«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 131
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌84-85
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌: اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ب‍س‍ي‍ار ش‍اي‍ع‌ ع‍ص‍ر ك‍ن‍ون‍ي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ آم‍ار س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ت‍ا س‍ال‌ 2020 در رده‌ دوم‌ ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ آس‍ي‍ب‌ رس‍ان‌ ق‍رار خ‍واه‍د گ‍رف‍ت‌ . م‍ي‍زان‌ ب‍روز اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ه‌ طور م‍ت‍وس‍ط ح‍دود 15 ت‍ا 25 درص‍د ك‍ه‌ ح‍داق‍ل‌ 12 درص‍د م‍ردم‌ در طول‌ زن‍دگ‍ي‌ ن‍ي‍از ب‍ه‌ درم‍ان‌ پ‍ي‍دا م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در زن‍ه‍ا ش‍اي‍ع‍ت‍ر از م‍ردان‌ ( ت‍ق‍ري‍ي‍ا دو ب‍راب‍ر ) م‍ي‌ ب‍اش‍د . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آم‍ار و گ‍زارش‍ه‍اي‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ اي‍ران‌ و زن‍ج‍ان‌ در ح‍د ب‍الاي‍ي‌ م‍ي‍ب‍اش‍د ض‍رورت‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ و درم‍ان‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍رار گ‍ي‍رد . روش‌ ك‍ار: اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍طع‍ي‌ ( ( cross secional م‍ي‌ ب‍اش‍د . در م‍ج‍م‍وع‌ 693 پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ ، م‍ي‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ آزم‍ون‌ Beck ب‍ص‍ورت‌ ف‍ق‍دان‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ، اف‍س‍ردگ‍ي‌ خ‍ف‍ي‍ف‌ ، اف‍س‍ردگ‍ي‌ م‍ت‍وس‍ط و اف‍س‍ردگ‍ي‌ ش‍دي‍د ت‍ا ب‍س‍ي‍ار ش‍دي‍د طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ و در ن‍ه‍اي‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ج‍م‍ع‌ آوري‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍اي‌ آم‍ار ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ و آزم‍ون‍ه‍اي‌ ك‍اي‌ دو( ( X2 ، آن‍ال‍ي‍ز واري‍ان‍س‌ ، رگ‍رس‍ي‍ون‌ ل‍وج‍س‍ت‍ي‍ك‌ م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . ن‍ت‍اي‍ج‌ : ب‍ر اس‍اس‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ 40/1 درص‍د ب‍ه‌ درج‍ات‍ي‌ از اف‍س‍ردگ‍ي‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ودن‍د . ك‍ه‌ 18/5 درص‍د داراي‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ خ‍ف‍ي‍ف‌ ، 17/9 درص‍د اف‍س‍ردگ‍ي‌ م‍ت‍وس‍ط و 3/8 درص‍د اف‍س‍ردگ‍ي‌ ش‍دي‍د داش‍ت‍ن‍د . م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ م‍ت‍وس‍ط و ش‍دي‍د در ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ 23/2 و م‍ردان‌ 19/4 درص‍د م‍ي‌ ب‍اش‍د . اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ در گ‍روه‌ س‍ن‍ي‌ ب‍الاي‌ 45 س‍ال‌ ب‍ي‍ش‌ از گ‍روه‍ه‍اي‌ دي‍گ‍ر م‍ي‌ ب‍اش‍د . ك‍ارك‍ن‍ان‍ي‌ ك‍ه‌ در آم‍د آن‍ه‍ا ك‍م‍ت‍ر از 150 ه‍زار ت‍وم‍ان‌ ب‍ود ب‍اpvalue = 0 . 003 ب‍ي‍ش‌ از ب‍ق‍ي‍ه‌ اف‍راد اف‍س‍رده‌ ب‍ودن‍د . م‍ي‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ري‌ ب‍اp - value = 0 . 004 ب‍ي‍ش‌ از ب‍ق‍ي‍ه‌ اف‍راد م‍ي‌ ب‍اش‍د . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ا p - value = 0 . 001 م‍ي‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ . ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ م‍ت‍وس‍ط و ش‍دي‍د در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍الاب‍وده‌ ك‍ه‌ از م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ( ح‍دود 15 درص‍د ) ب‍ي‍ش‍ت‍ر اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ا ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ي‌ ( م‍ح‍ل‌ خ‍دم‍ت‌ ، ن‍وع‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ورزش‍ي‌ ، م‍ي‍زان‌ درآم‍د، وج‍ود ب‍ي‍م‍اري‌ ج‍س‍م‍ي‌ ، وج‍ود ب‍ي‍م‍اري‌ اع‍ص‍اب‌ در ب‍ي‍ن‌ اع‍ض‍اءخ‍ان‍واده‌ و س‍ي‍گ‍اري‌ ب‍ودن‌ )ارت‍ب‍اط داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ي‌ گ‍ردد م‍ش‍اوره‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ي‌ در اول‍وي‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ذي‌ رب‍ط در ج‍ه‍ت‌ ك‍اه‍ش‌ آس‍ي‍ب‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ ش‍اغ‍ل‍ي‍ن‌ ق‍رار گ‍ي‍رد
واژه‌های کلیدی به فارسی اف‍س‍ردگ‍ي‌,ش‍ي‍وع‌,آزم‍ون‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ك‌,ك‍ارك‍ن‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 508 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835