«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 129
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی طراح‍ي‌ و س‍اخ‍ت‌ ي‍ك‌ ن‍وع‌ س‍رع‍ت‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍وا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍س‍گ‍ره‍اي‌ NTC
خلاصه طرح به فارسی ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ :ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ م‍وج‍ود از ك‍ال‍ي‍ب‍راس‍ي‍ون‌ اي‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د ك‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍دار ك‍ل‍ي‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ و ن‍ي‍ز ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ س‍ن‍س‍وره‍اي‌ آن‌ م‍ي‌ ت‍وان‌ ح‍ت‍ي‌ س‍رع‍ت‍ه‍اي‌ ح‍دود چ‍ن‍د م‍ي‍ل‍ي‌ م‍ت‍ر ب‍ر ث‍ان‍ي‍ه‌ را ب‍ا آن‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ك‍رد ك‍ه‌ م‍ت‍اس‍ف‍ان‍ه‌ ب‍ع‍ل‍ت‌ ن‍ب‍ود وس‍اي‍ل‌ اس‍ت‍ان‍دارد در اي‍ن‌ دام‍ن‍ه‌ ن‍م‍ي‍ت‍وان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ را ك‍ال‍ي‍ب‍ره‌ ن‍م‍ود . ب‍ه‍م‍ي‍ن‌ دل‍ي‍ل‌ در س‍رع‍ت‌ ه‍اي‌ ب‍الا ن‍ي‍ز ن‍م‍ي‌ ت‍وان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ را ك‍ال‍ي‍ب‍ره‌ ك‍رد . ي‍اف‍ت‍ه‌ دي‍گ‍ر ن‍ش‍ان‌ م‍ي‍ده‍د ك‍ه‌ ب‍ع‍ل‍ت‌ پ‍اي‍داري‌ در ح‍رك‍ت‌ ع‍ق‍رب‍ه‌ و ع‍دم‌ ح‍رك‍ت‍ه‍اي‌ ش‍دي‍د و ن‍ي‍ز ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ ك‍اف‍ي‌ و م‍ن‍اس‍ب‌ از اي‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ م‍ي‍ت‍وان‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ث‍ب‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ س‍رع‍ت‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍وا ب‍ا ات‍ص‍ال‌ ب‍ه‌ ي‍ك‌ رك‍وردر(RECORDER) ب‍راي‌ ث‍ب‍ت‌ طولان‍ي‌ م‍دت‌ س‍رع‍ت‌ ج‍ري‍ان‍ات‌ ه‍وا اس‍ت‍ف‍اده‌ ك‍رد . ب‍طور ك‍ل‍ي‌ در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ اي‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ب‍ا ي‍ك‌ ن‍وع‌ س‍رع‍ت‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍وا از ن‍وع‌ پ‍ره‌ اي‌ س‍اخ‍ت‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ م‍ش‍خ‍ص‌ گ‍ردي‍د . ك‍ه‌ ع‍ل‍ي‍رغ‍م‌ خ‍طاي‌ ه‍ري‍ك‌ از آن‍ه‍ا ك‍ه‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ب‍ه‌ خ‍ود م‍ي‌ ب‍اش‍د ن‍ت‍اي‍ج‌ ب‍ه‌ ي‍ك‍دي‍گ‍ر ن‍زدي‍ك‌ ب‍وده‌ ام‍ا ب‍ا اي‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ ك‍ه‌ س‍رع‍ت‌ س‍ن‍ج‌ پ‍ره‌اي‌ ب‍ا ي‍ك‍ب‍ار ف‍ش‍ار دادن‌ دك‍م‍ه‌ ق‍ادر ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ س‍رع‍ت‍ه‍اي‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ر ج‍ري‍ان‌ ه‍وا ن‍ب‍وده‌ ب‍ل‍ك‍ه‌ ب‍ر ع‍ك‍س‌ س‍رع‍ت‌ س‍ن‍ج‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ م‍ي‌ ت‍وان‍د س‍رع‍ت‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍وا را در م‍دت‌ طولان‍ي‌ ب‍طور ل‍ح‍ظه‌ اي‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ ي‍ا ث‍ب‍ت‌ ن‍م‍اي‍د . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ع‍ل‍ت‌ طرح‌ ت‍ل‍س‍ك‍وپ‍ي‌ و خ‍اص‌ اي‍ن‌ س‍رع‍ت‌ س‍ن‍ج‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ب‍ا آن‌ در ن‍ق‍اطي‌ ك‍ه‌ ب‍ا دس‍ت‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍ن‍د ام‍ك‍ان‌ پ‍ذي‍ر اس‍ت‌ . پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادات‌:1 ) از آن‍ج‍ا ك‍ه‌ ام‍روزه‌ اك‍ث‍ر وس‍اي‍ل‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ن‍ص‍ب‌ ب‍ه‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر را دارن‍د و ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زاره‍اي‌ وي‍ژه‌ خ‍ود اطلاع‍ات‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ش‍ده‌ را پ‍ردازش‌ و ي‍ا ذخ‍ي‍ره‌ م‍ي‌ ن‍م‍اي‍ن‍د ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ م‍ي‍ت‍وان‌ اي‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ را ب‍ا ت‍ع‍ب‍ي‍ه‌ ي‍ك‌ م‍دار ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ي‍ك‌ ت‍رم‍ي‍ن‍ال‍ب‍ه‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر ن‍ي‍ز وص‍ل‌ ن‍م‍ود .2 ) ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ي‍ر ك‍ل‍ي‌ طراح‍ي‌ و س‍اخ‍ت‌ اي‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ( در ص‍ورت‌ وج‍ود وس‍اي‍ل‌ دق‍ي‍ق‌ ك‍ال‍ي‍ب‍راس‍ي‍ون‌ آن‌) در ص‍ورت‍ي‌ ك‍ه‌ ع‍زم‌ و ه‍م‍ت‌ ك‍اف‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ي‍د داخ‍ل‍ي‌ آن‌ وج‍ود داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د ك‍ه‌ آن‍ه‍م‌ ن‍ي‍از ب‍ه‌ ك‍ار گ‍روه‍ي‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ن‍ي‍ز ن‍ي‍از ب‍ه‌ وس‍اي‍ل‌ اس‍ت‍ان‍دارد ج‍ه‍ت‌ ك‍ال‍ي‍ب‍راس‍ي‍ون‌ دارد ب‍دون‌ ش‍ك‌ ك‍ش‍ور از خ‍ري‍د اي‍ن‌ ن‍وع‌ وس‍اي‍ل‌ از خ‍ارج‌ از ك‍ش‍ور ب‍ي‌ ن‍ي‍از خ‍واه‍د ش‍د . اي‍ن‌ م‍ه‍م‌ م‍ي‍س‍ر ن‍خ‍واه‍د ش‍د م‍گ‍ر آن‍ك‍ه‌ ي‍ك‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ا م‍دي‍ري‍ت‌ ق‍وي‌ در ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ي‌ ي‍ا خ‍ص‍وص‍ي‌ م‍راح‍ل‌ ت‍ول‍ي‍د آن‌ را ب‍دس‍ت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و ه‍داي‍ت‌ ن‍م‍اي‍د
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 504 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835