌ ، ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ و ه‍وش‍ب‍ري‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ از طري‍ق‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ ت‍ص‍ادف‍ي‌ س‍اده‌ م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د . روش‌ گ‍ردآوري‌ اطلاع‍ات‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌اي‌ ب‍ود ك‍ه‌ رواي‍ي‌ آن‌ ت‍وس‍ط 7 ن‍ف‍ر اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ ت‍اي‍ي‍د گ‍ردي‍ده‌ ب‍ود. داده‌ ه‍اي‌ ج‍م‍ع‌ آوري‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار SPSS م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . ن‍ت‍اي‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ : ي‍اف‍ت‍ه‌ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ اك‍ث‍ري‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ون‍ث‌ ( 88درص‍د) ، م‍ج‍رد(88درص‍د) و ب‍ا م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ س‍ن‍ي‌ 1/57 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 21/22 ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ م‍ي‍دادن‍د . 52 درص‍د دان‍ش‍ج‍وي‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ ، 17/3 درص‍د ك‍اردان‍ي‌ م‍ام‍اي‍ي‌ ، 17/3 درص‍د ك‍اردان‍ي‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ و 31/3 درص‍د ك‍اردان‍ي‌ ه‍وش‍ب‍ري‌ ب‍وده‌ ان‍د . در ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ال‍گ‍و م‍طال‍ع‍ه‌ ، ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ ، اك‍ث‍ري‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ (34/7درص‍د) ب‍ه‌ ش‍ك‍ل‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ي‌ در زم‍ان‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روز م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ي‌ ن‍م‍ودن‍د . ازل‍ح‍اظ م‍ك‍ان‌ ب‍راي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ 53/3 درص‍د دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ خ‍واب‍گ‍اه‍ي‌ در ات‍اق‌ خ‍ود و 29/3 درص‍د ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ي‌ از م‍ك‍ان‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍راي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‍ك‍ردن‍د . 65/3 درص‍د آن‍ان‌ از ج‍زوه‌ ك‍لاس‍ي‌ در طول‌ ت‍رم‌ و 77 درص‍د از ه‍م‍ي‍ن‌ م‍ن‍ب‍ع‌ در زم‍ان‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ب‍ه‍ره‌ م‍ي‍گ‍رف‍ت‍ن‍د . 76 درص‍د دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ درطول‌ ت‍رم‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ن‍ظم‍ي‌ ب‍راي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍داش‍ت‍ن‍د و اك‍ث‍ري‍ت‌ ( 46/7درص‍د) ن‍زدي‍ك‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ اق‍دام‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ي‌ ن‍م‍ودن‍د . اك‍ث‍ري‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ (93/3) از ف‍ن‍ون‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ي‌ اطلاع‌ ب‍ودن‍د . م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ م‍دت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ روزان‍ه‌ آن‍ان‌ 2/13 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 3/63 س‍اع‍ت‌ ب‍وده‌ ك‍ه‌ اي‍ن‌ م‍دت‌ در م‍ي‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ 1/64 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 2/75 و ك‍اردان‍ي‌ 2/21 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 4/61 س‍اع‍ت‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ از ل‍ح‍اظ آم‍اري‌ م‍ع‍ن‍ي‌ دار(0/00(P ب‍ود . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ م‍دت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ون‍ث‌ م‍ذك‍ر و ب‍وم‍ي‌ و غ‍ي‍ر ب‍وم‍ي‌ م‍ع‍ن‍ي‌ دار ن‍ب‍ود . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ل‍زوم‌ ت‍وج‍ه‌ ج‍دي‌ ب‍ه‌ روش‌ ه‍اي‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ اي‍ج‍اد ع‍ادات‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ آن‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍طرح‌ م‍ي‌ ن‍م‍اي‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی ال‍گ‍وي‌ م‍طال‍ع‍ه‌,دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 497 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835