«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 127
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از زن‍ودرم‌ در س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ درج‍ه‌ II
خلاصه طرح به فارسی زم‍ي‍ن‍ه‌ و ه‍دف‌: درم‍ان‌ اس‍ت‍ان‍دارد در س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ وس‍ي‍ع‌ درج‍ه‌ي‌ II در ب‍س‍ي‍اري‌ از ك‍ش‍وره‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍وام‍ل‌ ض‍د م‍ي‍ك‍روب‍ي‌ م‍وض‍ع‍ي‌ ، دب‍ري‍دم‍ان‌ م‍ك‍رر زخ‍م‌ و ت‍ع‍وي‍ض‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‌ م‍ي‌ ب‍اش‍د . . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ دردن‍اك‌ ب‍ودن‌ ت‍ع‍وي‍ض‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ، اي‍ج‍اد م‍ح‍دوي‍ت‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍ع‍وي‍ض‌ م‍داوم‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‌ و ن‍ي‍ز ع‍دم‌ وج‍ود اطلاع‍ات‌ دق‍ي‍ق‌ در خ‍ص‍وص‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از درم‍ان‍ه‍اي‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‌ ، م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ي‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ زن‍ودرم‌ در طي‌ س‍ال‍ه‍اي‌1383 ت‍ا 1384 در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ف‍ي‍ع‍ي‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ . روش‌ ب‍ررس‍ي‌ : اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ ب‍ر روي‌ 97 ب‍ي‍م‍ار دچ‍ار س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ درج‍ه‌ي‌ II ع‍م‍ق‍ي‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ه‍دف‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ب‍ودن‍دان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ . ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍وش‍ش‌ زن‍ودرم‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د . ن‍ت‍اي‍ج‌ ك‍ارب‍رد زن‍ودرم‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍ع‍داد دف‍ع‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ، م‍دت‌ ب‍س‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ج‍راح‍ي‌، ت‍ع‍داد روزه‍اي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍س‍ك‍ن‌ ، ع‍ف‍ون‍ت‌ زخ‍م‌ ، ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ب‍اف‍ت‌ گ‍ران‍ولاس‍ي‍ون‌ و اس‍ك‍ار در م‍ح‍ل‌ زخ‍م‌ م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . ن‍ت‍اي‍ج‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‍ه‍اي‌ ك‍اي‌ دو ت‍ي‌ و آم‍ار ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا : ن‍ت‍اي‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ك‍ه‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ م‍دت‌ زم‍ان‌ ب‍س‍ت‍ري‌ ب‍ي‍م‍اران‌ از ه‍ن‍گ‍ام‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ع‌ اورژان‍س‌ 5/51 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 6/45 روز و از زم‍ان‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ 5/51 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 4/69 روز ب‍ود . م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ دف‍ع‍ات‌ ان‍ج‍ان‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‌ در ف‍اص‍ل‍ه‌ زم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍وش‍ش‌ زن‍ودرم‌ و ت‍رخ‍ي‍ص‌ ب‍ي‍م‍اران‌ 1/60 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 1/51 م‍رت‍ب‍ه‌ ب‍ود . 16/6 درص‍د ( 16ن‍ف‍ر) از ب‍ي‍م‍اران‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ از ه‍ي‍چ‌ م‍س‍ك‍ن‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ن‍ك‍رده‌ ب‍ودن‍د . زخ‍م‌ ن‍اش‍ي‌ از س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ در 27/1 درص‍د ب‍ي‍م‍اران‌ دچ‍ار ع‍ف‍ون‍ت‌ س‍طح‍ي‌ ش‍ده‌ ب‍ود . 46/4 درص‍د ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍اف‍ت‌ گ‍ران‍ولاس‍ي‍ون‌ و در 48/5 درص‍د ش‍واه‍دي‌ از ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ اس‍ك‍ار ب‍ه‌ ص‍ورت‌ پ‍راك‍ن‍ده‌ در ن‍واح‍ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زخ‍م‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ م‍ش‍اه‍ده‌ گ‍ردي‍د . ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : ب‍ر اس‍اس‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ اخ‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از زن‍ودرم‌ در ك‍اه‍ش‌ دف‍ع‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ، ك‍اه‍ش‌ درد ب‍ي‍م‍اران‌ و در ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍س‍ك‍ن‌ ه‍ا ، ك‍اه‍ش‌ م‍دت‌ زم‍ان‌ ب‍س‍ت‍ري‌ ب‍ي‍م‍اران‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ، ك‍اه‍ش‌ م‍ي‍زان‌ ب‍روز ع‍ف‍ون‍ت‌ و ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ اس‍ك‍ار ت‍اث‍ي‍ر گ‍ذار ب‍ود . از اي‍ن‌ رو اس‍ت‍ف‍اده‌ گ‍س‍ت‍رده‌ از زن‍ودرم‌ در درم‍ان‌ زخ‍م‌ ن‍اش‍ي‌ از س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ درج‍ه‌ي‌ II ع‍م‍ق‍ي‌ ت‍وص‍ي‍ه‌ م‍ي‍ش‍ود
واژه‌های کلیدی به فارسی س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ درج‍ه‌ ,IIزن‍ودرم‌,طول‌ م‍دت‌ ب‍س‍ت‍ري‌,ت‍ع‍وي‍ض‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‌,ع‍ف‍ون‍ت‌ زخ‍م‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 621 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3852